Sak: 16-395 Klage vedrørende jordfeil – krav om erstatning – Lyse Elnett AS

Saken gjaldt krav om erstatning ved jordfeil. Klager krevde at de siste to fakturene ble slettet. Klager krevde også dekket fullt eller delvis utlegg til elektriker. Klager viste til at det hadde vært flere strømbrudd. Klager hevdet at strømbruddene ikke kan ha kommet på grunn av høy kapasitans da strømbruddene fortsatte etter at de koblet ut den aktuelle kursen. Lyse Elnett AS hevdet at jordfeil i private elektriske installasjoner er utenfor nettselskapets kontroll, og hevdet derfor at Lyse Elnett AS ikke var erstatningsansvarlig. Lyse Elnett AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder krav om erstatning ved jordfeil.

Regelverk

Standard Tilknytningsvilkår § 4-1. Standard Nettleieavtale §§ 12-2 og 13-1.

Historikk

26.10.16 – Klager meldte inn strømbrudd.

15.11.16 – Lyse foretok måling av kapasitans i den elektriske installasjonen.

Krav

Klager krever at de siste to fakturaene slettes pålydende kr. 7 347,55. Klager krever også dekket fullt eller delvis utlegg til elektriker for oppjustering av elektrisk anlegg for å takle jordfeil.

Partenes anførsler

Klager viser til at det vært flere strømbrudd. Det første strømbruddet var den 26. oktober. Deretter var det 10-30 strømbrudd hver dag. Lyse begynte feilsøkningsarbeid, installasjonen og nettstasjonen ble sjekket for jordfeil. Den 15.11.16 foretok Lyse måling av kapasitans i den elektriske installasjonen.

Klager sier at strømbruddet ikke kan ha kommet pga høy kapasitans da strømbruddene fortsatte etter at de koblet ut den aktuelle kursen. Klager sier at det har vært flere strømbrudd i samme nabolag.

Klager mener at Lyse sin kundebehandling ikke har vært tilfredsstillende. Klager viser til at kundeservicen har vært mangelfull, og at flere henvendelser med spørsmål i saken står ubesvart.

Klager krever at de siste to fakturaene slettes. Klager krever også dekket fullt eller delvis utlegg til elektriker for oppjustering av elektrisk anlegg for å takle jordfeil.

Lyse Elnett AS (Lyse) viser til at det er jordfeilbryteren i klagers private el-installasjon som har koblet ut på grunn av eksterne jordfeil, og forårsaket strømløst hus. Lyse viser til at det har vært flere periodiske jordfeil som har medført problemer for klager. Disse har oppstått i andre private elektriske installasjoner tilhørende samme trafokrets som klager er tilknyttet. Lyse mener jordfeilbryteren i denne boligen ikke er dimensjonert for installasjonen, og at det er dette som medfører at den kobler ut.

Lyse hevder at jordfeil i private elektriske installasjoner er utenfor nettselskapets kontroll, og hevder derfor at Lyse ikke erstatningsansvarlig.

Lyse anfører at jordfeil ikke er et brudd på reglene om leveringskvalitet i kraftsystemet, og mener at det ikke kan anses som en mangel etter standardavtalens § 12-2.

Lyse påpeker at jordfeilbryteren er en del av den elektriske installasjonen og at klager har ansvar for drift og vedlikehold iht. standardavtalens § 4-1.

Lyse mener at de ikke skal bære utlegg klager påføres ved utbedring av egen elektrisk installasjon. Lyse sier at de heller ikke kan bære kostnadene for kraft og nettleie i perioden problemene har pågått. Lyse avviser klagers krav.

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder krav om erstatning ved jordfeil.

Tilknytningspunktet markerer overgangen mellom nettselskapets distribusjonsnett og den elektriske installasjonen og angir grensen for eiendomsforhold samt ansvar for drift og vedlikehold, jf. Standard Tilknytningsvilkår § 4-1.

Slik denne saken er opplyst og dokumentert, legger nemnda til grunn at det i dette tilfellet ikke var en mangel eller forsinkelse ved nettselskapets ytelse i henhold til Standard Nettleieavtale § 13-1. Det er uomtvistet at jordfeilbryteren i klagers elektriske anlegg koblet utpå grunn av eksterne jordfeil. Den type forsyningsnett som er her kan ikke garanteres fritt for jordfeil.

En jordfeilbryter som er tilpasset de opptredende forhold fra omgivelser og andres installasjoner i dette lokale forsyningsnettet, og også den installasjonen den skal beskytte, vil vanligvis ikke gi utfall.

Den enkelte anleggseier har ansvar for å sørge for hensiktsmessig og tilpasset vern i sin installasjon. Dette omfatter også vern mot uønsket utfall som følge av jordfeil hos andre.

Nemnda bemerker imidlertid at Lyse Elnett AS kunne ha kommunisert til klager på et tidligere tidspunkt at klager kunne kontaktet elektriker for å unngå utkobling ved jordfeil ved at klagers installasjon ble oppgradert.

Nemnda anbefaler ikke at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Nemnda anbefaler ikke at klager gis medhold.

Oslo, 15. mai 2017

 

Elklagenemndas sammensetning:

Frode Støle, leder

Anne Sofie Faye-Lund, Forbrukerrådet

Gyrid Giæver, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Ola Bergheim, Energi Norge

 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.