Innhold

Sak: 14-179 Klage vedrørende dekning av utgifter for utrykking til strømløs bolig – Lyse Elnett AS

Saken gjaldt manglende informasjon om/og pris for utrykking til strømløs bolig. Klager ringte Lyse Elnett AS fordi strømmen var borte i huset. Selskapet rykket ut uten å finne feil verken i eller utenfor anlegget og anbefalte klager å ta kontakt med elektriker. Elektriker byttet jordfeilbryter. Klager mottok regning fra Lyse for tre timers arbeid for en undersøkelse som tok én time. Klager mente selskapet burde informert om at det var så dyrt med utrykning. Klager var villig til å betale for én time. Lyse Elnett AS hevdet de informerte klager i telefonsamtalen om at kostnader i forbindelse med utrykning ville bli avkrevd klager dersom mangelen viste seg å være på klagers installasjon og ikke på nettselskapets nett. Lyse fakturerte 100 % overtid fordi utrykning fant sted på kveldstid. Kostnadsposten på 0,5 time var medgått tid til saksbehandling. En enstemmig nemnd fant at selskapet hadde fakturert gjengs timepris, men at selskapet burde ha opplyst på forhånd at det fakturerer minimum tre timer montørtid. Flertallet i nemnda fant at selskapet ikke kunne fakturere kunden for mer enn medgått tid uten på forhånd å ha gjort kunden oppmerksom på det. Mindretallet fant at kunden var forpliktet til å betale det selskapet krevde så lenge dette tilsvarte gjengs pris. Under dissens ble klager gitt delvis medhold.

Saken gjelder manglende informasjon om/og pris for utrykking til strømløs bolig.

Regelverk

Standard Nettleieavtale §§ 5-3 og 5-5.

Historikk

02.11.13 kl 23:45 – Klager ringte nettselskapet og informerte om at boligen var strømløs

Krav

Klager reagerer på beløpets størrelse og antall fakturerte timer. Klager er villig til å betale for én time.

Partenes anførsler

Klager ringte Lyse Elnett AS fordi strømmen var borte i huset. Selskapet rykket ut uten å finne feil verken i eller utenfor anlegget og anbefalte klager å ta kontakt med elektriker. Elektriker byttet jordfeilbryter.

Klager har mottatt regning på kr 5 318,75 fra Lyse for tre timers arbeid for en resultatløs undersøkelse som tok én time. Klager mener selskapet burde informert om at det var så dyrt med utrykning.

Klager mener han er behandlet feil av Lyse. Klager er villig til å betale for én time.

Klager har mottatt faktura fra elektriker på kr 2 905.

Lyse Elnett AS hevder de informerte klager i telefonsamtalen 02.11.13 om at kostnader i forbindelse med utrykning ville bli avkrevd klager dersom mangelen viste seg å være på klagers elektriske installasjon og ikke på nettselskapets nett. Pris for utrykning ble ikke oppgitt. Lyse Elnett innser i ettertid at ca pris på utrykning burde vært oppgitt, men mener at også kunden hadde en oppfordring til å etterspørre pris.

Lyse målte spenningen inn til sikringsskapet og fant at feilen lå i kundens anlegg.

Lyse fakturerte 100 % overtid fordi utrykning fant sted på kveldstid. Kostnadsposten på 0,5 time er medgått tid til saksbehandling.

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder manglende informasjon om/og pris for utrykking til strømløs bolig.

Nemnda mener i utgangspunktet at selskapet kan kreve gjengs timepris pluss tillegg for administrasjon og reisekostnader, samt at det skal betales for medgått tid. Når det gjelder spørsmålet om kunden kan belastes for minimum tre montørtimer, delte nemnda seg i et flertall og et mindretall.

Flertallet, nemndas leder og forbrukerrepresentantene, finner ikke at selskapet har rett til å fakturere minimum tre timer montørtid uten at kunden på forhånd var gjort kjent med dette. Slik denne saken er opplyst, legger flertallet til grunn at kunden ikke på forhånd var gjort kjent med at det ble fakturert minimum tre montørtimer i tillegg til tid til administrasjon og overtid. Flertallet finner på denne bakgrunn at selskapet ikke kan fakturere for flere montørtimer enn det som er faktisk medgått tid, samt tid for administrasjon og overtid.

Nemndas mindretall, bransjens representanter, mener at klager var gjort kjent med at dersom feilen var i klager sitt anlegg måtte han betale for utrykningen. Dersom klager hadde hatt interesse for hva dette ville koste, eller hvilke prinsipper som gjaldt ved prisfastsettelsen burde han ha etterspurt dette før han engasjerte elverket til feilsøking.

Et vanlig rettslig prinsipp for fastsettelse av pris i de tilfeller slik pris ikke er avtalt i forkant, er at det skal betales «gjengs pris», jfr. prinsippet i Forbrukerkjøpslovens § 37.

Mindretallet mener at så lenge den pris som er krevet anses å være «gjengs pris» skal den anses å være riktig pris i en sak som den foreliggende, uavhengig av hvilke prinsipper som er lagt til grunn ved fastsettelsen.

Nemnda anbefaler at klager gis delvis medhold slik som beskrevet ovenfor.

Uttalelsen er avsagt under dissens.

VEDTAK

Nemnda anbefaler at klager gis delvis medhold.

Oslo, 23. februar 2015

Espen Lindbøl, leder Martin Tonning, Forbrukerrådet Anne Kittilsen, Forbrukerrådet Ola Bergheim, Energi Norge Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.