Sak: 17-229 Klage vedrørende spenningskvalitet – Agder Energi Nett AS

Saken gjelder spenningskvalitet på klagers hytte.

Regelverk

Standard Nettleieavtale §§ 12 og 13.

Historikk

2006 – Oppgradering av elektrisk anlegg

2010 - Installasjon av nytt sikringsskap

30.09.16 – Spenningsmåler satt opp.

03.10.16 – Spenningsmåler nedtatt.

November 2016 – AEN byttet trafo

Krav

Klager hevder at AEN er erstatningsansvarlig for ødelagt utstyr og krever erstatning. Klager anfører at de ikke har fått den spenningskvaliteten de har betalt for, og krever prisavslag.

Partenes anførsler

Klager anfører at spenningen inn til deres hytte er 190 V og hevder at elektrisk utstyr har blitt ødelagt av den grunn. Klager viser blant annet til at vaskemaskin ble ødelagt etter en måned, og varmepumpene fungerer ikke slik de skal, lysene blinker o.l. Klager hevder at ledningsnettet er førstegangs installasjon og har aldri blitt skiftet.

Klager anfører at spenningen ble verre etter at AEN byttet trafo på Haugås nettstasjon i november 2016. Klager sier at det har blitt en kraftig økning med blinking i lysene og i varmepumpen merker man at spenningen øker og minker.

Klager viser til tilbud fra installatør på innlegg av større sikring og tilbud på 3 fase, og stiller spørsmål ved om AEN bør betale dette som kompensasjon for alt som har blitt ødelagt.

Klager hevder at AEN er erstatningsansvarlig for ødelagt utstyr og krever erstatning. Klager anfører at de ikke har fått den spenningskvaliteten de har betalt for, og krever dette tilbakebetalt.

Agder Energi Nett AS (AEN) viser til at klager er forsynt med ulike luftledninger fra Haugås trafo. AEN anfører at kunden har en lang forsyning med lavt kvadrat og dermed blir nettet svakt i tilknytningen og spenningen lett påvirket av strømtrekk. Alderen på linjenettet er ukjent.

AEN viser til at det ble tatt spenningsmåling i perioden 30.09.16 til 03.10.16 med Medcal N instrument. Målingen viste langsom spenningsvariasjon på maks 229,75 og minimum 181,38 V. Saken ble sendt til planlegging for forsterkning. Det har endt i en konkret plan som går ut på å bygge en ny nettstasjon nærmere klager.

AEN viser til at da installatør oppgraderte installasjonen i 2006 og 2010 ble det ikke meldt inn oppgradering av hovedsikringen til AEN. AEN påpeker at manglende informasjon og varsel til AEN fra installatør, medfører at klager fortsatt er tilkoblet svakt nett.

AEN viser til klagers anførsel om at spenningen ble verre da AEN byttet trafo i november 2016, og anfører at det kan være forårsaket av at ny trafo ble satt i et trinn som ga ut lavere spenning enn den forrige trafoen.

AEN viser til klagers anførsel om krav om erstatning, og mener at det er mer sannsynlig at det er andre årsaker til klagers skader. AEN hevder at det ikke foreligger årsakssammenheng mellom AENS handlinger og skader hos klager. AEN avviser erstatningsansvar.

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder spenningskvalitet og krav om erstatning. Klager har fremsatt flere krav. For det første et krav om prisavslag for dårlig spenningskvalitet. For det andre krever han at Agder Energi Nett AS skal betale for oppgradering av det elektriske anlegget. For det tredje krever han erstatning for ødelagt utstyr.

På bakgrunn av de foreliggende opplysninger legger nemnda til grunn at klagers installatør ikke sendte ferdigmelding etter utført arbeid i anlegget i 2006 og 2010. Klager var derfor registrert hos Agder Energi Nett AS med hovedsikring på 10 ampere, mens klager hadde oppgradert anlegget til 32 ampere.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 12-3 kan nettkunden, dersom det foreligger en forsinkelse eller en mangel, holde tilbake betaling og kreve erstatning. Ved mangel kan klager i tillegg kreve prisavslag. Nettselskapets ytelse har en mangel dersom den ikke er i samsvar med forskrift om leveringskvalitet eller avtale med nettkunden, jf. § 12-2.

I denne saken har Agder Energi Nett AS hatt kapasitet i henhold til overbelastningsvernets verdi på 10 ampere enfase til klager. Etter nemndas syn ville klager ha vært innenfor toleransegrensen i henhold til forskriften om leveringskvalitet dersom han hadde tatt ut 10 ampere.

Det følger av forskrift om leveringskvalitet § 2-1 tredje avsnitt at de som omfattes av forskriften skal, dersom deres anlegg er skyld i at forskriften ikke overholdes, utbedre forholdet uten ugrunnet opphold. Nemnda legger til grunn at innklagede er ansvarlig for sitt nett og kunden er ansvarlig for sitt anlegg. Når klager engasjerer en installatør for å utføre arbeid på eget anlegg, er klager ansvarlig overfor nettselskapet for at installatøren fullfører oppdraget ved innsendelse av ferdigmelding. Når installatøren, som har et selvstendig ansvar for sitt eget arbeid, har gjort en feil, vil dette være et forhold mellom klager og installatør.

Uten at det er nødvendig for resultatet, nevner nemnda også at nettselskapers erstatningsplikt er begrenset til å gjelde "det økonomiske tapet" som er påført ved et kontraktsbrudd, jf. Standard Nettleieavtale § 13-4. Klager har ikke dokumentert eller sannsynliggjort det økonomiske tapet som kreves erstattet.

Nemnda anbefaler at klager ikke gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Nemnda anbefaler at klager ikke gis medhold.

Oslo, 25. april 2018

 

Elklagenemndas sammensetning:

Frode Støle, leder

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Paal Bjønness, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge

 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende