Sak: 16-286 Klage vedrørende strømutkobling – krav om erstatning – Skagerak Nett AS

Saken gjaldt krav om erstatning i forbindelse med planlagt strømutkobling. Klager krevde utgifter til reparasjon av persiennemotorer dekket. Klager hevdet at persiennemotorene ble ødelagt etter strømutkobling. Klager hevdet at nettselskapet må dekke kostnaden for reparasjon av persiennemotorene, da feilen oppstod etter strømutkoblingen. Skagerak Nett AS hevdet at de ikke var ansvarlige når det oppstår feil på deres kunders installasjoner eller tilkoblet elektrisk utstyr etter en annonsert strømstans. Skagerak Nett AS påpekte at normale elektriske apparater skal tåle å bli slått av og på. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder krav om erstatning i forbindelse med planlagt strømutkobling.

Regelverk

Standard Nettleieavtale §§ 8-1, 8-3 og 13-1.

Historikk

12.09.16 – Planlagt strømutkobling fra kl. 08.00 til 09.00.

Krav

Klager krever utgifter til reparasjon av persiennemotorer kr. 1 886,25 dekket.

Partenes anførsler

Klager hevder at persiennemotorer ble ødelagt etter strømutkobling den 12.09.16. Klager sier at persiennene ble montert for ca. 1 år siden.

Klager hevder at nettselskapet må dekke kostnaden for reparasjon av persiennemotorene, da feilen oppstod etter strømutkoblingen.

Klager viser til nettselskapets anførsel vedr. forsikringsselskapet og sier at forsikringsselskapet ikke vil påta seg ansvaret da det er en varslet planlagt strømutkobling.

Klager krever utgifter til reparasjon av persiennemotorer dekket.

Skagerak Nett AS (Skagerak) hevder at de ikke er ansvarlige når det oppstår feil på deres kunders installasjoner eller tilkoblet elektrisk utstyr etter en annonsert strømstans. Skagerak påpeker at normale elektriske apparater skal tåle å bli slått av og på.

Skagerak viser til at under denne strømstansen var det 71 kunder som var strømløse i 15 minutter.

Skagerak mener at når slike tilfeller oppstår, så er det kundens forsikringsavtale som gjelder og forsikringsselskapet forestår utbetaling i henhold til polisen, deretter krever forsikringsselskapet regress fra nettselskapet.

Skagerak avviser erstatningsansvar.

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder krav om erstatning i forbindelse med planlagt strømutkobling.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 8-1 er nettselskapet i utgangspunktet ikke ansvarlig for skade etter varslet inn- og utkobling. Nettselskapet skal ved utkobling varsle berørte kunder på en hensiktsmessig måte, jf. §13-2. I dette tilfellet var det tale om en planlagt varslet ut- og innkobling, og nemnda legger til grunn at Skagerak Nett AS har varslet i samsvar med nettleieavtalen § 8-3. Inn- og utkoblingen er da gjort med hjemmel i § 8, og utgangspunktet er at det ikke foreligger ansvar. Avtaleverket bygger på at anlegg og apparater som er tilknyttet strømnettet skal tåle ordinære inn- og utkoblinger.

Dersom selskapet i en kortere eller lengre periode i tilknytning til inn- eller utkobling hadde levert strøm som avviker fra kvalitetskravene i leveringskvalitetsforskriften, er ansvar i prinsippet likevel tenkelig, jf nettleieavtalen § 12-2. Det ville da foreligge en mangel ved nettselskapets ytelse.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 13-1 er nettselskapet ansvarlig for tap som følge av forsinkelse eller mangler ved ytelsen. Dette gjelder likevel ikke så langt nettselskapet godtgjør at forsinkelsen eller mangelen skyldes årsaker utenfor selskapets kontroll, som det ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.

For at innklagede skal komme i ansvar, må det foreligge en årsakssammenheng mellom feil i innklagedes nett og skaden.

Etter nemndas syn er det ikke sannsynlighetsovervekt for at skaden er forårsaket av mangler ved strømleveransen. Tidsmessig sammenfall mellom inn- og utkobling og skaden, er etter nemndas syn ikke tilstrekkelig til å sannsynliggjøre årsakssammenheng. Nemnda legger derfor til grunn at klagers skade ikke er forårsaket av mangel ved nettselskapets ytelse.

Nemnda anbefaler ikke at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Nemnda anbefaler ikke at klager gis medhold.

Oslo, 21. november 2016

Frode Støle, leder Tina Jåsund Løland, Forbrukerrådet Linn Hogner Jahr, Forbrukerrådet Lars Lima, Energi Norge Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.