Sak: 17-383 Klage vedrørende målerbytte – krav om dekning av utgifter til elektriker – Hafslund Nett AS

Saken gjaldt krav om dekning av utgifter til elektriker etter målerbytte. Klager hevdet at det elektriske anlegget sluttet å fungere etter målerbyttet. Klager hevdet at montøren bekreftet at skaden var påført på grunn av deres arbeid. Klager krevde utgifter til elektriker dekket. Hafslund Nett AS viste til at hovedsikringen var defekt. Hafslund Nett AS hevdet at den påkjenningen som oppstår ved et målerbytte er kun at strømmen ble slått på igjen etter at arbeidet var utført, med samme spenning som før utkoblingen. Hafslund avviste erstatningsansvar. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder krav om dekning av utgifter til elektriker etter målerbytte.

Regelverk

Standard Nettleieavtale § 13.

Historikk

04.07.17 – Målerbytte. Installasjon av AMS-måler.

Krav

Klager krever utgifter til elektriker kr. 11 911,14 dekket.

Partenes anførsler

Klager hevder at det elektriske anlegget sluttet å fungere etter målerbytte den 04.07.17. Klager anfører at det er påvist at det elektriske anlegget virket før installasjonen startet og sier at det historisk ikke har vært problemer av noen art. Klager sier at anlegget er fra 1998 eller nyere.

Klager hevder at montøren fra Hafslund bekreftet at skaden var påført pga. deres arbeid. Klager hevder også at montøren opplyste han at skulle kontakte elektriker og deretter få det dekket av Hafslund.

Klager hevder at det er klar årsakssammenheng mellom hendelsen og skaden. Klager sier at det ikke var noe feil før målerbyttet og mener at måten arbeidet med nytt målerbyttet har blitt utført har ødelagt det elektriske utstyret.

Klager krever utgifter til elektriker dekket.

Hafslund Nett AS (Hafslund) viser til at målermontøren dro fra stedet etter kontroll av spenning inn og ut av måler, anlegget var da spenningssatt. Hovedsikringen var defekt. Vaktmannskap utsendt av driftssentralen var på stedet før klager ble bedt om å kontakte elektriker på grunn av at feilen ble påvist i installasjonen. Hafslunds vaktmannskap kunne derfor ikke rette feilen og dro fra stedet.

Hafslund viser til egenskapene til hovedsikringen er å koble til og fra spenning til et elektrisk anlegg og anfører at det skal tåle en påkjenning som å bli betjent. Hafslund hevder at den påkjenningen som oppstår ved et målerbytte er kun at strømmen ble slått på igjen etter at arbeidet var utført, med samme spenning som før utkoblingen. Hafslund påpeker at elektrisk utstyr skal tåle at strømmen blir slått av og på.

Hafslund anfører at strømbrudd er påregnelig og en ut/innkobling har ikke ført til at det har oppstått noen avvik i forhold til de krav som stilles i forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet, og hevder at det har ikke vært noen mangel ved ytelsen.

Hafslund avviser erstatningsansvar.

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder krav om dekning av utgifter til elektriker etter målerbytte.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 13-1 er nettselskapet ansvarlig for tap som følge av forsinkelse eller mangler ved ytelsen. Dette gjelder likevel ikke så langt nettselskapet godtgjør at forsinkelsen eller mangelen skyldes årsaker utenfor selskapets kontroll, som det ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.

For at innklagede skal komme i ansvar, må det også foreligge en årsakssammenheng mellom feil i innklagedes nett og skaden.

Slik denne saken er opplyst, legger nemnda til grunn at det ikke er sannsynliggjort tilstrekkelig rettslig og faktisk årsakssammenheng mellom ut- og innkobling av spenningen med hovedsikringen i klagers sikringsskap ved målerbyttet, og klagers skade. Hovedsikringen er en del av klagers installasjon, og må tåle å betjenes. Det er ikke noe som tyder på at det var feil med strømforsyningen ved innkobling. Slik saken er framlagt synes det som om at det var svakheter ved hovedsikringen, og dermed forhold utenfor nettselskapets kontroll som selskapet ikke er ansvarlig for. Nemnda legger derfor til grunn at klagers skade ikke er forårsaket av mangel ved nettselskapets ytelse.

Nemnda anbefaler at klager ikke gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Nemnda anbefaler at klager ikke gis medhold.

Oslo, 30. januar 2018

 

Elklagenemndas sammensetning:

Frode Støle, leder

Line Jeanette Klefstad, Forbrukerrådet

Gyrid Giæver, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge

 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.