Sak: 16-145 Klage vedrørende jordfeil – Dalene Energi IKS

Saken gjaldt krav om erstatning som følge av jordfeil. Klager krevde utgifter til elektriker dekket. Klager tok kontakt med Dalene Energi IKS etter gjentatte strømbrudd. Elektriker fant ikke feil. Flere jordfeilbrytere ble montert. Dalene Energi IKS fant feil i kommunens gatelys. Dalene Energi IKS viste til at de har mottatt flere meldinger om jordfeil og rykket ut. Feilen ble lokalisert ved bruk av jordfeilvarsel i trafokretsen. Dalene Energi IKS viste til at en jordfeilbryter normalt ikke skal slå ut ved feil i utenforliggende nett. Dalene Energi IKS avviste erstatningsansvar.

Saken gjelder krav om erstatning som følge av jordfeil.

Regelverk

Standard Nettleieavtale § 13-1. NEK 400:2010.

Historikk

19.11.15 – Dalene Energi kontrollerte anlegget – ingen feil ble funnet.

20.04.16 – Dalene Energi fant feil i Soknedal Kommune sitt gatelys. Det var jordfeil i trafokrets forårsaket av annen kunde.

27.04.16 – Faktura utstedt fra elektriker

Krav

Klager krever utgifter til elektriker kr. 12 677 dekket.

Partenes anførsler

Klager tok kontakt med Dalane Energi etter gjentatte strømbrudd. Den 19.11.15 kontrollerte Dalene Energi anlegget, men ingen feil ble funnet. Etter stadige strømbrudd og henvendelser til Dalene Energi, ble elektriker kontaktet. Elektriker fant ingen feil eller mangler ved anlegget. Flere jordfeilbrytere ble montert. Problemet fortsatte og Dalene Energi ble stadig kontaktet. Den 20.04.16 fant Dalene Energi feil i Sokndal Kommune sitt gatelys. Dalene Energi rettet feilen.

Klager viser til at feilen var i Sokndal kommunes gatelys, hvor Dalene Energi har ansvar for vedlikehold.

Klager viser til Dalene Energi sin anførsel om eldre jordfeilbrytere, og opplyser at nytt elektrisk anlegg ble i forbindelse med ombygging av huset installert i 2008.

Klager mener at tiltak kunne vært utført tidligere slik at utgiftene kunne vært unngått. Klager krever utgifter til elektriker dekket.

Dalene Energi IKS viser de har mottatt flere meldinger om jordfeil og rykket ut, men ikke funnet feil. Det ble satt opp logger uten at jordfeil ble lokalisert. Feilen ble tilslutt lokalisert ved bruk av jordfeilvarsel (SMS) i trafokretsen. Det var da jordfeil i trafokretsen forårsaket av annen kunde. Feilen var i et gatelys tilhørende Sokndal kommune som var styrt via fotocelle.

Dalene Energi viser til klagers anførsel vedr. Sokndal kommunes gatelys og sier at Sokndal kommune eier gatelysene og har alt ansvar knyttet til det. Dalene Energi drifter anlegget for kommunen. Det aktuelle gatelyset ble installert etter gjeldende regelverk og var uten jordfeilvarsling. Dalene Energi sier at jordfeil alltid tas alvorlig men en slik feil som kommer uregelmessig er veldig vanskelig å lokalisere.

Dalene Energi mener at en jordfeilbryter normalt ikke skal slå ut ved feil i utenforliggende nett og i det menes at det er krav til at jordfeilbrytere skal være retningsbestemt, altså ikke reagere på andres jordfeil. Eldre jordfeilbrytere er ikke retningsbestemt og vil da slå ut på jordfeil utenfor eget anlegg. Dalene Energi hevder at anlegget ikke skulle ha slått ut på utenforliggende jordfeil etter dagens krav. Dalene Energi avviser erstatningsansvar.

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder krav om erstatning etter jordfeil.

Nemnda kan ikke se at det er grunnlag for å ilegge nettselskapet ansvar etter Standard Nettleieavtale idet den anførte skadeårsak ikke er en mangel eller forsinkelse ved nettselskapets ytelse. Nemnda har i mange tidligere saker lagt til grunn at problemer som skyldes jordfeil i andre nettkunders anlegg – og ikke i netteiers anlegg – i utgangspunktet ikke er en mangel eller forsinkelse etter avtalen, jf eksempelvis nemndas sak 15-003 (ELKN-2015-3). Nemnda har også lagt til grunn at forsyningsnettet ikke kan garanteres fritt for jordfeil, og at den enkelte anleggseier selv har ansvar for å sørge for egnet vern mot jordfeil hos andre.

Dersom nettselskapet skulle være erstatningsansvarlig, måtte det derfor være på bakgrunn av alminnelige erstatningsrettslige regler. Et grunnleggende vilkår for erstatning etter disse reglene, er at den som krever erstatning må sannsynliggjøre et ansvarsgrunnlag. Et ansvarsgrunnlag er typisk en uaktsom handling eller unnlatelse fra skadevolders side.

Spørsmålet er følgelig om Dalene Energi IKS burde eller kunne ha oppdaget feilen på et tidligere tidspunkt slik at kostnaden til elektriker kunne vært unngått. Etter nemndas syn må det foretas en konkret helhetsvurdering.

Slik saken er opplyst og dokumentert, legger nemnda vekt på at Dalene Energi IKS har rykket ut flere ganger og satt opp jordfeilvarsel i trafokretsen. Nemnda viser til at det er gjengs i bransjen at gatelysarmaturer vanligvis ikke byttes enkeltvis, men i større områder om gangen. Nemnda mener derfor at det ikke kan forventes at nettselskapet burde byttet ut lysarmaturen på et tidligere tidspunkt.

Etter nemndas syn har ikke klager fremlagt tilstrekkelige holdepunkter for eller tilstrekkelig sannsynliggjort at Dalene Energi IKS burde oppdaget feilen tidligere. Selskapet har fulgt opp klagers problem, og det kan etter nemndas syn ikke legges selskapet til last at feilsøkingen tok noe tid. Det er ikke holdepunkter i det som er forelagt nemnda for at selskapet har latt problemet ligge på klanderverdig måte. Ut fra dette legger nemnda til grunn at det ikke påhviler Dalene Energi IKS noe ansvarsgrunnlag, og dermed er ikke Dalene Energi IKS erstatningsansvarlig.

Nemnda har også vurdert om det har betydning at nettselskapet etter avtale med kommunen drifter gatelysanlegget for kommunen. Dette innebærer at selskapet er tjenesteleverandør overfor kommunen, men innebærer etter nemndas syn ikke at selskapet overfor omverdenen blir ansvarlig for anleggene som om nettselskapet selv eide dem.

Nemnda kan ikke anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Nemnda anbefaler ikke at klager gis medhold.

Oslo, 29. august 2016

Frode Støle, leder Tina Jåsund Løland, Forbrukerrådet Linn Hogner Jahr, Forbrukerrådet Lars Lima, Energi Norge Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.