Sak: 16-367 Klage vedrørende strømbortfall – Mørenett AS

Saken gjaldt dekning av elektrikerregning i forbindelse med strømbortfall. Klager krevde utgifter til elektriker dekket. Klager viste til at elektriker ble kontaktet etter at det var delvis strømbortfall i boligen. Det viste seg at det var feil i selskapets anlegg. Mørenett AS avviste klagers krav og hevdet at denne type kostnader ligger klart utenfor nettselskapets kontrollsfære. Under dissens ble klager gitt delvis medhold, ved at klager får dekket én time av elektrikers arbeid pluss transport og kveld/natt vaktutrykking.

Saken gjelder dekning av elektrikerregning i forbindelse med strømbortfall.

Regelverk

Standard Nettleieavtale § 13.

Historikk

27.10.16 - Strømbortfall

Krav

Klager krever utgifter til elektriker kr. 5 538 dekket.

Partenes anførsler

Klager viser til at elektriker ble kontaktet etter at det var delvis strømbortfall i boligen den 27.10.16. Det var lite spenning i en av etasjene, samt blinkende inne og utelys. Termostat for gulvvarme klikket inn og ut. Klager sier at da kursen til badet ble tatt ut, stanset flimringen, men det var glødestrøm i alle lyspærer. Elektriker antok at det var en sikringsfeil og rykket ut. Da elektriker ankom stedet, ble det konstatert at det var feil i Mørenett sitt anlegg. Elektriker kontaktet Mørenett.

Klager kontaktet kundeservice og fikk opplyst hvor fakturaen skulle sendes. Klager sier at det tok 18 dager før han fikk svar fra Mørenett om faktura og mener dette er urimelig. Klager hevder at det han har fått opplyst i telefonsamtalen med kundeservice og det han har mottatt skriftlig fra selskapet ikke samsvarer. Klager mener at Mørenett sin kundebehandling ikke har vært tilfredsstillende.

Klager krever utgifter til elektriker dekket.

Mørenett AS viser til at deres driftssentral mottok den 27.10.16 en melding fra EL-24 Enisko AS om at det var feil på strømforsyningen hos klager. Det ble umiddelbart sendt ut to montører. Det viste seg at det var svikt i en klemme i siste stolpe før inntaket. Dette ble umiddelbart reparert.

Mørenett påpeker at når en kunde bestiller en installatør for å avklare en problemstilling, så kan ikke fakturaen sendes videre til nettselskapet. Mørenett mener at kostnaden er et resultat av en feilvurdering. Mørenett mener at selv om den angjeldende feilen skulle ligge utenfor nettkundens elektriske installasjon, burde installatøren som ble kontakten forstå den muligheten, og unnlatt å rykke ut før man hadde konferert med nettselskapet. Mørenett hevder at denne type kostander ligger klart utenfor nettselskapets kontrollsfære, og nettselskapet har ingen mulighet til å forhindre slike feilvurdering.

Mørenett viser til at klager ikke har rapportert inn noe svikt i tekniske utstyr, samt at ingen andre kunder var berørt.

Mørenett beklager at det tok noe tid fra at saken ble registrert til saksbehandler fikk saken til behandling, men mener likevel at mindre enn 3 uker er innenfor akseptable grenser i en slik situasjon. Mørenett avviser klagers krav.

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder krav om dekning av utgifter til elektriker etter strømbortfall.

Tilknytningspunktet markerer overgangen mellom nettselskapets distribusjonsnett og den elektriske installasjonen og angir grensen for eiendomsforhold samt ansvar for drift og vedlikehold.

I henhold til Standard nettleieavtale § 13-1 er nettselskapet ansvarlig for tap kunden lider som følge av forsinkelse eller mangel ved ytelsen. Slik denne saken er opplyst og dokumentert, legger nemnda til grunn at det var feil ved en anleggsdel i nettselskapets nett som førte til at boligen ble delvis strømløs, og dermed at det foreligger en mangel ved ytelsen fra nettselskapet. Videre legger nemnda til grunn at årsakssammenheng mellom mangelen og klagers utgift er ubestridt, samt at feilen i nettselskapets nett er innenfor selskapets kontrollsfære.

Spørsmålet er hvorvidt klager med "rimelighet kunne ha forutsett" tapet som følge av mangelen, herunder om tapsposten er en påregnelig følge av mangelen, jf. nettavtalens §13-4. I denne saken hadde klager henvendt seg til elektriker uten først å konferere med nettselskapet. Nemnda er delt i synet på hvem som skal dekke utgifter til elektriker.

Nemndas flertall, lederen og forbrukernes representanter, er av den oppfatning at i et tilfelle hvor det er strømbortfall i kun deler av boenheten, ikke er opplagt at feilen likevel er i netteiers nett. Flertallet legger til grunn at når feilen som i dette tilfellet lå i netteiers nett, bør nettselskapet til en viss grad ha ansvar for påløpte utgifter til å lokalisere feilen. Dette må i det minste gjelde for den tid det normalt tar for en fagperson å konstatere hvorvidt feil var i eget anlegg eller i nettet.

Flertallet bemerker seg at utgiften til elektriker i dette tilfellet er høyt sammenlignet med lignende tidligere saker i nemndas praksis. Flertallet viser i denne henseende til sak 16-008, der nemnda anbefalte at klager fikk dekket kr. 4 575, sak 2015-197, der nemnda anbefalte at klager fikk dekket på kr. 3 447, sak 2015-70 der nemnda anbefalte at klager fikk dekket kr. 1 069, sak 2013-255 der nemnda anbefalte at klager fikk dekket kr. 2 600, sak 2013-80 der nemnda anbefalte at klager fikk dekket kr. 968 og sak 2011-509 der nemnda anbefalte at klager fikk dekket kr. 4 478. Flertallet legger derfor til grunn at utgiften til elektriker i dette tilfellet er høyere enn et påregnelig tap for nettselskapet.

På denne bakgrunn mener flertallet at det må tas en skjønnsmessig vurdering under henvisning til tidligere saker hvor uttrykningsgebyret har vært vesentlig lavere. Flertallet anbefaler på denne bakgrunn derfor at klager får dekket én time av elektrikers arbeid pluss transport og kveld/natt vaktutrykking, hvilket til sammen utgjør kr. 4 206.

Nemndas mindretall, bransjens representanter, er av den oppfatning at det ikke foreligger noen avtale hvor nettselskapet har påtatt seg en slik økonomisk forpliktelse, tvert imot er den disposisjonen som klager har foretatt direkte i strid med den fremgangsmåten nettselskapet på sin hjemmeside har etablert for slike tilfeller. I tillegg er den angjeldende kostnaden et resultat av klager sin feilvurdering. Selv om det er slik at det kan være vanskelig for en husholdningskunde å forstå at den angjeldende feilen lå utenfor hans egen elektriske installasjon, så burde elektrikeren ha forstått den muligheten. Han burde bedt klager om å sjekke sikringene i sikringsskapet, eventuelt da også unnlatt å rykke ut før klager hadde konferert nettselskapet. Denne type kostnader ligger klart utenfor nettselskapets kontrollsfære, og selskapet har ingen muligheter til å kunne forhindre slike feilvurderinger fra nettkunden, og ignorering av å følge den fremgangsmåten som nettselskapet har etablert på sin hjemmeside.

På bakgrunn av flertallets vurdering traff nemnda slikt

VEDTAK

Nemnda anbefaler at klager får dekket én time av elektrikers arbeid pluss transport og kveld/natt vaktutrykking, til sammen kr. 4 206.

Oslo, 23. januar 2017

 

Elklagenemndas sammensetning:

Frode Støle, leder

Linn Hogner Jahr, Forbrukerrådet

Tina Jaasund Løland, Forbrukerrådet

Thomas Åtland Ellefsen, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge

 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.