Sak: 17-429 Klage vedrørende målerbytte - krav om erstatning - Lyse Elnett AS

Saken gjaldt krav om erstatning etter målerbytte. Klager krevde utgifter til nytt hjemmekinoanlegg dekket. Klager anførte at anlegget ikke tålte at strømmen ble utkoblet og koblet til gjentatte ganger. Lyse Elnett AS viste til at det var et ordinært målerbytte der strømmen var koblet fra under utførelse og koblet til igjen etter utført arbeid. Lyse Elnett AS hevdet at det ikke foreligger årsakssammenheng. Lyse Elnett AS avviste klagers erstatningskrav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder krav om erstatning etter målerbytte.   

Regelverk

Standard Nettleieavtale §§ 8-3 og 13-1.

Historikk

29.06.17 – Målerbytte. Installasjon av AMS-måler.

Krav

Klager krever kr. 5 111 i erstatning for utgifter til nytt hjemmekinoanlegg.

Partenes anførsler

Klager hevder at hjemmekinoanlegget ble ødelagt etter målerbytte den 29.06.17.

Klager sier at anlegget ikke tålte at strømmen ble utkoblet og koblet til gjentatte ganger.

Klager anfører at det ble montert feil type måler i første omgang. Det ble boret hull i bunn av sikringsskapet for ekstern antenne. Siden sikringsskapet stakk ut fra vegg i naborommet kom hullet synlig og ikke inne i veggen som montøren trodde. Dette var ikke nødvendig da det viste seg at måler i leiligheten har intern antenne. Klager påpeker at det var en annen montør der samtidig som byttet måler i en annen etasje. Klager stiller spørsmål ved at han som huseier ikke ble informert om målerbyttet og hvorfor montørene var uforberedt.

Klager krever utgifter til nytt hjemmekinoanlegg, Sony BDV-N7000W, dekket.

Lyse Elnett AS (Lyse) viser til at det var et ordinært målerbytte der strømmen var koblet fra under utførelse og koblet til igjen etter utført arbeid. Lyse påpeker at det er klagers ansvar at hans utstyr tåler at strømmen kobles fra.

Lyse viser til klagers anførsel om målerbytte hos leieboer uten at huseier er informert, og anfører at det kun er kunden på anlegget som blir informert om målerbytte.

Lyse viser til klagers anførsel om skade etter montering av måler, og beklager at skaden ikke er utbedret og viser til at installatøren vil ta kontakt med klager for å utbedre dette.

Lyse hevder at det ikke foreligger årsakssammenheng mellom montørens arbeid med strømmåleren og skaden på hjemmekinoanlegget. Lyse avviser klagers erstatningskrav. 

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder krav om erstatning for skade på et hjemmekinoanlegg etter målerbytte.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 13-1 er nettselskapet ansvarlig for tap som følge av forsinkelse eller mangler ved ytelsen. Dette gjelder likevel ikke så langt nettselskapet godtgjør at forsinkelsen eller mangelen skyldes årsaker utenfor selskapets kontroll, som det ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.

For at innklagede skal komme i ansvar, må det også foreligge en årsakssammenheng mellom feil i innklagedes nett og skaden.

Slik denne saken er opplyst og dokumentert, legger nemnda til grunn at det ikke er sannsynliggjort at klagers skade skyldes feil i nettselskapets leveranse. Elektrisk utstyr skal tåle ordinære ut- og innkoblinger av strømnettet. Tidsmessig sammenfall mellom inn- og utkobling og skaden, er etter omstendighetene ikke tilstrekkelig til å sannsynliggjøre årsakssammenheng. Det vises til at alle andre elektriske apparater i huset tålte inn- og utkoblingen uten problemer, herunder datamaskiner og annet elektronisk utstyr. Det er ikke noe som tyder på at det var feil med strømforsyningen ved innkobling. Skaden skyldes sannsynligvis forhold utenfor nettselskapets kontroll som selskapet ikke er ansvarlig for. Nemnda legger derfor til grunn at klagers skade ikke er forårsaket av mangel ved nettselskapets ytelse.

Nemnda anbefaler at klager ikke gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Nemnda anbefaler at klager ikke gis medhold.

Oslo, 18. juni 2018

Frode Støle, leder

Paal Bjønness, Forbrukerrådet

Thomas Åtland Ellefsen, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.