Sak: 16-387 Klage vedrørende strømbrudd – krav om erstatning - Troms Kraft Nett AS

Saken gjaldt krav om erstatning i forbindelse med strømbrudd. Klager krevde erstatning for ødelagte elektriske komponenter. Klager viste til at strømmen var gått over hele boligen og automatsikringene var av og en av disse var sotet. Klager anførte at det må være nettselskapets ansvar å ha sikkert utstyr vedlikeholdt i den stand at skader av slike årsaker unngås. TKN hevdet at lynaktivitet ikke er innenfor deres kontrollansvar og avviste erstatningsansvar. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder krav om erstatning i forbindelse med strømbrudd.

Regelverk

Standard Nettleieavtale § 13-1.

Historikk

06.07.16 – Strømbrudd – lyn-nedslag på høyspentlinja

Krav

Klager krever erstatning pålydende kr. 9 284,57 for ødelagte elektriske komponenter.

Partenes anførsler

Klager våknet til fremmed lydsmell i boligen den 06.07.16. Klager viser til at strømmen var gått over hele boligen og automatsikringene var av og en av disse var sotet. Klager sier at det kom teknikere fra TKN og det ble opplyst at det var feil i nettet.

Klager mener at det må ha vært usedvanlig sterk strømstyrke som har slått inn i sikringsboksen og sier at et vanlig strømbrudd ikke gir fatal konsekvens. Klager viser til at skadeomfanget omfattet i tillegg til jordfeilbryter/automatsikringer, el badstuovn, en mikrobølgeovn og kaffemaskin, totalt utgifter på kr. 12 232. Forsikringsselskapet dekket kr. 2 947,43. Klager fremmet krav om dekning av restkravet på kr. 9 284,57 til TKN.

Klager sier at han ikke kjenner til lynnedslag på gjeldende tidspunkt. Klager mener imidlertid at lynnedslag ikke kan være avgjørende for hans krav. Klager mener at det må være nettselskapets ansvar å ha sikkert utstyr vedlikeholdt i den stand at skader av slike årsaker unngås.

Klager mener det er urimelig at han skal ta kostnadene i et slikt tilfelle. Klager krever erstatning for ødelagte elektriske komponenter.

Troms Kraft Nett AS (TKN) viser til at den 06.07.16 falt det en bryter på 22 kV-linja som følge av jordslutning. TKN viser til at det flere ganger ble forsøkt fjernstyrt innkobling via deres driftssentral, men hver gang falt den ut på jordslutning. Vaktmontører gikk derfor umiddelbart i gang med feilsøking og fant feilen i en lynavleder på 22 kV-nettet ved trafoen. TKN viser til at lynavlederen var punktert. Denne ble skiftet ut og spenning påsatt igjen.

TKN mener at lynavlederen har fungert og lagt overspenning til jord, og ble skadet som følge av de store energiene som kan forekomme ved lyn-nedslag. TKN viser til at det likevel kan forplante seg overspenninger ned på lavspentnettet å ødelegge elektriske komponenter i installasjonene selv om man har vern mot det.

TKN viser til at ingen andre abonnenter har gjort krav etter denne hendelsen.

TKN hevder at lynaktivitet ikke er innenfor deres kontrollansvar. TKN hevder at hendelsen ikke kan tilbakeføres til forhold vedrørende drift og vedlikehold av nettet eller TKNs virksomhet for øvrig.

TEN avviser erstatningsansvar.

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder krav om erstatning i forbindelse med strømbrudd.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 13-1 er nettselskapet ansvarlig for tap som følge av forsinkelse eller mangler ved ytelsen. Dette gjelder likevel ikke så langt nettselskapet godtgjør at forsinkelsen eller mangelen skyldes årsaker utenfor selskapets kontroll, som det ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.

For at innklagede skal komme i ansvar, må det foreligge en årsakssammenheng mellom feil i innklagedes nett og skaden. Kontrollansvar forutsetter at det har foreligget en påvirknings- eller kontrollmulighet.

Hvorvidt kontrollansvaret kan gjøres gjeldende eller ikke, beror på en konkret vurdering. Nettleieavtalen legger bevisbyrden på nettselskapet. Nettselskapet må godtgjøre at årsaken ligger utenfor hans kontroll for å unngå ansvar for tap/skade hos kunden. Der det er mulig å konstatere en spesiell årsak, må det redegjøres for denne og hvorfor dette er årsaken til skaden. Kan man ikke påvise en konkret årsak til skaden, må innklagede redegjøre for hvorfor det likevel er sannsynlig at årsaken ligger utenfor innklagedes kontroll.

Troms Kraft Nett AS anfører at feilen har vært i en lynavleder i trafoen. Lynavlederen var punktert som følge av lynnedslag. Klager anfører at han ikke kjenner til lynnedslag i området på gjeldende tidspunkt.

Etter nemndas syn har Troms Kraft Nett AS sannsynliggjort at årsaken til skaden lå utenfor deres kontroll da det var lyn som var årsaken til feilen i nettet. Lynnedslag anses etter fast nemndspraksis for å være utenfor kontrollsfæren. Nemnda bemerker at det skal store energimengder til for at lynavlederen skal punkteres. Det at lynavlederen var punktert, betyr at den har fungert som den skulle.

På denne bakgrunn anses Troms Kraft Nett AS ikke for å være erstatningsansvarlig. Nemnda anbefaler ikke at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Nemnda anbefaler ikke at klager gis medhold.

Oslo, 27. mars 2017

 

Elklagenemndas sammensetning:

Frode Støle, leder

Linn Hogner Jahr, Forbrukerrådet

Tina Jaasund Løland, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge

 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.