Innhold

Sak: 14-221 Klage vedrørende erstatning – krav om dekning av forsikringens egenandel – Trollfjord Kraft AS

Saken gjaldt dekning av forsikringens egenandel. Klager krevde forsikringens egenandel på kr 3 000 refundert etter at flere elektriske apparater ikke virket etter en hendelse i nettet. Trollfjord Kraft AS hadde en hendelse i høyspent distribusjonsnett som førte til overstrøm. Trollfjord hevdet at en fugl hadde satt seg på høyspentanlegget og forårsaket overslag og at dette var utenfor deres kontroll. De avviste erstatningsansvar. Nemnda la til grunn at selskapet ikke tilstrekkelig hadde godtgjort at årsaken til skaden var utenfor deres kontroll. Klager ble enstemmig gitt medhold.

Saken gjelder dekning av forsikringens egenandel.

Regelverk

Standard Nettleieavtale §§ 12 og 13.

Historikk

20.05.14 – Hendelse i nettet. Skade på elektriske apparater

Krav

Klager krever forsikringens egenandel på kr 3 000 refundert.

Partenes anførsler

Klager oppdaget den 20.05.14 at flere elektriske apparater ikke virket. Det gjaldt veggmontert stekeovn og veggmontert rille-varmeovn, begge ca. 32 år gamle som ble montert da huset ble bygd. Videre trådløs telefon og fax maskin som er av yngre dato.

Klager viser til at hos naboen var overspenningsvernet løst ut.

Klagers tap er erstattet av forsikringsselskapet. Klager krever forsikringens egenandel på kr 3 000 refundert av Trollfjord Kraft AS.

Klager stiller seg tvilende til selskapets påstand om at det var fugl som forårsaket feilen i nettet. Klager kunne ikke se at det var ferske fuglefjær under transformatoren og undrer seg på hva slags bevis selskapet har for sin påstand.

Trollfjord Kraft AS hadde en hendelse i høyspent distribusjonsnett som førte til overstrøm den 20.05.14. Effektbryter koblet ut på overstrøm og ble raskt koblet inn igjen uten problemer. Befaring i ettertid viste en fugl som lå nedenfor fordelingstrafo som forsyner dette området.

Trollfjord hevder det er utenfor deres kontroll når fugler setter seg på høyspentanlegg og forårsaker overslag og avviser erstatningsansvar.

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder dekning av forsikringens egenandel.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 13-1 er nettselskapet ansvarlig for tap som følge av forsinkelse eller mangler ved ytelsen. Dette gjelder likevel ikke så langt nettselskapet godtgjør at forsinkelsen eller mangelen skyldes årsaker utenfor selskapets kontroll, som det ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.

I denne saken har nettselskapet etter sin første redegjørelse blitt oppfordret til å redegjøre ytterligere for om forsinkelsen eller mangelen skyldtes årsaker utenfor deres kontroll. Nemnda kan ikke se at de uttalelser selskapet har gitt har vært tilstrekkelig til at selskapet har godtgjort at det ikke har ansvar i henhold til § 13-1.

Nemnda anbefaler at klager får forsikringens egenandel på kr 3 000 refundert.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Nemnda anbefaler at klager får forsikringens egenandel på kr 3 000 refundert.

Oslo, 23. februar 2015

Espen Lindbøl, leder Martin Tonning, Forbrukerrådet Anne Kittilsen, Forbrukerrådet Lars Lima, Energi Norge Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.