Sak: 17-307 Klage vedrørende installasjon av AMS-måler - Krav om erstatning - Hafslund Nett AS

Saken gjaldt krav om erstatning etter installasjon av AMS-måler. Klager krevde erstatning for påførte kostnader, og tort og svie, begrunnet blant annet i at installasjon av AMS-måler har påført henne ekstra kostnader for reise og livsopphold. Hafslund Nett AS anførte at klager ikke var påført ekstra kostnader eller at det forelå annet grunnlag for ytterligere erstatning enn det som har blitt tilbudt. Hafslund Nett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder krav om erstatning etter installasjon av AMS-måler.

Regelverk

Standard Nettleieavtale § 13.

Historikk

09.02.17 – Installasjon av AMS-måler

10.02.17 – AMS-måler demontert.

Krav

Klager krever kr. 50 000 i tort og svie. Klager krever også kr. 17 000 for påførte kostnader.

Partenes anførsler

Klager viser til at hun har hatt store helsemessige plager på grunn av stråling.

Klager anfører at installasjon av AMS-måler har påført henne ekstra kostnader for reise og livsopphold. Klager sier at hun ikke kan bo i leiligheten på grunn av dårlig oppfølgning og dårlig kundebehandling. Klager viser til rapport fra Norsk Elektro-Kontroll AS.

Klager krever erstatning for tort og svie. Klager krever også erstatning for påførte kostnader.

Hafslund Nett AS (Hafslund) viser til at klager ble innvilget fritak for montering av AMS-måler den 06.02.17. Ved en feil ble likevel måleren byttet den 09.02.17. Da feilen ble avdekket den 10.02.17 ble klagers AMS-måler demontert, og klagers tidligere profil-måler ble oppmontert.

Hafslund har som en minnelig løsning godskrevet klager kostnaden for 1 måneds nettleie kr. 180,23 i nettleiefakturaen for mars 2017. Hafslund anfører at klager ikke er påført ekstra kostnader eller har blitt påført last som tilsier ytterligere erstatning.

Hafslund avviser klagers krav om erstatning. 

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder krav om erstatning etter installasjon av AMS-måler.

Klager har fremsatt flere ulike krav. For det første et krav om kr. 50 000 i tort og svie. For det andre et krav om kr. 17 000 for påførte kostnader.

Ut fra foreliggende opplysninger og dokumentasjon, legger nemnda til grunn at det ble installert AMS-måler hos klager den 09.02.17 selv om klager fikk innvilget fritak for montering av AMS-måler. Videre legger nemnda til grunn at Hafslund Nett AS rettet feilen omgående, AMS-måleren ble demontert og gammel måler montert på ny den 10.02.17

Hafslund Nett har erkjent at de begikk et avtalebrudd overfor klager da AMS-måleren ble demontert den 10.02.17.

Hvorvidt dette kan sies å være en mangel som omfattes av Standard Nettleieavtale, eller om det utgjør et ansvarsgrunnlag for erstatning på alminnelig kontraktsrettslig grunnlag trenger ikke nemnda da stilling til, da nemda finner det klart at det ikke foreligger årsakssammenheng, og at det heller ikke er dokumentert noe tap.

Den aktuelle feil ble rettet samme dag som den ble påpekt overfor selskapet. Det kan slik nemnda ser det ikke ha oppstått noe tap i denne korte perioden.

Nemnda oppfatter klager dithen at hun også anfører at hun nå ikke under noen omstendighet kan bo i bygningen fordi det er AMS-målere i fellesområdet i bygningen, og at det er dette som gjør henne syk og påfører henne utgifter og ubehag. Etter nemndas syn er dette ikke en mangel i Standard Nettleieavtale § 13s forstand, og heller ikke et grunnlag for erstatning på annet grunnlag. I realiteten innebærer klagen at andre beboere må bytte sine målere, hvilket det ikke er hjemmel for.

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis ikke medhold.

Oslo, 13. november 2018

Ragnar Lindefjeld, leder

Cecilie Asak Oftedahl, Forbrukerrådet

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.