Sak: 17-336 Klage vedrørende strømbrudd - krav om erstatning - Agder Energi Nett AS

Saken gjaldt krav om erstatning etter lynnedslag. Klager krevde utgifter til ny oppvaskmaskin og reparasjon av stekeovn dekket. Klager anførte at Agder Energi Nett AS bør kunne stilles til ansvar fordi det må kunne forventes et tilstrekkelig godt overstrømsvern slik at forbrukere ikke risikerer slike uforutsette skader og utgifter. Klager hevdet at hendelsen var innenfor selskapets kontroll. Agder Energi Nett AS viste til standardavtalen og hevdet at skadene var utenfor deres kontroll. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder krav om erstatning etter lynnedslag.

Regelverk

Standard Nettleieavtale § 13-1.

Historikk

22.02.17 – Strømbrudd – Lynnedslag

Krav

Klager krever erstatning for utgifter til ny oppvaskmaskin på kr. 4 495 og reparasjon av stekeovn på kr. 2 826, totalt kr. 7 321.

Partenes anførsler

Klager viser til at det var lynnedslag nær klagers hus den 22.02.17. Klager mener at Agder Energi Nett AS bør kunne stilles til ansvar fordi det må kunne forventes et tilstrekkelig godt overstrømsvern slik at forbrukere ikke risikerer slike uforutsette skader og utgifter. Klager hevder at hendelsen er innenfor selskapets kontroll.

Klager stiller spørsmål ved saksbehandlingstiden til selskapet. Klager synes det er underlig at selskapet kan svare så raskt.

Klager anfører at forsikringsselskapet har en høy egenandel, og det derfor ikke er mulig å få noen tilbakebetaling.

Klager krever utgifter til ny oppvaskmaskin og reparasjon av stekeovn dekket.

Agder Energi Nett AS (AEN) viser til at det var to kraftige lynnedslag den 22.02.17. Det førte til en forbigående kortslutning i deres høyspenningsnett og vernene i nettet koblet ut effektbryterne, slik vernene er ment å skulle fungere. Deretter var det en vellykket gjeninnkobling i nettet som forsyner klagers anlegg.

AEN viser til at skaden som oppstod hos klager skyldes overspenning, forårsaket av lynnedslag. AEN hevder at klager selv har ansvar for å ha installasjon som beskytter mot slike overspenninger, heriblant egne overspenningsvern.

AEN viser til at klager ble henvist til sitt forsikringsselskap, men ønsket ikke å benytte seg av dette grunnet høy egenandel.

AEN viser til standardavtalen og hevder at skadene som oppstod er utenfor deres kontroll.

AEN avviser erstatningsansvar.   

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder krav om erstatning i forbindelse med strømbrudd.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 13-1 er nettselskapet ansvarlig for tap som følge av forsinkelse eller mangler ved ytelsen. Dette gjelder likevel ikke så langt nettselskapet godtgjør at forsinkelsen eller mangelen skyldes årsaker utenfor selskapets kontroll, som det ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.

For at innklagede skal komme i ansvar, må det foreligge en årsakssammenheng mellom feil i innklagedes nett og skaden.

Hvorvidt kontrollansvaret kan gjøres gjeldende eller ikke, beror på en konkret vurdering. Nettleieavtalen legger bevisbyrden på nettselskapet. Nettselskapet må godtgjøre at årsaken ligger utenfor hans kontroll for å unngå ansvar for tap/skade hos kunden. Der det er mulig å konstatere en spesiell årsak, må det redegjøres for denne og hvorfor dette er årsaken til skaden. Kan man ikke påvise en konkret årsak til skaden, må innklagede redegjøre for hvorfor det likevel er sannsynlig at årsaken ligger utenfor innklagedes kontroll.

Slik saken er opplyst og dokumentert, legger nemnda til grunn at årsaken til skaden hos klager var to kraftige lynnedslag den 22. februar 2017 som førte til en kortslutning i Agder Energi Nett AS’ høyspenningsnett.

Etter nemndas syn har Agder Energi Nett AS sannsynliggjort at årsaken til skaden lå utenfor deres kontroll da det var lyn som var årsaken til feilen i nettet. Lynnedslag anses etter fast nemndspraksis for å være utenfor nettselskapets kontrollsfære. På denne bakgrunn anses Agder Energi Nett AS ikke for å være erstatningsansvarlig. Nemnda anbefaler at klager ikke gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Nemnda anbefaler at klager ikke gis medhold.

Oslo, 18. juni 2018

Frode Støle, leder

Paal Bjønness, Forbrukerrådet

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Thomas Åtland Ellefsen, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.