Sak: 17-430 Klage vedrørende installasjon av AMS-måler - Krav om erstatning - Nordmøre Energiverk AS (NEAS)

Saken gjaldt krav om erstatning etter målerbytte. Klager krevde at NEAS måtte dekke klagers merkostnader til bortfall av bruk av landstedet for 15 døgn. Klager krevde også at advokatutgifter ble dekket. Klager hevdet at NEAS er ansvarlig for skader/avvikssituasjoner som måtte oppstå ved installasjon av AMS. NEAS hevdet at det er gitt et rettferdig økonomisk oppgjør. NEAS avviste klagers krav om advokatutgifter. NEAS mente at 3 døgns kompensasjon a 1500 kr var tilstrekkelig kompensasjon. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder krav om erstatning etter målerbytte.

Regelverk

Standard Nettleieavtale § 5-1 og § 13-1.

Historikk

12.06.17 – Målerbytte. Installasjon av AMS-måler.

Krav

Klager krever at NEAS må dekke kundens merkostnader til bortfall av bruk av landstedet for 15 døgn, knyttet til manglende luktsanering. Klager krever også at advokatutgifter skal dekkes.

Partenes anførsler

Klager viser til at en fasene løsnet etter målerbytte den 12.05.17. Det førte til anlegget ble strømløst. Det ble ikke oppdaget før 31.07.17. Klager kontaktet NEAS. Etter feilsøking ble feilen rettet. Klager hevder at NEAS er ansvarlig for skader/avvikssituasjoner som måtte oppstå ved installasjon av AMS.

Klager mener at NEAS ikke har noen rett til å påberope seg bruk av kundenes forsikring ved oppståtte feil/skader. Klager viser til korrespondanse med sitt forsikringsselskap og hevder at ansvaret er hos NEAS. Klager hevder også at NEAS ikke har noen forsikringsdekning ved å bruke entreprenør/underleverandør ved montering av AMS.

Klager krever at NEAS må dekke kundens merkostnader til bortfall av bruk av landstedet for 15 døgn, knyttet til manglende luktsanering. Klager mener at NEAS har angitt vurderinger av skadeomfanget/taksering og utforming av ulempes erstatning, uten å ha reell kompetanse på området. Klager kreves også at advokatutgifter skal dekkes.

Nordmøre Energiverk AS (NEAS) viser til at det ble oppdaget at en av fasene i innfesting på laskeskinne var løsnet etter målerbytte den 12.06.17. Denne fasen ble festet igjen. Det ble kontrollmålt flere plasser og sjekket med klager at alt utstyr virket. NEAS anfører at det er sannsynlig årsakssammenheng mellom tidspunkt for målermontasje, og at deler at klagers anlegg var blitt strømløst. NEAS viser til at klager ble oppfordret til å ta kontakt med sitt forsikringsselskap.

NEAS hevder at det er gitt et rettferdig økonomisk oppgjør.

NEAS viser til klagers anførsel om forsikringsselskapet og mener at det er best for alle parter at klager melder skade til sitt forsikringsselskap, da forsikringsselskapet og dets takstmenn er de som kan gi et korrekt forsikringsoppgjør til klager.

NEAS mener at det antall døgn det kreves erstatning for, ikke kan imøtekommes. NEAS avviser klager krav om advokatutgifter. NEAS mener at 3 døgns kompensasjon à kr 1 500 vil være en tilstrekkelig kompensasjon.

Nemnda ser slik på saken

I behandlingen av denne saken var nemnda ikke fulltallig. I henhold til nemndsavtalen pkt. 7.1 er nemnda beslutningsdyktig når leder og minst ett medlem fra Forbrukerrådet og ett medlem fra Energi Norge er til stede.

Saken gjelder krav om erstatning og dekning av utgifter etter installasjon av AMS-måler. Klager har fremsatt flere ulike krav. For det første et krav om erstatning for skader og luktsanering på landstedet som følge av strømbruddet. Erstatningskravet er fremsatt ovenfor forsikringsselskapet. For det andre et krav om at NEAS må dekke merkostnader til bortfall av bruk av landstedet for 15 døgn. For det tredje krever klager at advokatutgifter skal dekkes.

I denne saken ba innklagede klager om å kontakte sitt forsikringsselskap. Nemnda er av den oppfatning at dette handler om praktisk gjennomføring av taksering og oppgjør, og ikke i seg selv er en fraskrivelse av ansvar. Det har vært flere forsikringsselskaper involvert i saken, og endelig plassering av ansvar skjer typisk gjennom regresskrav fra det forsikringsselskapet som har betalt erstatning til klager, enten mot nettselskapet eller mot entreprenørenes ansvarsforsikringsselskap. Nettselskapet har erkjent ansvar etter nettleieavtalen. Både nettselskapet og selskapets entreprenør har overfor klager forpliktet seg til å dekke forsikringens egenandel, og denne er utbetalt fra entreprenøren.

Den første tapsposten gjelder krav om erstatning for skader og luktsaneringstiltak. Etter nettavtalens § 13-4 begrenses erstatningen til å gjelde "det økonomiske tapet" kunden er påført ved kontraktsbruddet. Klager har etter nemndas vurdering ikke sannsynliggjort økonomisk tap utover de 38 474 kronene han har fått erstattet gjennom forsikring og erstatning for egenandel. Han kan derfor ikke gis medhold i sitt erstatningskrav.

Den andre tapsposten gjelder ulempeserstatning i form av erstatning for merkostnader til bortfall av bruk av landstedet. NEAS har fremsatt et forlikstilbud på 3 døgns kompensasjon à kr 1 500. Etter en konkret vurdering finner nemnda at den løsning innklagede har kommet med, er passende, og nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Den tredje tapsposten gjelder krav om dekning av utgifter til advokat. Nemnda viser til at denne typen kostnader som hovedregel ikke er erstatningsmessig etter nettleieavtalen. Nemnda kan heller ikke se at det er sannsynliggjort at klagers advokatutgifter står i årsakssammenheng med avtalebrudd eller ansvarsbetingende handlinger fra nettselskapets side.

Nemnda anbefaler at klager ikke gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Nemnda anbefaler at klager ikke gis medhold.

Oslo, 22. mai 2018    

Frode Støle, leder

Paal Bjønness, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.