Sak: 16-108 Klage vedrørende inntaksskap – krav om dekning av utgifter til elektriker – Hardanger Energi AS

Saken gjaldt krav om dekning av utgifter til elektriker for arbeid på inntaksskap på hytte. Klager krevde utgifter til elektriker dekket. Klager viste til at det oppstod jordfeil på hytta våren 2016. Jordfeilen var et resultat av en tilkobling som går gjennom veggen som medførte vanninntrenging i inntaksskapet. Klager mente at han ikke hadde forutsetninger eller anledning til å kontrollere det arbeidet som ble utført under installasjon av anlegget i 1995. Hardanger Energi AS mente at e-verket er ansvarlig for egne anlegg, i dette tilfellet frem til husveggen. Hardanger Energi AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder krav om dekning av utgifter til elektriker for arbeid på inntaksskap på hytte.

Regelverk

Standard Nettleieavtale § 13-1. Standard Tilknytningsvilkår § 4-1. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg §§ 9 og 12.

Historikk

1995 – Anlegg montert

Våren 2016 – Det ble oppdaget jordfeil

11.03.16 – Anlegget ble reparert

Krav

Klager krever utgifter til elektriker kr. 7 428 dekket.

Partenes anførsler

Klager viser til at det oppstod jordfeil på hytta våren 2016. Klager kontaktet Hardanger Energi og Hardanger Energi oppdaget at jordfeilen var et resultat av en tilkobling som går gjennom veggen som medførte vanninntrenging i inntaksskapet. Inntaksskapet er plassert på loftet og var et lukket skap med hovedsikringer. Anlegget ble reparert den 11.03.16. Hardanger Energi reparerte kostnadsfritt frem til inntaksskapet, men ikke for det innvendige arbeidet.

Klager mener at han ikke har forutsetning for eller anledning til å kontrollere det arbeidet som ble utført under installasjonen i 1995. At det har tatt 20 år fra installasjonen til skaden ble oppdaget kan ikke lastes eier. Klager sier at det ikke er blitt utført noe vedlikehold eller annet arbeid etter at anlegget ble montert.

Klager hevder at Hardanger Energi har ansvaret for den innvendige reparasjonen, og krever utgifter til elektriker dekket.

Hardanger Energi AS (HE) mener at e-verket er ansvarlig for egne anlegg. I dette tilfellet til husveggen. Etter dette punkt er det huseier som overtar ansvaret. Installatør utfører deretter arbeidet iht. lov og forskrift, på innsiden av ytterveggen. HE sier at e-verket aldri er inne i huset og kobler til linjestrekket på inntakssikringene. HE viser til forskrift om elektriske lavspenningsanlegg §§ 9 og 12.

HE viser til at arbeidet med inntaket ble gjort i 1995 og det er ikke mulig å få kommentarer ifht. dette. HE sier at det heller ikke er usannsynlig at det har vært gjort tiltak på inntaksskapet i etterkant. Det er ikke uvanlig at inntaksskapet ble flyttet i sammenheng med oppussing o.l.

HE har satt opp nytt kortslutningsvern i stolpen for dette anlegget på selskapets kostnad. At inntaksboksen er feilplassert på innsiden av ytterveggen, mener HE er ansvaret til installatøren som utførte arbeidet.

HE påpeker at det er eier/bruker av anlegget som har ansvar for at installasjonen til enhver tid er i orden. HE avviser klagers krav.

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder krav om dekning av utgifter til elektriker for arbeid på inntaksskap på hytte.

Tilknytningspunktet markerer overgangen mellom nettselskapets distribusjonsnett og den elektriske installasjonen og angir grensen for eiendomsforhold samt ansvar for drift og vedlikehold og at anleggene er i forskriftsmessig stand, jf. Standard tilknytningsvilkår § 4-1.

Slik saken er opplyst og dokumentert, legger nemnda til grunn at arbeidet med inntaksskapet ble gjort i 1995, og at det sannsynligvis ikke er blitt gjort arbeid på inntaksskapet i ettertid. Inntaksskapet er plassert inne i fritidsboligen og dermed på hytteeierens – klagers – side av grensesnittet. Det er altså en del av hans anlegg. Nemnda legger videre til grunn at inntaksskapet er montert på en måte som ikke er forskriftsmessig etter dagens krav, og som heller ikke var forskriftsmessig i 1995. Den feilaktige monteringen av inntaksskapet er årsak til skaden som saken gjelder. Dette siste er ikke omstridt. Klager synes imidlertid å mene at HE "har montert, og godkjent, en tilkobling som medførte vanninntrengning i inntaksskapet" (klagen). HE avviser dette, og peker på at selskapet "aldri er inne i huset og koplar til linjestrekket på inntakssikringane". Nemnda mener at det har formodningen mot seg at HE har gjort tilkoblingsarbeid inne i klagers hytte, på klagers anlegg.

Nemnda viser til forskrift om elektriske lavspenningsanlegg § 9, der det fremgår at eier og bruker av anlegg skal sørge for at det blir foretatt nødvendig ettersyn og vedlikehold slik at anlegget til enhver tid tilfredsstiller sikkerhetskravene i forskriften. Forskriftsbestemmelsen innebærer også ansvar for samsvar med forskriftskravene for den som prosjekterer, endrer, eller foretar vedlikehold av anlegg – typisk elektroinstallatør på oppdrag fra anleggseier. Nemnda er med dette kommet frem til at utgifter i forbindelse med inntaksskapet er klagers ansvar, og at det ikke er grunnlag for å kreve noe ytterligere fra nettselskapet.

Nemnda kan ikke ta stilling til eventuelle mangelskrav overfor elektrikerfirmaet som utførte installasjonen.

Nemnda kan ikke anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Nemnda anbefaler ikke at klager gis medhold.

Oslo, 29. august 2016

Frode Støle, leder Tina Jåsund Løland, Forbrukerrådet Linn Hogner Jahr, Forbrukerrådet Lars Lima, Energi Norge Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.