Sak: 16-223 Klage vedrørende skader på inntaksledning – krav om erstatning – BKK Nett AS

Saken gjaldt tvist om erstatning for skade på inntaksledning. Klager krevde utgifter til utbedring av inntaksledning for 2007 og 2015. Klager mente at årsaken til at den samme skaden oppstod ved to tilfeller var at selskapets stolpe ikke tålte belastning ved slik plutselig ytre påvirkninger og at stolpens stand/forankring ikke var god nok. Klager hevdet at stolpen sviktet grunnet belastning i ledningsnettet. BKK Nett AS påpekte at hendelsene ligger utenfor det en stolpe med tilhørende forankring normalt vil tåle. BKK Nett AS hevdet at stolpen er i forskriftsmessig stand. BKK Nett AS avviste erstatningsansvar. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder tvist om erstatning for skade på inntaksledning.

Regelverk

Standard Nettleieavtale § 13-1. Standard Tilknytningsvilkår § 8-2.

Historikk

2007 og 2015 – Skade på klagers inntaksledning som følge av stolpesvikt.

Krav

Klager krever utgifter knyttet til utbedring av inntaksledningen, for 2007 kr. 4 292, og for 2015 kr. 10 796, totalt kr. 15 088, dekket.

Partenes anførsler

Klager viser til at inntaksledningen inn til klagers hus ble skadet ved to episoder. Den første episoden oppstod i 2007, der årsaken var at en trampoline ble tatt av sterk vind og traff ledningsnettet i nærheten av kundens bolig. Dette førte til at to stolper ga etter og inntaket til klagers hus ble påført skade. Den andre episoden var i 2015, der årsaken var et tre som veltet og traff stolpens forankring/bardun. Dette førte også til at inntaksledningen til klagers hus ble skadet.

Klager mener at årsaken til at den samme skaden oppstod ved to tilfeller var at selskapets stolpe ikke tåler belastning ved slik plutselig ytre påvirkninger og at stolpens stand/forankring ikke var god nok. Klager hevder at stolpen sviktet grunnet belastning på ledningsnettet.

Klager sier at stolpens forankring etter siste hendelse er endret ved at bardun er flyttet, og mener at det derfor ligger en erkjennelse fra selskapets side.

Klager krever utgifter knyttet til utbedring av inntaksledningen for begge episoder dekket.

BKK Nett AS (BKK) viser til episoden i 2015, og påpeker at treet som veltet over stolpens forankring/bardun var fra en privat hage der selskapet ikke er ansvarlig for linjerydding/felling av trær.

BKK viser til at den direkte årsak til skadene som har oppstått er at en usikret trampoline traff ledningsnettet i 2007 og at et tre i en privat hage veltet over stolpens bardun i 2015. BKK påpeker at disse hendelsene er en plutselig ytre påvirkning av stolpene/stolpenes forankring som ligger utenfor det en stolpe med tilhørende forankring normalt vil tåle.

BKK hevder at det ikke foreligger en mangel ved stolpene eller barduneringen som medfører at selskapet har erstatningsansvar. BKK mener at stolpen er i forskriftsmessig stand. Dette gjelder både stolpens tilstand og forankring. Bardunering foretas for å kompensere for kreftene fra ledningene i stolpene. BKK mener at bardunering etter siste hendelse ikke er en erkjennelse, men en vurdering av hva som er hensiktsmessig.

BKK viser til standardavtalen og påpeker at skadene klager ble påført i 2007 og 2015 hadde årsaker som ligger utenfor selskapets kontroll, og som selskapet ikke med rimelighet kunne ha unngått eller overvunnet følgene av. BKK hevder at begge de ytre hendelsene som førte til skader ligger utenfor det som selskapet kan kontrollere eller forebygge konsekvensene av. BKK hevder at hendelsen i 2007 uansett er foreldet. BKK avviser erstatningsansvar.

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder tvist om erstatning for skade på inntaksledning.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 13-1 er nettselskapet ansvarlig for tap som følge av forsinkelse eller mangler ved ytelsen. Dette gjelder likevel ikke så langt nettselskapet godtgjør at forsinkelsen eller mangelen skyldes årsaker utenfor selskapets kontroll, som det ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.

For at innklagede skal komme i ansvar, må det foreligge en årsakssammenheng mellom feil i innklagedes nett og skaden. Kontrollansvar forutsetter at det har foreligget en påvirknings- eller kontrollmulighet.

Hvorvidt kontrollansvaret kan gjøres gjeldende eller ikke, beror på en konkret vurdering. Nettleieavtalen legger bevisbyrden på innklagede. Innklagede må sannsynliggjøre at årsaken ligger utenfor deres kontroll for å unngå ansvar for tap/skade hos kunden. Der det er mulig å konstatere en spesiell årsak, må det redegjøres for denne og hvorfor dette er årsaken til skaden.

I denne saken har inntaksledningen til klager blitt skadet ved to hendelser. Den første hendelsen var i 2007, der en trampoline traff ledningsnett i sterk vind og førte til at to stolper gav etter og inntaksledningen til klager ble skadet. Den andre hendelsen var i 2015, der et tre fra en privat hage traff ledningsnettet – igjen som følge av sterk vind – og førte til at inntaksledningen til klager ble skadet.

Slik denne saken er opplyst og dokumentert, legger nemnda til grunn at BKK Nett AS har godtgjort at årsaken til skaden i begge tilfeller lå utenfor deres kontroll, samt at det ikke "med rimelighet kunne ventes" at BKK Nett AS gjorde ytterligere grep for å unngå eller overvinne følgende av disse hendelsene. Når denne typen skader kommer som følge av sterk vind eller andre upåvirkelige ytre faktorer, har nemnda i praksis lagt til grunn at skadeårsaken er utenfor selskapets kontroll hvis selskapet har overholdt forskriftskravene til rydding av linjetraseen og det ikke er noe å utsette selskapets vedlikehold av masten etter bransjens standard. De praktiske og realistiske kontrollmulighetene er da uttømt. Det er i denne saken ikke holdepunkter for at det har vært mangelfull linjerydding eller mangelfullt vedlikehold av masten.

Etter dette kan nemnda ikke se at det er grunnlag for å ilegge nettselskapet ansvar idet den anførte skadeårsak lå utenfor nettselskapets kontroll, og dermed er ikke BKK Nett AS erstatningsansvarlig.

Nemnda bemerker for øvrig at et eventuelt ansvar knyttet til hendelsen i 2007 er foreldet, jf foreldelseslovens regler.

Nemnda anbefaler ikke at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Nemnda anbefaler ikke at klager gis medhold.

Oslo 17. oktober 2016

Frode Støle, leder Tina Jåsund Løland, Forbrukerrådet Linn Hogner Jahr, Forbrukerrådet Lars Lima, Energi Norge Thomas Åtland Ellefsen, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.