Innhold

Sak: 14-165 Klage vedrørende brannskade som følge av strømbrudd – krav om dekning av forsikringens egenandel – Hafslund Nett AS

Saken gjaldt tvist om ansvar for brannskade etter strømbrudd. Klager krevde forsikringens egenandel dekket etter at det oppsto strømbrudd mens selvrensing av stekeovnen var i gang. Fordi strømmen var borte, fungerte ikke viftene i ovnen og det oppsto røykutvikling og flammer. Hafslund Nett AS viste til at årsaken til utfall av høyspentavgang var at en ekstern skadevolder hadde felt et tre og skadet en høyspentlinje. De mente strømbruddet var forårsaket av forhold utenfor deres kontroll samt at strømbruddet ikke forårsaket branntilløpet. Nemnda mente årsaken til feilen i nettet lå utenfor nettselskapets kontroll og at klagers skade ikke oppsto som følge av mangel i strømleveransen. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder tvist om ansvar for brannskade etter strømbrudd.

Regelverk

Standard Nettleieavtale §§ 12 og 13.

Historikk

04.10.12 – utfall av høyspentavgang. Klager ble innkoblet etter 30 minutter.

Krav

Klager krever forsikringens egenandel dekket.

Partenes anførsler

Klager viser til at det oppsto strømbrudd mens selvrensing av den da to år gamle stekeovnen var i gang. Fordi strømmen var borte, fungerte ikke viftene i ovnen noe som resulterte i at det ble varmere og varmere i ovnen og det oppsto røykutvikling og flammer. Klager har fått skaden dekket av forsikringsselskapet som har sendt regresskrav til selger av stekeovnen. Selger avviser kravet og mener skaden oppsto på grunn av strømbrudd og ikke forhold vedrørende produktet de solgte.

Klager krever forsikringens egenandel dekket.

Hafslund Nett AS viser til at årsaken til utfall av høyspentavgang var at en ekstern skadevolder hadde felt et tre og skadet en høyspentlinje. Feilsøking ble igangsatt umiddelbart, feilen ble reparert og klager ble innkoblet etter 30 minutter. Totalt 1964 kunder var berørt.

Hafslund Nett AS mener strømbruddet er forårsaket av forhold utenfor deres kontroll, jf. nettleieavtalen § 13-1. Hafslund Nett AS avviser å kompensere klagers egenandel og legger til grunn at strømbruddet ikke forårsaket branntilløpet. Hafslund Nett AS anser saken for å være en sak mellom klager og selger av stekeovnen.

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder tvist om ansvar for brannskade etter strømbrudd.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 13-1 er nettselskapet ansvarlig for tap som følge av forsinkelse eller mangler ved ytelsen. Dette gjelder likevel ikke så langt nettselskapet godtgjør at forsinkelsen eller mangelen skyldes årsaker utenfor selskapets kontroll, som det ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.

For at innklagede skal komme i ansvar, må det også foreligge en årsakssammenheng mellom feil i innklagedes nett og skaden.

Nemnda mener årsaken til feilen i nettet lå utenfor nettselskapets kontroll og at klagers skade ikke oppsto som følge av mangel ved strømleveransen.

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Oslo, 24. november 2014

Espen Lindbøl, leder Martin Tonning, Forbrukerrådet Anne Kittilsen, Forbrukerrådet Lars Lima, Energi Norge Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.