Innhold

Sak: 14-186 Klage vedrørende erstatning for skade – krav om dekning av forsikringens egenandel – Agder Energi Nett AS

Saken gjaldt ansvar for skade hos klager forårsaket av tredjemann. Klager krevde forsikringens egenandel dekket etter at varmepumpe ble ødelagt på grunn av lav spenning. Agder Energi Nett AS viste til at en lavspentlinje ble revet av en kranbil som ikke var på oppdrag for nettselskapet. AEN avviste erstatningsansvar og hevdet årsaken til skaden var utenfor deres kontroll. Nemnda mente nettselskapet ikke var erstatningsansvarlig og klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder ansvar for skade hos klager forårsaket av tredjemann.

Regelverk

Standard Nettleieavtale §§ 12 og 13.

Historikk

04.03.14 – Lavspentlinje ble revet av. Meldt til nettselskapet kl. 18.45. Feil rettet kl. 21.14.

01.04.14 – Skade på varmepumpe

Krav

Klager krever forsikringens egenandel dekket.

Partenes anførsler

Klager viser til at det den 04.03.14 var lav spenning i flere rom, og at feilen ble utbedret noen timer senere. Klager reiste på ferie og da han kom tilbake var det en feilmelding på den fem år gamle varmepumpen. Klager finner det sannsynlig at feilen på varmepumpen ble forårsaket av fasebrudd i en av lederne på forsyningsnettet da lavspentlinje ble revet av 04.03.14, jf. uttalelse fra reparatør av varmepumpen. Klager hevder det er årsakssammenheng mellom feil i nettet og skaden.

Klager legger vekt på at AEN ikke varslet kundene om feilen i nettet, heller ikke kuttet strømforsyningen. Klager hevder at om strømmen var blitt kuttet, ville ikke skaden på varmepumpen oppstått.

Klager krever forsikringens egenandel dekket av AEN.

Agder Energi Nett AS viser til at den 04.03.14 ble en lavspentlinje ble revet av forårsaket av en kranbil som ikke var på oppdrag for nettselskapet. Nettselskapet fikk melding om feil kl. 18.45 og kl. 21.14 var feilen rettet opp. Nettselskapet ga ikke melding via SMS til kunder om at det var en feil, da feilen ble rettet så raskt.

AEN hevder klager har tapsbegrensningsplikt, og mener klager kunne ha slått av varmepumpen da han merket at det var svakt lys i flere rom.

AEN avviser erstatningsansvar og hevder årsaken til skaden var utenfor deres kontroll.

AEN mener at dersom det vurderes slik at nettselskapet har ansvar for skaden, må kunden bære tapet fordi tapet kunne vært unngått med rimelige tiltak, jf. avtalen § 13-5.

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder ansvar for skade hos klager forårsaket av tredjemann.

Standard Nettleieavtale § 13 omhandler erstatningsansvar for selskapet. I denne saken legger nemnda til grunn at nettselskapet ikke har ansvar for skader forvoldt av en anleggsmaskineier uten tilknytning til nettselskapet. Forholdet anses å ligge utenfor selskapets kontroll, jf. avtalens § 13-1.

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Oslo, 8. desember 2014

Espen Lindbøl, leder Martin Tonning, Forbrukerrådet Anne Kittilsen, Forbrukerrådet Lars Lima, Energi Norge Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.