Innhold

Sak: 14-162 Klage vedrørende krav for dekning av utgifter i forbindelse med feilretting/feilsøking – Lyse Elnett AS

Saken gjaldt tvist om fakturert kostnad for feilsøking i klagers anlegg. Klager ringte nettselskapet da boligen var strømløs og hevdet han snakket med selskapet i fem minutter og at reparatør var på anlegget mindre enn én time. Klager ble fakturert for hhv 1,5 time og 3 timer og avviste kravet som for høyt. Lyse Elnett AS sendte ut montør for å søke etter feil og opplyste om at faktura på arbeidet ville bli sendt dersom feilen viste seg å være på kundens anlegg. De fant at årsaken til strømbruddet var at sikringer på loftet var røket. Lyse fakturerte 50 % overtid fordi utrykning fant sted utenom ordinær arbeidstid. Kostnadsposten på 1,5 time var medgått tid til saksbehandling. En enstemmig nemnd fant at selskapet hadde fakturert gjengs timepris, men at selskapet på forhånd burde opplyst om at det fakturerer minimum tre timer montørtid. Flertallet i nemnda fant at selskapet ikke kunne fakturere kunden for mer enn medgått tid uten på forhånd å ha gjort kunden oppmerksom på dette. Mindretallet fant at kunden var forpliktet til å betale det selskapet krevde så lenge dette tilsvarte gjengs pris. Under dissens ble klager gitt delvis medhold.

Saken gjelder tvist om fakturert kostnad for feilsøking i klagers anlegg.

Regelverk

Standard Nettleieavtale §§ 5-3 og 5-5.

Historikk

19.12.13 kl. 16:43 – Klager kontaktet nettselskapet og informerte om at boligen var strømløs

Krav

Klager avviser et så høyt krav.

Partenes anførsler

Klager ringte nettselskapet og informerte om at boligen var strømløs. Klager hevder han snakket i telefonen med selskapet i fem minutter og at reparatør var på anlegget mindre enn én time. Klager er fakturert for hhv 1,5 time og 3 timer med kr 5 456,25.

Lyse Elnett AS viser til at da klager tok kontakt var hovedsikringen ikke utløst. Naboboligene så ut til å ha strøm og lysmastene i gatene var ikke mørke. Lyse sendte ut montør for å søke etter feil. Lyse hevder de opplyste om at faktura på arbeidet ville bli sendt dersom feilen viste seg å være på kundens elektriske anlegg.

Lyse fant at årsaken til strømbruddet var at sikringer på loftet var røket.

Lyse fakturerte 50 % overtid fordi utrykning fant sted utenom ordinær arbeidstid. Kostnadsposten på 1,5 time er medgått tid til saksbehandling.

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder tvist om fakturert kostnad for feilsøking i klagers anlegg.

Nemnda mener i utgangspunktet at selskapet kan kreve gjengs timepris pluss tillegg for administrasjon og reisekostnader, samt at det skal betales for medgått tid. Når det gjelder spørsmålet om kunden kan belastes for minimum tre montørtimer, delte nemnda seg i et flertall og et mindretall.

Flertallet, nemndas leder og forbrukerrepresentantene, finner ikke at selskapet har rett til å fakturere minimum tre timer montørtid uten at kunden på forhånd er blitt gjort kjent med dette. Slik denne saken er opplyst, legger flertallet til grunn at kunden ikke på forhånd var gjort kjent med at det ble fakturert minimum tre montørtimer i tillegg til tid til administrasjon og 50 % overtid. Flertallet finner på denne bakgrunn at selskapet ikke kan fakturere for flere montørtimer enn det som er faktisk medgått tid, samt tid for administrasjon og overtid.

Nemndas mindretall, bransjens representanter, mener at klager var gjort kjent med at dersom feilen var i klager sitt anlegg måtte han betale for utrykningen. Dersom klager hadde hatt interesse for hva dette ville koste, eller hvilke prinsipper som gjaldt ved prisfastsettelsen burde han ha etterspurt dette før han engasjerte elverket til feilsøking.

Et vanlig rettslig prinsipp for fastsettelse av pris i de tilfeller slik pris ikke er avtalt i forkant, er at det skal betales «gjengs pris», jfr. prinsippet i Forbrukerkjøpslovens § 37.

Mindretallet mener at så lenge den pris som er krevet anses å være «gjengs pris» skal den anses å være riktig pris i en sak som den foreliggende, uavhengig av hvilke prinsipper som er lagt til grunn ved fastsettelsen.

Nemnda anbefaler at klager gis delvis medhold slik som beskrevet ovenfor.

Uttalelsen er avsagt under dissens.

VEDTAK

Nemnda anbefaler at klager gis delvis medhold.

Oslo, 23. februar 2015

Espen Lindbøl, leder Martin Tonning, Forbrukerrådet Anne Kittilsen, Forbrukerrådet Ola Bergheim, Energi Norge Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.