Innhold

Sak: 14-199 Klage vedrørende skade etter strømutkobling - krav om erstatning – Hafslund Nett AS

Saken gjaldt erstatning for ødelagt utstyr etter strømutfall. Klager krevde erstatning etter at deler av boligen var strømløs og et fem år gammelt hjemmekinoanlegg ikke fungerte etter strømbruddet. Et servicesenter reparerte utstyret der kortet/strømforsyningsmodulen var helt utbrent, og de konkluderte med at det var overspenning som forårsaket skaden. Hafslund Nett AS viste til at utfallet av strømforsyningen varte i ca. 3 minutter. Hafslund hevdet at ikke noe utstyr skulle ta skade av en forsinkelse, dvs. at strømforsyningen blir borte. Hafslund hadde ikke opplysninger eller dokumentasjon som indikerte at ytelsen hadde vært utenfor de krav til leveringskvalitet som var fastsatt i forskrift. Hafslund mente klagers anlegg ikke hadde tålt de påkjenninger som det måtte forventes å bli utsatt for og la til grunn at utstyr skulle tåle visse påkjenninger som kunne oppstå i strømnettet. Hafslund hevdet det ikke hadde vært noen mangel ved ytelsen og avviste erstatningsansvar. Nemnda la til grunn at det ikke var noen mangel ved ytelsen som var årsak til klagers skade. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder erstatning for ødelagt utstyr etter strømutfall.

Regelverk

Standard Nettleieavtale §§ 12 og 13. Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet.

Historikk

24.03.14 kl. 07:32 – Strømbrudd. Innkoblet etter ca. 3 minutter.

Krav

Klager krever utgifter til elektriker med kr 1 187,50 og til servicesenter med kr 2 465,- dekket.

Partenes anførsler

Klager viser til at deler av boligen var strømløs etter strømbrudd og tilkalte derfor elektriker for å søke etter feil. Et fem år gammelt hjemmekinoanlegg fungerte ikke etter strømbruddet. Et servicesenter reparerte utstyret der kortet/strømforsyningsmodulen var helt utbrent, og de konkluderte med at det var overspenning som forårsaket skaden.

Klager har fått opplyst at utstyret tåler en spenning opp til 240V. Klager hevder merkevaren er i verdensklasse. Klager viser til dokumentasjon fra to ekspert-instanser, som underbygger påstanden om at skaden er forårsaket av en mangel i leveransen fra nettselskapet.

Klager krever utgifter til elektriker med kr 1 187,50 og til reparasjon med kr 2 465,- dekket.

Hafslund Nett AS viser til at utfallet av strømforsyningen varte i ca. 3 minutter. Hafslund hevder at ikke noe utstyr skal ta skade av en forsinkelse, dvs. at strømforsyningen blir borte. Hafslund har ikke opplysninger eller dokumentasjon som indikerer at ytelsen har vært utenfor de krav til leveringskvalitet som er fastsatt i forskrift.

Hafslund mener klagers anlegg ikke har tålt de påkjenninger som det må forventes å bli utsatt for og legger til grunn at utstyr skal tåle visse påkjenninger som kan oppstå i strømnettet.

Hafslund viser til forskrift om at spenningen skal være innenfor 230V +/- 10%, dvs. 207V – 253V. Når klagers utstyr tåler opp til 240V, bekrefter det at utstyret ikke tåler en spenning som er innenfor de krav som stilles i forskrift.

Hafslund viser til at 17 743 kunder ble berørt av hendelsen, men at de ikke har mottatt klager/henvendelser fra andre nettkunder forsynt fra samme nettstasjon som klager, med unntak av en næringskunde som fikk avslag på sitt krav.

Hafslund hevder det ikke har vært noen mangel ved ytelsen og avviser erstatningsansvar.

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder erstatning for ødelagt utstyr etter strømutfall.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 13-1 er nettselskapet ansvarlig for tap som følge av forsinkelse eller mangler ved ytelsen. Dette gjelder likevel ikke så langt nettselskapet godtgjør at forsinkelsen eller mangelen skyldes årsaker utenfor selskapets kontroll, som det ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.

Slik denne saken er opplyst kan ikke nemnda se at det var noen mangel ved ytelsen som var årsak til skade hos klager. Nemnda legger til grunn at årsaken til skaden ligger utenfor nettselskapets kontroll.

Nemnda har merket seg nettselskapets presisering om at næringskunden som fikk avslag er forsynt fra en annen nettstasjon og en annen transformatorstasjon enn klager.

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Oslo, 23. februar 2015

Espen Lindbøl, leder Martin Tonning, Forbrukerrådet Anne Kittilsen, Forbrukerrådet Lars Lima, Energi Norge Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.