Innhold

Sak: 14-202 Klage vedrørende strømutfall – krav om erstatning for reiseutgifter – Røros Elektrisitetsverk AS

Saken gjaldt dekning av reiseutgifter til hytte for å avverge skade etter strømutfall. Klager krevde reiseutgifter dekket etter at han ble varslet om at det hadde vært feil i høyspentnettet med utfall og mulig overspenning inn på lavspentnettet. Klager reiste til hytta og fant at jordfeilbryteren var utkoblet. Det var ikke noe galt med det elektriske anlegget og klager hevdet energiselskapet var erstatningsansvarlig for hans utgifter. Røros Elektrisitetsverk AS hevdet de ikke var erstatningsansvarlig for kjøring for å undersøke egen installasjon. Nemnda lagger til grunn at kunden selv var ansvarlig for kontroll, ettersyn og vedlikehold av eget anlegg og han ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder dekning av reiseutgifter til hytte for å avverge skade etter strømutfall.

Regelverk

Standard Nettleieavtale §§ 5-5, 12 og 13.

Historikk

06.10.13 – Klager ble meddelt feil i nettet

Krav

Klager krever utgifter med kr 1 182,60 til reise til og fra hytta dekket.

Partenes anførsler

Klager ble varslet om at det hadde vært feil i høyspentnettet med utfall og mulig overspenning inn på lavspentnettet.

Klager reiste til hytta for å avverge skade. Jordfeilbryter var da utkoblet. Det var ikke noe galt med det elektriske anlegget.

Klager undrer seg over at Røros Elektrisitetsverk AS avviser klagers krav med begrunnelse i at det er eiers ansvar å påse at det elektriske anlegget er i orden, all den stund anlegget er i orden. Klager hevder at selskapets grunnlag for å avvise kravet ikke kan gjøres gjeldende.

Klager krever reiseutgiftene dekket.

Røros Elektrisitetsverk AS viser til at alle kundene i kretsen ble kontaktet like etter hendelsestidspunktet for å forebygge skader som følge av mulig overspenning i nettet.

Røros Elektrisitetsverk AS hevder de ikke er erstatningsansvarlig for kjøring for å undersøke egen installasjon.

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder dekning av reiseutgifter til hytte for å avverge skade etter strømutfall.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 13-1 er nettselskapet ansvarlig for tap som følge av forsinkelse eller mangler ved ytelsen. Dette gjelder likevel ikke så langt nettselskapet godtgjør at forsinkelsen eller mangelen skyldes årsaker utenfor selskapets kontroll, som det ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.

I henhold til prinsippet nedfelt Standard Nettleieavtale § 5-5 svarer nettkunden for feil og mangler i eget anlegg. Hver av partene har ansvar for egen installasjon.

Slik denne saken er opplyst legger nemnda til grunn at det i dette tilfellet ikke var en mangel som selskapet svarer for i henhold til Standard Nettleieavtalen § 13-1. Nemnda legger til grunn at kunden selv er ansvarlig for kontroll, ettersyn og vedlikehold av eget anlegg. Klager må derfor selv bære kostnaden ved å se til eget anlegg.

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Oslo, 8. desember 2014

Espen Lindbøl, leder Martin Tonning, Forbrukerrådet Anne Kittilsen, Forbrukerrådet Lars Lima, Energi Norge Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.