Sak: 17-297 Klage vedrørende målerbytte – krav om erstatning – Hafslund Nett AS

Saken gjelder krav om erstatning etter målerbytte.

Regelverk

Standard Nettleieavtale § 13-1.

Historikk

28.12.16 – Målerbytte. Installasjon av AMS-måler.

Krav

Klager krever at Hafslund utbedrer skaden på et boblebad.

Partenes anførsler

Klager hevder at boblebadet ble ødelagt etter målerbytte den 18.12.16.

Klager anfører at det ikke ble gitt informasjon om risikofaktorer på elektrisk anlegg ved bytte av strømmåler. Klager mener at det ikke er sannsynlig at en feil skal oppstå av seg selv i et anlegg som er relativt nytt, og at denne feilen skal sammenfalle tidsmessig med målerbyttet.

Klager hevder at Hafslund er ansvarlig da det er Hafslund som har påført henne skaden.

Klager mener det er urimelig at hun må reparere skaden og deretter fremme krav til Hafslund. Klager anfører at hun har vært i kontakt med flere elektrikere og sier at hun har fått opplyst at det ikke er mulig å fastslå når en skade har oppstått.

Klager finner ikke selskapets kundebehandling tilfredsstillende.

Klager krever at Hafslund utbedrer skaden på et boblebad.

Hafslund Nett AS (Hafslund) mener at den påkjenningen som oppstår ved et målerbytte er kun at strømmen ble slått på igjen etter at arbeidet var utført, med samme spenning som før utkoblingen.

Hafslund viser til at det ikke er registrert noen feil ved montasjen av ny måler fra deres utfører. Hafslund anfører at de ikke retter feil i kundens anlegg som skyldes at komponenter eller installasjonen ikke tåler en påkjenning av et strømbrudd.

Hafslund peker på at elektrisk utstyr skal tåle at strømmen blir slått av og på. Hafslund hevder at det er utenfor deres ansvarsområde å utbedre en feil i klagers elektriske anlegg. Hafslund anser følgeskader som oppstår ved en varslet strømutkobling som utenfor deres kontroll.

Hafslund avviser klagers erstatningskrav.

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder krav om erstatning for skade på boblebad etter målerbytte.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 13-1 er nettselskapet ansvarlig for tap som følge av forsinkelse eller mangler ved ytelsen. Dette gjelder likevel ikke så langt nettselskapet godtgjør at forsinkelsen eller mangelen skyldes årsaker utenfor selskapets kontroll, som det ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.

For at innklagede skal komme i ansvar, må det også foreligge en årsakssammenheng mellom feil i innklagedes nett og skaden.

Slik denne saken er opplyst og dokumentert, legger nemnda til grunn at det ikke er sannsynliggjort årsakssammenheng mellom målerbyttet og klagers skade. Elektrisk utstyr skal tåle ordinære ut- og innkoblinger av strømnettet. Tidsmessig sammenfall mellom inn- og utkobling og skaden, er etter nemndas syn ikke tilstrekkelig til å sannsynliggjøre årsakssammenheng. Det er ikke noe som tyder på at det var feil med strømforsyningen ved innkobling. Skaden skyldes sannsynligvis forhold utenfor nettselskapets kontroll. Nemnda legger derfor til grunn at klagers skade ikke er forårsaket av mangel ved nettselskapets ytelse.

Nemnda anbefaler at klager ikke gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Nemnda anbefaler at klager ikke gis medhold.

Oslo, 25. april 2018

 

Elklagenemndas sammensetning:

Frode Støle, leder

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Paal Bjønness, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge

 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.