Sak: 17-173 Klage vedrørende strømbrudd – krav om erstatning – Hafslund Nett AS

Saken gjaldt krav om erstatning etter strømbrudd. Klager krevde utgifter til nytt stereoanlegg dekket. Klager hevdet at steroanlegget ble ødelagt etter strømbrudd. Klager viste til at det var feil i Hafslund Nett AS sitt fordelingsskap. Klager mente at det var urimelig at de skulle bli påført kostnader for en feil på et fordelingsskap som Hafslund er ansvarlig for. Hafslund Nett AS viste til at strømbruddet skyldtes at det var en brent fase i fordelingsskapet til klagers stikkledning. Hafslund Nett AS viste til at de har refundert utgifter til elektriker. Hafslund Nett AS viste til at ved erstatningssaker bruker de samme regler som forsikringsselskap. Hafslund Nett AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.

Saken gjelder krav om erstatning etter strømbrudd.

Regelverk

Standard Nettleieavtale § 13-1.

Historikk

23.01.17 - Strømbrudd

Krav

Klager krever utgifter til nytt stereoanlegg pålydende kr. 3 294 dekket.

Partenes anførsler

Klager hevder at stereoanlegget ble ødelagt etter strømbrudd den 23.01.17. Klager viser til at det var feil i Hafslund Nett sitt fordelingsskap. Klager mener det er urimelig at de skal bli påført kostnader for en feil på et fordelingsskap som Hafslund er ansvarlig for.

Klager sier at elektriker som rykket ut uttalte at strømbruddet kunne være et resultat av dårlig jobb med oppsetning av ny sikringsboks da naboene bygde ut huset.

Klager krever utgifter til nytt stereoanlegg dekket.

Hafslund Nett AS (Hafslund) viser til at strømbruddet den 23.01.17 skyldtes at det var en brent fase i fordelingsskapet til klagers stikkledning.

Hafslund viser til at de har refundert utgifter til elektriker. Hafslund påpeker at ved erstatningssaker så bruker de samme regler som forsikringsselskap. Det er ikke bruksverdi som erstattes men gjenstandsverdi med 10 % fratrekk per år. Hafslund viser til at gjenstandsverdien er det stereoanlegget er verdt i dag. Hafslund anfører at stereoanlegget er fra 2003 og på grunn av alder (13 år) så er gjenstandsverdien lik kr. 0.

Hafslund viser til at feilen ikke berørte andre kunder.

Hafslund viser til at de har rettet feilen i fordelingsskapet. Hafslund anfører at det strider mot reglene om at skadelidte ikke skal komme bedre ut av det enn før skaden, dersom selskapet skal dekke et helt nytt stereoanlegg. Hafslund avviser klagers krav.

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder krav om erstatning etter strømbrudd.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 13-1 er nettselskapet ansvarlig for tap som følge av forsinkelse eller mangler ved ytelsen.

I denne saken er det uomtvistet at strømbruddet skyldtes en brent fase i fordelingsskapet til klagers stikkledning. Hafslund Nett AS har erkjent at det foreligger en mangel ved deres ytelse og at selskapet derfor er erstatningsansvarlig. Hafslund Nett AS har refundert utgifter til elektriker. Hva gjelder klagers krav om erstatning for stereoanlegg, har Hafslund Nett AS avvist kravet med henvisning til stereoanleggets gjenstandsverdi. I denne forbindelse har Hafslund vist til at man følger samme praksis som forsikringsselskaper.

Nemnda har ved vurderingen av Hafslunds anførsler sett hen til praksis i Finansklagenemnda for skadeforsikringssaker (FinKN Skade). Erstatningen skal i utgangspunktet tilsvare skadelidtes økonomiske tap, og ved skade på brukte gjenstander, må verdsettelsen ta hensyn til alder og verditap på den skadede gjenstanden. I praksis gjøres dette typisk ved at man tar utgangspunkt i gjenanskaffelsesverdi med fradrag for verdiøkning for at brukte ting erstattes med nye. Det gjøres da et sjablonmessig fradrag for alder/slitasje på gjenstanden som er ødelagt. Nemnda forstår praksis i FinKN Skade – og i forsikringsbransjen – slik at det er vanlig å gjøre et slikt aldersfradrag som Hafslund har gjort, men at det ikke er vanlig å redusere verdien til 0. Størrelsen på fradraget vil variere etter gjenstandskategori. Nemnda forstår det slik at aldersfradraget i praksis typisk begrenses til 75-80 % av gjenanskaffelses­verdien. Det vises eksempelvis til FinKN-2017-6, hvor det heter at:

«Det neste spørsmålet er om selskapet kan gjøre fradrag for aldersfradrag etter reglene for datagjenstander. Vilkårene har følgende bestemmelser om aldersfradrag i punkt A.5.3.2:

For andre gjenstander enn klær/skotøy, elektrisk innretning, maskin eller apparat beregnes fradraget med 5 % for hvert påbegynte år fra gjenstanden er 5 år. Fradraget er høyst 80 %.

...

For elektrisk innretning, maskin eller apparat gjøres det fradrag på grunnlag av de totale kostnader med 10 % for hvert påbegynte år fra utstyret er 5 år gammelt, for PC og datautstyr fra 1 år, høyst 80 %.

Ifølge vilkårene skal det gjøres aldersfradrag ved dekning for «PC og datautstyr fra 1 år», mens det for «elektrisk innretning» og «apparat» gjøres fradrag fra fem år. Selskapet beregner fradrag for iPod etter reglene om PC og datautstyr. En iPod er en liten harddisk og faller derfor i kategorien «datautstyr». Aldersfradraget skal reflektere verdireduksjon pga. slitasje og lite tidsmessighet. En iPod er i likhet med datautstyr i stadig utvikling og verdien reduseres derfor hurtigere enn for et elektrisk apparat. Aldersfradraget må derfor regnes etter alternativet for PC og datautstyr.»

Nemnda viser til at aldersfradraget både for elektriske apparater og for datautstyr er begrenset til 80 % av gjenanskaffelses­verdien. At aldersfradraget settes til høyst 80 %, må ses i sammenheng med at gjenstanden fortsatt kan ha bruksverdi når den er mer enn 8 år gammel. Klagerne har i denne saken pekt på at stereoanlegget fortsatt fungerte og hadde bruksverdi for dem, og nemnda har ikke grunn til å tvile på denne opplysningen.

Det er dokumentert ved kvitteringer for nemnda at det ødelagte stereoanlegget ble kjøpt i 2003 for kr 1 985, og at klager etter skaden har kjøpt et nytt tilsvarende stereoanlegg for kr 2 995. Gjenanskaffelsesverdien er med andre ord 2 995, og den skadde gjenstanden var 16-17 år gammel på skadetidspunktet. Uansett om man vurderer et slikt stereoanlegg som et «elektrisk innretning» eller «apparat» eller som «datautstyr», vil man da måtte gjøre maksimalt aldersfradrag. Ut fra den forsikringspraksis som nemnda er kjent med og praksis fra FinKN Skade som er referert, mener nemnda at Hafslund bør erstatte 20 % av gjenanskaffelsesverdien for klagernes nye stereoanlegg, dvs kr 599.

Nemnda anbefaler med dette at klager gis delvis medhold, ved at klager får dekket kr 599 til innkjøp av nytt stereoanlegg.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Nemnda anbefaler med dette at klager gis delvis medhold.

Oslo, 31. august 2017

 

Elklagenemndas sammensetning:

Frode Støle, leder

Line Jeanette Klefstad, Forbrukerrådet

Gyrid Giæver, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge

 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.