Sak: 17-402 Klage vedrørende fakturering og dekning av utgifter til utrykning - Norgesnett AS

Saken gjaldt fakturering og dekning av utgifter til utrykning. Klager hevdet at hun betalte for mye nettleie og at hun ble belastet med hyttenaboen sitt forbruk. Klager avviste fakturert krav til utrykning. Norgesnett AS anførte at de gikk igjennom vanlig prosedyre med å spørre om sikringene var sjekket og om jordfeilbryteren kunne være slått av, samt at ved internfeil ville klager bli fakturert for utrykningen. Klager hevdet at det må ha vært en feilkobling på grunn av arbeid ved hytten. Norgesnett AS viste til at da montøren ankom hytten så var alle sikringene slått av. Norgesnett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder fakturering og dekning av utgifter til utrykning.

Regelverk

Standard tilknytningsvilkår § 4-1 og standardnettleieavtale §§ 13-1 og 5-5.

Historikk

10.04.17 – Klager kontakter driftssentralen til Norgesnett AS

06.10.17 – Målerbytte. Installasjon av AMS-måler.

Krav

Klager hevder at hun betaler for mye nettleie og at hun blir belastet med hyttenaboen sitt forbruk. Klager avviser fakturert krav til utrykning kr. 1 925.

Partenes anførsler

Klager hevder at det ikke har vært noen feil ved hennes anlegg, men en feil i nettet.

Klager anfører at hytten var strømløs selv om hun slo på sikringene. Klager sier at hun slår av sikringene når hytten ikke er i bruk.  Klager hevder at hytten først fikk strøm etter utrykningen til Norgesnett.

Klager hevder at det må vært en feilkobling på grunn av arbeider og at Norgesnett har glemt å koble hytten til igjen.

Klager hevder at hun betaler for mye nettleie og at hun blir belastet med hyttenabo sitt forbruk.

Klager avviser fakturert krav til utrykning.

Norgesnett AS viser til at klager kontaktet driftssentralen den 10.04.17 og meldte om strømløs hytte. Norgesnett anfører at de gikk igjennom vanlig prosedyre med å spørre om sikringer var sjekket og om jordfeilbryteren kunnen være slått ut, samt at ved internfeil ville klager bli fakturert for utrykningen. Norgesnett påpeker at klager svarte at anlegget var sjekket og alt var i orden.

Norgesnett viser til at da montøren ankom hytten så var alle sikringene slått av. Sikringene ble slått på og det ble strøm i hytten.

Norgesnett viser til klagers anførsel om arbeid ved hytten, og anfører at de ikke har hatt noen arbeider på inntaket og/eller inntaksledningen til hytten. Norgesnett påpeker at det har vært en planlagt utkobling i februar 2017, men at denne utkoblingen ikke har noen årsakssammenheng med at alle sikringer i hytten var slått av.

Norgesnett viser til klagers anførsel vedr. forbruk og hevder at det ikke er noen feil og at faktureringen bygger på kundens avlesninger.

Norgesnett opprettholder sitt krav.

Nemnda ser slik på saken

I behandlingen av denne saken var nemnda ikke fulltallig. En av forbrukerrepresentantene fikk forfall kort tid før møtet. Nemnda – dvs. nemndsleder, to bransjerepresentanter og én forbrukerrepresentant – drøftet innledningsvis om saken kunne behandles selv om nemnda ikke var fulltallig. Spørsmålet er regulert i nemndsavtalen pkt. 7.1 siste ledd, som fastslår at nemnda er beslutningsdyktig når leder og minst ett medlem fra Forbrukerrådet og ett medlem fra Energi Norge er til stede. Nemnda kom derfor til at saken kunne behandles.

Saken gjelder dekning av utgifter til utrykning.

Det er sannsynliggjort gjennom fremlagt montørrapport av 26.04.2017 at klagers hytte var strømløs da montøren ankom fordi sikringene i sikringsskapet var slått av. Det var ikke en forsinkelse eller mangel ved nettselskapets ytelse som selskapet er ansvarlig for etter nettleieavtalen § 13-1.

Dersom det ikke foreligger en mangel, kan nettselskapet i utgangspunktet bare kreve betaling for undersøkelser som har vært nødvendige for å avgjøre om det foreligger en mangel, dersom nettselskapet har gjort klager uttrykkelig oppmerksom på at klager selv må dekke slike kostnader, jf. forbrukerkjøpsloven § 30 siste ledd. Etter nemndas syn har Norgesnett sannsynliggjort at klager fikk slik informasjon.

Norgesnett AS har anført at klager ble stilt flere kontrollspørsmål før utrykningen, herunder blant annet om sikringsskapet var sjekket og om jordfeilbryteren kunne være slått ut, samt informert om at ved internfeil ville klager bli fakturert for utrykningen. Videre har Norgesnett AS anført at sikringene var slått av når montøren ankom hytten og at alt virket etter at montøren la inn alle sikringskurser. Klager har anført at hytten var strømløs selv om hun slo på sikringene. Klager anførte at det må ha vært en feilkobling på grunn av arbeider og at Norgesnett AS har glemt å koble hytten til igjen.

Etter nemndas syn har klager ikke sannsynliggjort at det var en feil eller mangel ved nettselskapets ytelse. Nemnda er av den oppfatning at dersom det hadde vært en feil ved nettselskapets anlegg, så ville klagers sikringer kortsluttet igjen etter at de ble slått på.

Klager svarer for feil og mangler i eget anlegg, jf. Standard nettleieavtale § 5-5 og prinsippet i tilknytningsvilkårene § 4-1 om at grensen for eiendomsforhold og ansvar for drift og vedlikehold går i tilknytningspunktet.

Nemnda konkluderer med at klager plikter å betale for montørutrykningen.

Klager har også anført at hun betaler for mye nettleie og at hun blir belastet med hyttenaboen sitt forbruk. Nemnda har gjennomgått fremlagte fakturaer og vurdert partenes kommentarer om dette spørsmålet. Nemnda kan ikke se at det er påvist feil i faktureringen.

Nemnda anbefaler at klager ikke gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Nemnda anbefaler at klager ikke gis medhold.

Oslo, 1. oktober 2018

Frode Støle, leder

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.