Sak: 16-261 Klage vedrørende fasebortfall – krav om erstatning – NTE Nett AS

Saken gjaldt krav om erstatning i forbindelse med fasebortfall etter strømbrudd. Klager krevde utgifter til elektriker dekket. Klager kontaktet etter at elektrisk utstyr ble ødelagt i forbindelse med fasebortfall. Klager hevdet at NTE Nett AS var ansvarlig da det har vært feil ved deres nett. NTE Nett AS sa at årsaken til hendelsen var en klemmefeil som medførte utkobling i 59 sekunder. NTE Nett AS hevdet at det ikke var årsakssammenheng mellom hendelsene i fordelingsnettet og klagers skader. NTE Nett AS avviste erstatningsansvar. Under dissens ble klager gitt medhold.

Saken gjelder krav om erstatning i forbindelse med fasebortfall etter strømbrudd.

Regelverk

Standard Nettleieavtale § 13-1.

Historikk

16.03.16 – Fasebortfall 16.03.16

Krav

Klager krever utgifter til elektriker kr. 7 319 dekket.

Partenes anførsler

Klager kontaktet elektriker etter at elektrisk utstyr ble ødelagt i forbindelse med fasebortfall den 16.03.16. Klager sier at fasebortfallet varte i flere timer.

Klager sier at han har innhentet informasjon fra to ulike elektriske firmaer som sier at slike skader er vanlig etter spenningsfall/fasebortfall.

Klager sier at sikringen til stua falt ut pga. feil med det elektriske utstyret som er en følge av NTE sitt fasebrudd. Klager hevder at NTE er ansvarlig da det har vært feil ved deres nett.

Klager krever utgifter til elektriker dekket.

NTE Nett AS (NTE) viser til hendelsen den 16.03.16 og sier at årsaken til hendelsen var en klemmefeil som medførte utkobling i 59 sekunder.

NTE mener at det er lite sannsynlig at et fasebrudd eller ut-/ og innkobling kan medføre sikringsbrudd på stuekurs, ødelagt finelektronikk og sprengte lyspærer og de skadene klager beskriver. NTE anfører at når sikringene i installasjonen går, skyldes dette gjerne feil i egen installasjon. Videre anfører NTE at et fasebortfall ikke fører til overbelastning, men til mindre strøm til abonnentene. Mindre strøm gir gløding i lyspærene, men sikring ryker ikke.

NTE påpeker at de ikke har mottatt andre krav som følge av hendelse med fasebortfallet.

NTE hevder at det ikke er årsakssammenheng mellom hendelsene i fordelingsnettet og de skadene som det kreves erstatning for. NTE avviser erstatningsansvar.

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder krav om erstatning i forbindelse med fasebortfall etter strømbrudd.

I henhold til avtalens § 13-1 er nettselskapet ansvarlig for tap som følge av forsinkelse eller mangler ved ytelsen. Dette gjelder likevel ikke så langt nettselskapet godtgjør at forsinkelsen eller mangelen skyldes årsaker utenfor selskapets kontroll, som det ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.

For at innklagede skal komme i ansvar, må det foreligge en årsakssammenheng mellom feil i innklagedes nett og skaden. Kontrollansvar forutsetter at det har foreligget en påvirknings- eller kontrollmulighet.

Hvorvidt kontrollansvaret kan gjøres gjeldende eller ikke, beror på en konkret vurdering. Nettleieavtalen legger bevisbyrden på nettselskapet. Selskapet må sannsynliggjøre at årsaken ligger utenfor kontroll for å unngå ansvar for tap/skade hos kunden. Der det er mulig å konstatere en spesiell årsak, må det redegjøres for denne og hvorfor dette er årsaken til skaden. Kan man ikke påvise en konkret årsak til skaden, må innklagede redegjøre for hvorfor det likevel er sannsynlig at årsaken ligger utenfor innklagedes kontroll.

Det er uomtvistet at en klemmefeil i nettselskapets anlegg ga fasebortfall og utkobling av strømleveransene. I NTEs merknader til nemnda 23. januar 2017 fremgår at total avbruddstid var 103,67 minutter. Avbruddet er kontraktsbrudd (forsinkelse) i nettselskapets levering, jf nettleieavtalen § 12-1.

Spørsmålet er om NTE Nett AS har godtgjort at det ikke er årsakssammenheng mellom fasebortfallet/utkoblingen og skadene som har oppstått hos klager.

Nemnda er delt i synet på hvem som skal dekke klagers utgifter til elektriker.

Nemndas flertall, lederen, forbrukernes representanter og nemndsmedlem Lars Lima, er av den oppfatning at innklagede ikke i tilstrekkelig grad har godtgjort at det ikke er årsakssammenheng mellom skadene hos klager og feilen i innklagedes nett. I utgangspunktet synes det mer sannsynlig at skadene har oppstått som følge av en ekstern årsak – fasebortfallet – enn at den tidsnære eksterne feilen ikke er årsak til skadene. Flertallet mener at det er betydelig usikkerhet omkring årsaken, og legger avgjørende vekt på at nettselskapet etter nettleieavtalen har bevisbyrden for at skadene ikke skyldes kontraktsbruddet. Flertallet legger i vurderingen også en viss vekt på at innklagede selv har uttrykt usikkerhet ved om det foreligger årsakssammenheng. Flertallet anbefaler at klager gis medhold.

Nemndas mindretall, nemndsmedlem Jon Aadland, er av den oppfatning at innklagedes kontrollansvar etter § 13-1 gjelder hvorvidt det foreligger en forsinkelse eller mangel som innklagede er ansvarlig for innenfor innklagedes kontrollsfære. Den påståtte skaden hos klager ligger ikke innfor innklagedes kontrollsfære. Når det gjelder hvorvidt det er årsakssammenheng mellom den forsinkelsen/mangelen (som innklagede er ansvarlig for etter §13-1) og den påståtte skaden, mener mindretallet at det er de alminnelige bestemmelser om sannsynlighetsovervekt som gjelder. Mindretallet mener at det ikke er sannsynlighetsovervekt for at klemmefeilen skal ha ført til klagers skade.

På bakgrunn av flertallets vurdering traff nemnda slikt

VEDTAK

Nemnda anbefaler at klager gis medhold.

Oslo, 27. mars 2017

 

Elklagenemndas sammensetning:

Frode Støle, leder

Linn Hogner Jahr, Forbrukerrådet

Tina Jaasund Løland, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge

 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.