Sak: 17-060 Klage vedrørende jordfeil – krav om erstatning – Hafslund Nett AS

Saken gjaldt krav om erstatning som følge av jordfeil. Klager krevde utgifter til elektriker dekket. Klager viste til at de over en lengre periode har slitt med stadig tilbakevendende jordfeil. Klager mente at de er en uskyldig tredjepart som ikke har noen forutsetning for å kunne vurdere hvorfor en slik jordfeil oppstår. Hafslund Nett AS viste til at det var konstatert jordfeil hos en annen nettkunde i klagers nabolag. Hafslund Nett AS hevdet at jordfeilen var utenfor deres kontroll og avviste erstatningsansvar. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder krav om erstatning som følge av jordfeil.

Regelverk

Standard Nettleieavtale § 13-1.

Historikk

04.07.14 – Elektriker utførte feilsøking.

31.10.16 – Elektriker utførte feilsøking.

08.12.16 – Elektriker utførte feilsøking.

16.01.17 – Det Lokale Eltilsyn (DLE) utførte kontroll i klagers nabolag.

Krav

Klager krever utgifter til elektrikere pålydende kr. 4 006,50, kr. 2 941 og kr. 4 830, totalt kr. 11 777.50.

Partenes anførsler

Klager viser til at de over en lengre periode på ca 2-3 år har slitt med stadig tilbakevendende jordfeil. Klager sier at de minst i 3 omganger har hatt elektriker på besøk for å foreta feilsøking i deres anlegg. Det ble ikke avdekket feil i klagers anlegg. Da DLE utførte kontroll den 16.01.17 ble det konstaterte jordfeil i klagers nabolag.

Klager mener at de er en uskyldig tredjepart som ikke har noen forutsetning for å kunne vurdere hvorfor en slik jordfeil oppstår. Klager mener at de har gjort alt ved å kontakte autoriserte elektrikere gjentatte ganger for å avdekke feilen uten å lykkes. Klager mener at da feilen viste seg å være utenfor deres anlegg, bør Hafslund være ansvarlig.

Klager anfører at det er rimelig å anta at Hafslund utfører kontroll med anlegget sitt slik at de kunne ha sluppet å ha feilen så lenge og dermed ikke hatt slike utgifter.

Klager viser til at i forbindelse med feilsøking og forsøkt reparasjon av antatte feil har de hatt utgifter på totalt kr. 11 777,50. Klager krever utgiftene til elektriker dekket.

Hafslund Nett AS (Hafslund) viser til at DLE konstaterte jordfeil i klagers nabolag. Hafslund viser til at når det er jordfeil hos en kunde så kan andre kunder som er knyttet til samme trafokrets få jordfeil.

Hafslund viser til standardavtalens § 13-1 og mener at det ikke er noen mangel ved ytelsen. Hafslund viser til tidligere vedtak i Elklagenemnda, sak 14-024, 13-277 og 11-464.

Hafslund mener at det er skadevolder som er ansvarlig. Hafslund hevder at de ikke har ansvar for erstatning ved skader knyttet til jordfeil som oppstår i en trafokrets som er forårsaket av et annet anlegg.

Hafslund hevder at jordfeilen er utenfor Hafslund sin kontroll. Hafslund avviser erstatningsansvar.

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder erstatning som følge av jordfeil.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 13-1 er nettselskapet ansvarlig for tap som følge av forsinkelse eller mangler ved ytelsen. Dette gjelder likevel ikke så langt nettselskapet godtgjør at forsinkelsen eller mangelen skyldes årsaker utenfor selskapets kontroll, som det ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.

Nemnda kan ikke se at det er grunnlag for å ilegge nettselskapet ansvar etter Standard Nettleieavtale idet den anførte skadeårsak ikke er en mangel eller forsinkelse ved nettselskapets ytelse. Nemnda har i mange tidligere saker lagt til grunn at problemer som skyldes jordfeil i andre nettkunders anlegg – og ikke i netteiers anlegg – i utgangspunktet ikke er en mangel eller forsinkelse etter avtalen, jf eksempelvis nemndas sak 15-003 (ELKN-2015-3) og sak 16-145 (ELKN-2016-145). Nemnda har også lagt til grunn at forsyningsnettet ikke kan garanteres fritt for jordfeil

Det påligger den enkelte anleggseier et ansvar for at det er installert hensiktsmessig og egnet vern for egen elektrisk installasjon. I dette ligger også at vernet ikke skal gi uønsket utkobling som følge av feil i andre anleggseiere sine installasjoner.

En korrekt dimensjonert installasjon med jordfeilbryter tilpasset de opptredende forhold i området, vil normalt ikke gi uønsket utkobling.

At jordfeilbryteren ikke har koblet ut tidligere kan skyldes flere årsaker. Både endringer i utstyr eller faste installasjoner der utkobling skjer, samt jordfeilens karakter der den oppstår, betyr noe for om jordfeilbryter kan fungere som tiltenkt. Det er således en rekke forhold som kan påvirke en jordfeilbryter som ligger utenfor nettselskapets kontrollsfære og som nettselskapet ikke er ansvarlig for.

På denne bakgrunn er konklusjonen at årsaken til skaden er utenfor selskapets kontroll og selskapet er ikke erstatningsansvarlig.

Nemnda anbefaler ikke at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Nemnda anbefaler at klager ikke gis medhold.

Oslo, 31. august 2017

 

Elklagenemndas sammensetning:

Frode Støle, leder

Line Jeanette Klefstad, Forbrukerrådet

Gyrid Giæver, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge

 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.