Sak: 17-153 Klage vedrørende jordfeilbryter – krav om dekning av utgifter til elektriker – Alta Kraftlag SA

Saken gjaldt krav om dekning av utgifter til elektriker. Klager krevde utgifter til elektriker dekket. Subsidiært krevde klager at han skulle få deler av utgifter til elektriker dekket. Klager viste til at jordfeilbryteren startet å pipe etter målerbytte. Klager hevdet at det foreligger en mangel. Alta Kraftlag SA hevdet at mangelen skyldes årsaker utenfor selskapets kontroll. Alta Kraftlag SA påberopte seg god tro. Alta Kraftlag SA avviste klagers krav. Nemnda anbefaler at klager får dekket én og en halv time av elektrikers arbeid samt for bytte av jordfeilbryter, skjønnsmessig fastsatt til kr. 3000 inkludert mva. Klager enstemmig gitt delvis medhold.

Saken gjelder krav om dekning av utgifter til elektriker.

Regelverk

Standard Nettleieavtale §§ 4-2, 8-2, 12-6, 13-1 og 13-4.

Historikk

09.06.16 – AMS- måler montert hos klager.

12.06.16 – Klager kontakt AK vedr. jordfeilbryter.

Krav

Klager krever utgifter til elektriker pålydende kr. 15 284 dekket. Subsidiært krever klager at han skal få deler av utgifter til elektriker dekket.

Partenes anførsler

Klager viser til at jordfeilbryteren startet å pipe etter målerbytte. Klager sier at han koblet ut en og en kurs uten at det gav noe resultat. Klager sier at han kontaktet AK og stilte spørsmål ved om dette kunne ha noe å gjøre med installeringen av AMS-måler, men fikk dette avkreftet av AK. Klager anfører at jordfeilbryteren fortsatte å pipe etter at AK hadde rykket ut den 12.06.16.

Klager viser til at AK opplevde samme problem i et annet område og at de hadde full visshet om problemer med jordfeilbryteren i hans anlegg i kombinasjon med den nye måleren. Klager anfører at AK hadde utvetydig kunnskap om mangelen den 14.10.16 uten at det ble fulgt opp.

Klager viser til standardavtalen § 8-1 og hevder at det klart foreligger en mangel.

Klager krever utgifter til elektriker dekket. Subsidiært krever klager at han skal få deler av utgifter til elektriker dekket.

Alta Kraftlag SA (AK) viser til at det ble montert AMS-måler hos klager den 09.06.16. Den 12.06.16 tok klager kontakt angående jordfeilbryter som hadde begynt å pipe i etterkant av målerbyttet. AK rykket ut. Det ble ikke registrert noen utslag på jordfeilbryteren mens montøren var tilstede.

AK viser til standardavtalen § 13-1 og hevder at mangelen skyldes årsaker utenfor selskapets kontroll. AK påpeker at de ikke hadde noen indikasjon på at situasjonen hos klager ikke var forbedret etter 12.06.16.

AK viser til standardavtalen §§ 4-2 og 12-6 og hevder at klager ikke har overholdt kravene som følger av disse bestemmelsene da klager ikke har varslet AK om at mangelen fortsatt var gjeldende. AK påberoper seg god tro om at problemet var løst som følge av deres besøk hos klager den 12.06.16 og at det på dette tidspunkt ikke forelå noen mangel.

AK anser seg ikke pliktig til å dekke klagers kostnader til funksjonsutvidelse i sitt elektriske anlegg. AK avviser klagers krav.

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder krav om dekning av utgifter til elektriker.

I henhold til Standard nettleieavtale § 13-1 er nettselskapet ansvarlig for tap kunden lider som følge av forsinkelse eller mangel ved ytelsen. Slik denne saken er opplyst og dokumentert, er det ubestridt at AMS-måleren innklagede installerte førte til problemer med klagers jordfeilbryter i form av stadig feilvarsling. Nemnda tolker standardavtalen slik at nettselskapets leveranse og utstyr hos kunder, ikke skal forårsake grunnløs feilmelding. Da AMS-måleren tilhører nettselskapet, legger nemnda til grunn at det foreligger en mangel ved ytelsen fra nettselskapet. Videre legger nemnda til grunn at feilen er innenfor nettselskapets kontrollsfære. At nettselskapet ikke hadde kunnskap om at måleren forårsaket feilen, har ikke betydning.

Spørsmålet er følgelig hvilket tapsomfang klager har hatt som står i årsakssammenheng til nettselskapets mangel. Nemnda legger til grunn at når feilen som i dette tilfellet lå i netteiers anleggsdel, bør nettselskapet til en viss grad ha ansvar for påløpte utgifter til å lokalisere feilen. Dette må i det minste gjelde for den tid det normalt tar for en fagperson å konstatere hvorvidt feil var i eget anlegg eller i nettet.

I denne saken er kravet en faktura fra elektriker på kr. 15 284. Etter nemndas syn må det foretas en skjønnsmessig vurdering av hvor store deler av denne regningen som har rettslig og faktisk årsakssammenheng med mangelen. Nemnda anbefaler at klager får dekket én og en halv time av elektrikers arbeid til feilsøking, samt bytte av hovedjordfeilbryteren til ny type. Nemnda er enig med nettselskapet i at arbeidet og utskiftningene som for øvrig er gjort i klagers sikringsskap er oppgraderinger av klagers elektriske anlegg og ikke erstatningsmessig tap som følge av mangelen. Dette gjelder blant annet installasjon av nye automatsikringer med jordfeilvern på individuelle kurser. Nemnda har etter en helhetsvurdering blitt stående ved at nettselskapet bør betale en erstatning til klager på kroner 3000 inkludert mva.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Nemnda anbefaler at klager får dekket én og en halv time av elektrikers arbeid samt bytte av hovedjordfeilbryter, skjønnsmessig fastsatt til kr. 3000 inkludert mva.

Oslo, 31 august 2017

 

Elklagenemndas sammensetning:

Frode Støle, leder

Line Jeanette Klefstad, Forbrukerrådet

Gyrid Giæver, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge

 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.