Sak: 17-311 Klage vedrørende faseombytte – krav om erstatning – Notodden Energi AS

Saken gjelder krav om erstatning i forbindelse med feil på vannpumpe.

Regelverk

Standard Nettleieavtale § 13-1.

Historikk

2014 – Faseombytte.

2017 – Det konstateres at vannpumpen går feil vei.

Krav

Klager krever at NE stiller en form for garanti i forhold til et eventuelt fremtidig havari på vannpumpen.

Partenes anførsler

Klager hevder at NE er ansvarlig for at vannpumpen som driver det private vannanlegget til klagers hytte og 3 andre hytter, gikk feil vei. Den gikk feil vei i 2 år og 6 måneder.

Klager viser til at det er enighet om at det skal kompenseres ut i fra gjennomsnittspris per kWh.

Klager har per dags dato ingen indikasjon om feil på pumpen. Klager mener at selskapet bør være ansvarlig for de skader som beviselig eventuelt oppstår.

Klager krever at NE stiller en form for garanti i forhold til et eventuelt fremtidig havari på vannpumpen.

Notodden Energi AS (NE) viser til at det ble konstatert at vannpumpen gikk feil vei. NE anfører at selv om dette ikke var et plombert anlegg, så var de villige til å ta ansvar og innrømme klager en erstatning for merforbruk pumpefeilen skal ha påført klager.

NE sier at de har valgt å være imøtekommende og tilbudt han en erstatning på kr. 11 500, regnet ut fra en strømpris på 1 kr. per kWh.

NE anfører at ifølge pumpeleverandøren er de fleste havari i tordenvær (overspenning) eller at pumpe drives i et dårlig miljø med mye bunnslam. NE mener derfor at det blir feil å gi et garantiansvar for en vannpumpe som har vært i funksjon i tre og et halvt år etter at feilen ble oppdaget/rettet.

NE avviser klagers krav.

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder krav om erstatning etter faseombytte.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 13-1 er nettselskapet ansvarlig for tap som følge av forsinkelse eller mangler ved ytelsen.

Klager har fremsatt to krav overfor NE i saken. For det første et krav om erstatning for merforbruk fordi vannpumpen på grunn av fasefeil har gått feil vei, og for det andre et krav om at NE aksepterer å være ansvarlig for mulig forkortet levetid på pumpen som kan tilskrives at den i lang tid gikk feil vei. Det første kravet omtales her som erstatningskravet, og det andre som levetidskravet.

I denne saken har Notodden Energi AS erkjent at det foreligge en mangel ved deres ytelse og at selskapet derfor er erstatningsansvarlig. Hva gjelder erstatningens utmåling, er det enighet mellom partene at det skal kompenseres ut i fra gjennomsnittspris per kWh.

Det omforente erstatningsbeløpet på kr 11 500 har imidlertid ikke blitt utbetalt, fordi klager ikke ville akseptere en forutsetning i brev fra selskapet 6. april 2017 om at erstatningen «er å regne som et fullt og endelig oppgjør for de problemer feil har medført for dere». Klager ønsket å beholde muligheten til å kreve ytterligere erstatning dersom det innen rimelig tid skulle vise seg at pumpen får redusert drifts-/levetid som følge av at den i over to år gikk kontinuerlig.

Etter nemndas vurdering kan klager ikke i dag kreve at NE stiller noen form for garanti for funksjonstiden til vannpumpen. Slik nemnda tolker klager, er det heller ikke noen generell garanti han har bedt om, bare en mulighet til å komme tilbake med nye krav dersom det senere skulle vise seg at pumpen får redusert levetid, og det kan sannsynliggjøres at dette henger sammen med fasefeilen.

Samtidig mener nemnda at NE ikke kan nekte å utbetale erstatning for en erkjent mangel med den begrunnelse at klager ikke aksepterer å fraskrive seg potensielle fremtidige krav som står i årsakssammenheng med mangelen.

Etter nemndas vurdering må NE derfor utbetale erstatningsbeløpet. Dersom det senere viser seg at pumpen havarerer før forventet levetid er omme, må klager eventuelt ta opp et nytt mangelskrav med selskapet. Det vil da være opp til klager å sannsynliggjøre at forkortet levetid står i årsakssammenheng med mangelen.

Nemnda anbefaler at klager gis delvis medhold, ved at han får medhold i erstatningskravet, men ikke i levetidskravet.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Nemnda anbefaler at klager gis delvis medhold.

Oslo, 25. april 2018

 

Elklagenemndas sammensetning:

Frode Støle, leder

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Paal Bjønness, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge

 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.