Innhold

Sak: 14-151 Klage vedrørende ansvar for betaling av nettleie – TrønderEnergi Nett AS

Saken gjaldt om nettselskapet kunne overføre strømabonnement til huseier når leietaker sa opp. Klager avviste å bli fakturert uten å ha bestilt strømabonnement for et forbruk som var brukt av leietaker. TrønderEnergi Nett AS viste til at de mottok avbestilling fra leietaker på anlegget og at leietaker oppga klager/huseier som ny kunde fra samme dato og at ordrebekreftelse ble sendt klager samme dag. Nemnda la til grunn at klager ikke motsatte seg eller reagerte på ordrebekreftelsen. Klager heftet selv for det forbruk som var målt på eget anlegg og klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder om nettselskapet kan overføre strømabonnement til huseier når leietaker sier opp.

Regelverk

Standard Nettleieavtale §§ 1 og 2.

Historikk

23.05.13 – Klager/huseier avbestilte strømabonnement og bestilte stenging pga feil i anlegget

23.05.13 – Leietaker bestilte åpning av anlegget

14.11.13 – Leietaker avbestilte strømabonnement og oppga klager som ny kunde på anlegget

Krav

Klager avviser krav.

Partenes anførsler

Klager viser til at han som huseier bestilte stenging pga feil i anlegget, men at leietaker fikk det åpnet samme dag uten klagers viten. Klager og leietaker var enige om at leietaker skulle få feil i anlegget rettet.

Klager avviser å bli fakturert uten å ha bestilt strømabonnement for et forbruk som er brukt av leietaker. Klager antar leietaker har meldt inn for lavt strømforbruk ved utflytting. Klager har akseptert å overta strømabonnementet fra 01.01.14. Selv om klager har påtatt seg dette ansvaret, avviser han å betale for en vare han ikke har bestilt.

Klager undrer seg over at netteier automatisk kan overføre et abonnement til en annen enn den som har bestilt og kreve levert strøm betalt av noen andre enn den som har mottatt den.

Klager viser til at han er tilsendt inkassovarsel på omstridt krav.

Klager ønsker belyst om et abonnement kan flyttes over på en annen bruker uten at den nye brukeren på noe som helst vis må bekrefte dette. Klager ønsker også belyst hvordan det er mulig å betale så høye strømregninger på et hus som ikke er bebodd og som dermed bare har minimumsoppvarming. Dette gjelder perioden november 2013 – september 2014. Klager undrer seg på om det kan ligge andre kostnader/annet forbruk i regningen som ikke er spesifisert.

TrønderEnergi Nett AS viser til at de 14.11.13 mottok avbestilling fra leietaker på anlegget og at leietaker oppga klager/huseier som ny kunde fra samme dato. Ordrebekreftelse ble sendt klager samme dag.

TrønderEnergi Nett AS viser til forbrukshistorikk og at forbruk etter 14.11.13 er stipulert på grunn av at de ikke har mottatt reelle avlesninger etter denne dato. Påminnelser om måleravlesning er sendt via SMS.

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder om nettselskapet kan overføre strømabonnement til huseier når leietaker sier opp.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 1 inngås nettleieavtale direkte mellom nettselskapet som leverandør av nettjenester og nettkunden som bruker av nettjenester.

I denne saken legger nemnda til grunn at nettselskapet den 14.11.13 sendte bekreftelse til klager om at han hadde inngått nettleieavtale med nettselskapet. Nemnda legger videre til grunn at klager ikke motsatte seg eller reagerte på dette.

Videre er det slik at i henhold til Standard Nettleieavtale § 2 tredje ledd anses forbrukeren å ha tiltrådt og godtatt nettselskapets vilkår for nettleie ved uttak av kraft, dersom det ikke foreligger gyldig nettleieavtale.

Klager hefter selv for det forbruk som er målt på eget anlegg.

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Oslo, 24. november 2014

Espen Lindbøl, leder Martin Tonning, Forbrukerrådet Anne Kittilsen, Forbrukerrådet Lars Lima, Energi Norge Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.