Sak: 16-397 Klage vedrørende strømbrudd - krav om dekning av forsikringens egenandel – Agder Energi Nett AS

Saken gjaldt dekning av forsikringens egenandel. Klager krevde forsikringens egenandel dekket. Klager hevdet at flere strømbrudd medførte skade på hennes kompressor. Klager hevdet også at boligen har hatt lav spenning de siste årene. AEN hevdet at det ikke foreligger årsakssammenheng mellom hendelsen 2016 og skaden på kompressoren og avviste erstatningsansvar. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder dekning av forsikringens egenandel.

Regelverk

Standard Nettleieavtale § 13.

Historikk

2004 – Kompressor installert.

2013 – Hendelse i nettet.

24.03.16 – Hendelse i nettet. Skade på klagers kompressor.

Krav

Klager krever forsikringens egenandel på kr. 9 000 dekket.

Partenes anførsler

Klager hevder at flere strømbrudd den 24.03.16 medførte skade på hennes kompressor. Klager opplyser at kompressoren var 11 år gammel. Klager viser i denne forbindelse til skaderapport fra Stålesen Energi AS, der det fremgår at forventet levetid på denne dype anlegg er 20 år, at det har vært service og vedlikehold av kompressoren en gang per år, samt at lav spenning er en mulig skadeårsak. Videre viser klager til at det fremgår av skaderapporten at alle 3 faser går til jord.

Klager hevder at boligen har hatt lav spenning de siste årene, hvor både TV og TV-boks har gått i stykker. Agder Energi Nett AS dekket utgiftene for TV og TV-boks i 2013.

Klager mener at kompressoren burde ha holdt lenger og at denne hendelsen alene eller eventuelt i kombinasjonen med en tidligere skade fra 2013 også kan være skadeårsaken.

Klager krever forsikringens egenandel på kr. 9 000 dekket.

Agder Energi Nett AS (AEN) viser til at det ble registrert en driftsforstyrrelse i nettet som forsyner klagers nettstasjon den 24.03.16. Årsaken til driftsforstyrrelsen var en defekt isolator uten fasebrudd. Grunnet denne feilen så ble nettet koblet ut og inn igjen noen ganger.

AEN viser til at de ikke har noen forklaring på årsaken til at isolatoren røyk. AEN mener imidlertid at feilen som oppstod ikke kan forårsake skader som beskrevet på kompressoren. AEN sier at elektriske komponenter skal tåle inn og utkobling av spenning. Videre sier AEN at det ikke foreligger noen klager fra andre kunder i samme krets.

AEN viser til klagers anførsel om skaderapporten, og sier at årsaken til at alle 3 faser går til jord er uklart men dette kan skje som følgeskade av tordenvær. AEN hevder at det ikke kan skje på grunn av en defekt isolator.

AEN viser til klagers anførsel om hendelsen i 2013, og påpeker at de ikke kan se at hendelsen i 2013 har noen sammenheng med skaden som skjedde i 2016. AEN viser til at kompressoren har vært i bruk fortløpende og mener at en eventuell følgeskade fra 2013 ville ha slått ut før 2016.

AEN hevder at de ikke er ansvarlige for skade på klagers kompressor. AEN mener at det ikke foreligger årsakssammenheng mellom hendelsen 2016 og skaden på kompressoren. AEN mener at det tilsvarende gjelder for hendelsen i 2013 i sammenheng med hendelsen i 2016.

AEN avviser erstatningsansvar.

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder dekning av forsikringens egenandel.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 13-1 er nettselskapet ansvarlig for tap som følge av forsinkelse eller mangler ved ytelsen. Dette gjelder likevel ikke så langt nettselskapet godtgjør at forsinkelsen eller mangelen skyldes årsaker utenfor selskapets kontroll, som det ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.

For at innklagede skal komme i ansvar, må det foreligge en årsakssammenheng mellom feil i innklagedes nett og skaden. Kontrollansvar forutsetter at det har foreligget en påvirknings- eller kontrollmulighet.

Hvorvidt kontrollansvaret kan gjøres gjeldende eller ikke, beror på en konkret vurdering. Nettleieavtalen legger bevisbyrden på nettselskapet. Selskapet må sannsynliggjøre at årsaken ligger utenfor kontroll for å unngå ansvar for tap/skade hos kunden. Der det er mulig å konstatere en spesiell årsak, må det redegjøres for denne og hvorfor denne er årsaken til skaden.

I denne saken er det ubestridt at det har vært en feil i AENs nett, og at feilen skyldes en defekt komponent (isolator) som tilhører AEN. Feilen har ført til driftsforstyrrelse med noen inn- og utkoblinger av nettet. Dette er kontraktsbrudd etter nettleiekontrakten § 12-1.

Etter nemndas syn er det imidlertid ikke sannsynlighetsovervekt for at skaden på klagers kompressor er forårsaket av feilene ved nettselskapets ytelse. Nemnda legger til grunn at et elektrisk anlegg skal tåle visse påkjenninger som kan oppstå i strømnettet, herunder ut- og innkoblinger.

Når det ikke er sannsynlig at det foreligger årsakssammenheng blir Agder Energi Nett AS ikke erstatningsansvarlig.

Nemnda anbefaler ikke at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Nemnda anbefaler ikke at klager gis medhold.

Oslo, 27. mars 2017

 

Elklagenemndas sammensetning:

Frode Støle, leder

Linn Hogner Jahr, Forbrukerrådet

Tina Jaasund Løland, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge

 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.