Sak: 16-099 Klage vedrørende jordfeilbryter – krav om dekning av utgifter til elektriker – Lyse Elnett AS

Saken gjaldt ansvar for dekning av utgifter til elektriker. Klager krevde utgifter til elektriker dekket. Jordfeilbryteren slo ut samtidig som det ble kaldere vær. Klager mente dette var en indikasjon på at det var en jordfeil fra Lyse sitt anlegg. Det ble oppdaget at jordleder i kundens elektriske anlegg var feilaktig koblet gjennom jordfeilbryteren. Klager hevdet at det var en konstant strøm i jordingskabelen og ut i jordingspunktet. Lyse avviste erstatningsansvar. Lyse hevdet at klagers installasjon er klagers eget ansvar og utenfor Lyses ansvarsområde. Lyse hevdet at 20 miliampere i en jordleder er en helt normal driftsituasjon og ikke en jordfeil. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder ansvar for dekning av utgifter til elektriker.

Regelverk

Standard Nettleieavtale § 13. Standard tilknytningsvilkår § 4-1.

Historikk

03.11.15 – Det ble oppdaget at jordledningen i kundens elektriske anlegg var feilaktig koblet gjennom jordfeilbryteren

Krav

Klager krever utgifter til elektriker pålydende kr. 17 103,03 dekket.

Partenes anførsler

Klager viser til at det elektriske anlegget ble oppdatert i 2002, med bl.a. nytt sikringsskap med overspenningsvern og jordfeilbryter. Klager sier at han aldri har hatt problemer med jordfeil på det elektriske anlegget før oktober 2015. Jordfeilbryteren slo ut samtidig som det ble kaldere vær. Klager tok kontakt med Lyse, da klager mente at dette var en indikasjon på at det var jordfeil fra Lyse sitt anlegg. Lyse ba klager ta kontakt med elektriker. Klager kontaktet elektriker, men elektriker kunne ikke finne noen feil i kundens elektriske installasjon.

Klager viser til at Lyse var på befaring i boligen den 29.10.15, og sier at Lyse hevdet at feilen ikke kunne komme fra boligen. Videre sier klager at problemet ble løst etter en felles befaring av Lyse og elektrikeren. Det ble oppdaget at jordledningen i kundens elektriske anlegg var feilaktig koblet gjennom jordfeilbryteren.

Klager hevder at det har vært en jordfeil i Lyses nett. Klager hevder også at dersom Lyse hadde sjekket sitt anlegg og påvist jordfeilen, så ville det ikke vært nødvendig med en full el-sjekk av anlegget i boligen.

Klager sier at den 30.10.15 ble det gitt beskjed fra Lyse om at kostnadene ville bli videresendt internt i Lyse. Klager sier at han har snakket med flere personer hos Lyse, og sier at de har hevdet at det ikke er mulig å motta strøm gjennom jordledningen fra Lyse sitt anlegg.

Klager viser til at det ble målt 20 milliampere i jordledningen fra Lyses nett og inn til huset. Klager hevder derfor at det er en konstant strøm i jordledningen ut til jordingspunktet. Klager viser til Lyses anførsel på dette punkt, og hevder at det aldri har blitt nevnt for klager eller elektriker. Klager krever utgifter til elektriker dekket.

Lyse Elnett AS (Lyse) viser til klagers anførsel om felles befaring og sier at befaringen ble utført av montører med fagkompetanse innen nettselskapets forsyningsnett. Lyse sier at undersøkelsene av kablene ble gjort på grunn av klagers mistanke om at deres kabler kunne ha blitt skadet i forbindelse med tidligere graving i området. Lyse kunne ikke finne noen feil/skade på kablene. Den 03.11.15 dro jordfeilteknikere fra Lyse til klager, og oppdaget at jordledningen var ført gjennom jordfeilbryteren.

Lyse sier at jordledningen var koblet gjennom jordfeilbryteren, noe som medfører at jordfeilbryteren blir påvirket av jordfeilstrømmen i jordledningen. Jordledningen skal kobles utenom jordfeilbryteren. Lyse hevder at kundens installasjon er kundens eget ansvar og utenfor Lyses ansvarsområde.

Lyse viser til at kunden er tilknyttet et 230 TN-nett, og hevder at den type nett som kunden er tilknyttet vil eventuelle jordfeil bli utkoblet. Lyse hever at en jordfeilbryter ikke vil slå ut ved feil i utenforliggende nett hvis den er tilpasset til anlegget den er installert i.

Lyse viser til klagers anførsel om 20 milliampere, og hevder at så lite strøm ikke har noen konsekvenser for forsyningsnett eller jordingsanlegg, med mindre jordlederen føres gjennom jordfeilbryteren. Lyse hevder også at 20mA i en jordleder er en helt normal driftssituasjon og ikke en jordfeil.

Lyse viser til Standard Netteleieavtale, og hevder at det ikke er en mangel eller en forsinkelse ved deres ytelse som har forårsaket problemene med jordfeilbryteren. Lyse avviser klagers krav.

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder ansvar for dekning av utgifter til elektriker.

Tilknytningspunktet markerer overgangen mellom nettselskapets distribusjonsnett og den elektriske installasjonen og angir grensen for eiendomsforhold samt ansvar for drift og vedlikehold, jf. Standard Tilknytningsvilkår § 4-1.

Slik denne saken er opplyst og dokumentert, legger nemnda til grunn at det i dette tilfellet ikke var en mangel ved nettselskapets ytelse i henhold til Standard Nettleieavtalen § 13-1. Det er uomtvistet at jordledningen i klagers elektriske anlegg var feilaktig koblet gjennom jordfeilbryteren. Etter nemndas syn er det anleggseier som er ansvarlig for å holde sin egen installasjon i forskriftsmessig stand.

Videre er det uomtvistet at det var målt 20 milliampere i jordingssystemet. Spørsmålet er følgelig hvorvidt 20 milliampere i en jordleder kan ha konsekvenser for forsyningsnettet eller jordingsanlegget.

Nemnda viser til at strømmer i et jordingsanlegg normalt vil flyte begge veier, både fra forsyningsnettet til jordingsanlegget i huset og motsatt. 20 milliampere anses ikke å være en unormal strøm i et jordingsanlegg, og er i utgangspunktet ikke en jordfeil. Slik strømstyrke vil normalt ikke ha noen betydning for drift av forsyningsnett eller husinstallasjon.

At jordfeilbryteren ikke har koblet ut tidligere, kan skyldes flere årsaker, eksempelvis endringer i klagers strømforbruk eller endringer hos andre kunder som er tilknyttet samme transformatorkrets. Etter nemndas syn er den mest sannsynlige årsak til at jordfeilbryteren koblet ut utenfor netteiers nett. Nemnda er derfor kommet frem til at det mest sannsynlig ikke var en feil ved strømforsyningen fra nettselskapet som førte til utkobling av jordfeilbryteren.

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Oslo, 25. april 2016

Frode Støle, leder Tina Jåsund Løland, Forbrukerrådet Linn Hogner Jahr, Forbrukerrådet Thomas Åtland Ellefsen, Energi Norge Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.