Sak: 17-374 Klage vedrørende skade etter trefall - krav om utgifter til elektriker – Agder Energi Nett AS

Saken gjaldt krav om dekning av utgifter til elektriker etter trefall. Klager krevde dekket utgifter til elektriker. Klager viste til at trefallet førte til at inntaksledningen til husveggen og innføringsvernet ble skadet. Klager hevdet at Agder Energi Nett AS ikke hadde ryddet linjen godt nok for trær. Agder Energi Nett AS hevdet at treet stod utenfor ryddebeltet som Agder Energi Nett AS er pliktig til å rydde. Agder Energi Nett AS viste til at linjen ble ryddet sist i 2015. Agder Energi Nett AS avviste klagers erstatningskrav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder krav om dekning av utgifter til elektriker etter trefall.

Regelverk

Standard Nettleieavtale § 13.

Standard Tilknytningsvilkår § 4-1.

Historikk

05.03.17 – Trefall over Agder Energi Nett AS sitt lavspentnett.

Krav

Klager krever dekket utgifter til elektriker med kr. 7 962.

Partenes anførsler

Klager viser til at trefallet førte til at inntaksledningen til husveggen og innføringsvernet ble skadet. Klager hevder at AEN ikke har ryddet linjen godt nok for trær. Klager mener det er merkelig at AEN har ryddet linjen i 2015 da det var 4 trær som falt over linjen.

Klager sier at trærne falt over linjen på naboen sin grunn. Klager opplyser at grunneier hadde oppfordret AEN til å rydde linjen flere ganger.

Klager hevder at privatpersoner ikke har ansvar for å rydde linjene.

Klager krever dekket utgifter til elektriker.

Agder Energi Nett AS (AEN) viser til at det veltet trær den 05.03.17 over lavspentlinjen ved Brådlandsveien i Kvås. Trærne stod på klagers naboeiendom. AEN viser til at årsaken til rotvelt var mest sannsynlig snø og kraftig vind. AEN viser til at de kom raskt til stedet. Feilen ble først rettet provisorisk da 3 master var gått i bakken og deretter permanent uken etter.

AEN hevder at treet stod utenfor ryddebeltet som AEN er pliktig til å rydde. AEN viser til at linjen ble ryddet sist i 2015. AEN tilbakeviser klagers anførsel om mangelfull rydding av skog/tvister. AEN påpeker at forskriftskrav og drift- og vedlikeholdsrutiner er fulgt for denne linjen. AEN viser til at de heller ikke har fått avvik fra DSB på at linjen ikke er ryddet ihht forskriftskravene.

AEN viser til klagers anførsel om grunneier, og sier at det ikke er registrert henvendelser fra grunneier.

AEN viser til at de ikke har mottatt henvendelser fra andre kunder som har hatt skade/tap grunnet denne hendelsen.

AEN hevder at årsaken til skaden er utenfor nettselskapets kontroll og mener derfor at de ikke har noen rettslig forpliktelse til å rette opp i skader som skjer i klagers anlegg. AEN avviser klagers erstatningskrav.

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder krav om dekning av utgifter til elektriker etter trefall.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 13-1 er nettselskapet ansvarlig for tap som følge av forsinkelse eller mangler ved ytelsen. Dette gjelder likevel ikke så langt nettselskapet godtgjør at forsinkelsen eller mangelen skyldes årsaker utenfor selskapets kontroll, som det ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.

For at innklagede skal komme i ansvar, må det foreligge en årsakssammenheng mellom feil i innklagedes nett og skaden. Kontrollansvar forutsetter at det har foreligget en påvirknings- eller kontrollmulighet.

Hvorvidt kontrollansvaret kan gjøres gjeldende eller ikke, beror på en konkret vurdering. Nettleieavtalen legger bevisbyrden på innklagede. Innklagede må således sannsynliggjøre at årsaken ligger utenfor deres kontroll for å unngå ansvar for tap/skade hos kunden. Der det er mulig å konstatere en spesiell årsak, må det redegjøres for denne og hvorfor dette er årsaken til skaden.

Det er uomtvistet at skadens årsak er trær som har veltet over lavspentlinjen og førte til at inntaksledningen inn til klagers hus ble revet ut av husveggen. Det var snø og kraftig vind som var årsaken til rotvelten.

Klager anfører at grunneier hadde oppfordret Agder Energi Nett AS til å rydde linjen flere ganger. Agder Energi Nett AS tilbakeviser klagers anførsel og anfører at de ikke har registrert henvendelser om dette. Agder Energi Nett AS viser til at linjen ble ryddet i 2015.

Slik denne saken er opplyst og dokumentert, legger nemnda til grunn at Agder Energi Nett AS har godtgjort at årsaken til skaden lå utenfor deres kontroll, samt at det ikke "med rimelighet kunne ventes" at Agder Energi Nett AS gjorde ytterligere grep for å unngå eller overvinne følgene av denne situasjonen. Når denne typen skader kommer som følge av sterk vind eller andre upåvirkelige ytre faktorer, har nemnda i praksis lagt til grunn at skadeårsaken er utenfor selskapets kontroll hvis selskapet har overholdt forskriftskravene til rydding av linjetraseen og det ikke er noe å utsette på selskapets vedlikehold av de tekniske anleggene. De praktiske og realistiske kontrollmulighetene er da uttømt. Det er i denne saken ikke holdepunkter for at det har vært mangelfull linjerydding.

Nemnda vil legge til at det i prinsippet er mulig å lage så brede ryddebelter at trefall ikke kan medføre skade på kraftledninger. Dette er imidlertid ikke samfunnsøkonomisk lønnsomt, og det er et tiltak verken grunneiere eller de myndigheter som gir tillatelse til etablering av kraftanlegg og ekspropriasjon av grunn til kraftanlegg vil godta.

Etter dette kan nemnda ikke se at det er grunnlag for å ilegge nettselskapet ansvar etter Standard Nettleieavtale idet den anførte skadeårsak lå utenfor nettselskapets kontroll.

Nemnda anbefaler at klager ikke gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Nemnda anbefaler at klager ikke gis medhold.

Oslo, 6.november 2017

 

Elklagenemndas sammensetning:

Frode Støle, leder

Line Jeanette Klefstad, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge

 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.