Sak: 17-529 Klage vedrørende strømbrudd - krav om erstatning - Nordlandsnett AS

Saken gjaldt dekning av forsikringens egenandel etter strømbrudd. Klager hevdet at Nordlandsnett AS er ansvarlig da strømbruddet skyldtes feil i deres nett. Klager anførte at utstyret ville tålt et vanlig strømbrudd og mente at det var sannsynlig at det har vært for høy spenning i nettet som følge av strømbruddet. Klager krevde forsikringens egenandel dekket. Nordlandsnett AS avviste klagers krav. Nordlandsnett AS viste til deres nettovervåkning og påpekte at det ikke var forhold som var i strid med kvalitetskravene i forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder dekning av forsikringens egenandel.        

Regelverk

Standard Nettleieavtale § 13.

Historikk

05.05.17 – Strømbrudd. Skade på elektriske apparater.

Krav

Klager krever forsikringens egenandel pålydende kr. 6 000 dekket.

Partenes anførsler

Klager hevder at elektrisk utstyr, bl.a. dekoder og en pumpe til vannbåren-varme-systemet, ble ødelagt etter strømbrudd den 05.05.17.

Klager viser til at det er et stort antall kunder som har hatt problemer som følge av strømbruddet og anfører at det ikke kan være noen tvil om at det har vært mangel i strømforsyningen.

Klager viser til at huset er 6 år gammelt, og at pumpen derfor ikke ble godkjent ved reklamasjon. Klager anfører at levetiden på slike pumper er langt mer enn 6 år og påpeker at montøren som skiftet pumpen var klar på at dette skyldes strømbruddet. Klager anfører at utstyret ville tålt et vanlig strømbrudd og mener at det er sannsynlig at det har vært for høy spenning i nettet som følge av strømbruddet. 

Klager hevder at Nordlandsnett er ansvarlig da strømbruddet skyldes feil i Nordlandsnetts nett.

Klager krever forsikringens egenandel pålydende dekket.

Nordlandsnett AS viser til at det ble gjennomført planlagte driftsmessige koblinger i høyspenningsnettet den 05.05.17. I forbindelse med omkoblinger oppstod det en situasjon hvor vern i transformatorstasjoner løste ut med den følge at 1 035 sluttbrukerkunder ble strømløse i en kortere periode mens gjenoppretting av strømforsyningen foregikk.

Nordlandsnett viser til sin nettovervåkning og påpeker at de ikke kan se at det ble levert for høy spenning eller at det var andre forhold som var i strid med kvalitetskravene i forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet. Nordlandsnett påpeker at det eneste som skjedde ute hos sluttbrukerkundene var at de ble uten strøm i en kortere tid. Nordlandsnett hevder at elektriske apparater skal tåle å bli slått av og på.

Nordlandsnett hevder at det ikke er årsakssammenheng mellom arbeidene på deres høyspenningsnett den 05.05.17 og skadene klager krever erstatning for.

Nordlandsnett mottok 10-12 krav fra kunder etter 05.05.17, men alle disse kundenes anlegg var tilknyttet forskjellige trafokretser.

Nordlandsnett viser til at klager har fått erstattet sitt tap minus egenandel fra sitt forsikringsselskap. Nordlandsnett avviser klagers krav.

Nemnda ser slik på saken

I behandlingen av denne saken var nemnda ikke fulltallig. En av forbrukerrepresentantene fikk forfall kort tid før møtet. Nemnda – dvs. nemndsleder, to bransjerepresentanter og én forbrukerrepresentant – drøftet innledningsvis om saken kunne behandles selv om nemnda ikke var fulltallig. Spørsmålet er regulert i nemndsavtalen pkt. 7.1 siste ledd, som fastslår at nemnda er beslutningsdyktig når leder og minst ett medlem fra Forbrukerrådet og ett medlem fra Energi Norge er til stede. Nemnda kom derfor til at saken kunne behandles.

Saken gjelder dekning av forsikringens egenandel etter strømbrudd.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 13-1 er nettselskapet ansvarlig for tap som følge av forsinkelse eller mangler ved ytelsen. Dette gjelder likevel ikke så langt nettselskapet godtgjør at forsinkelsen eller mangelen skyldes årsaker utenfor selskapets kontroll, som det ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.

For at innklagede skal komme i ansvar, må det foreligge en årsakssammenheng mellom feil i innklagedes nett og skaden. Kontrollansvar forutsetter at det har foreligget en påvirknings eller kontrollmulighet.

Hvorvidt kontrollansvaret kan gjøres gjeldende eller ikke, beror på en konkret vurdering. Nettleieavtalen legger bevisbyrden på nettselskapet. Selskapet må sannsynliggjøre at årsaken ligger utenfor kontroll for å unngå ansvar for tap/skade hos kunden. Der det er mulig å konstatere en spesiell årsak, må det redegjøres for denne og hvorfor dette er årsaken til skaden. Kan man ikke påvise en konkret årsak til skaden, må innklagede redegjøre for hvorfor det likevel er sannsynlig at årsaken ligger utenfor innklagedes kontroll.

I denne saken er det ubestridt at det har vært gjennomført planlagte driftsmessige koblinger i høyspenningsnettet, og at det oppstod en situasjon hvor vern i transformatorstasjoner ble løst ut. Det skjedde med andre ord et avbrudd i leveringen. Dette er kontraktsbrudd etter nettleiekontrakten § 12-1. Saken handler imidlertid ikke om tap hos klager som følge av at strømmen var borte i en kort periode. Spørsmålet er om det ved innkobling av strømforsyningen var mangel ved leveransen (kvalitetsavvik, spenningsfeil el.l.), og om dette i så fall forårsaket skaden på klagers elektriske utstyr. 

Etter nemndas syn er det ikke sannsynlighetsovervekt for at skaden på klagers kompressor er forårsaket av mangler ved nettselskapets ytelse. Elektrisk utstyr skal tåle normale påkjenninger som kan oppstå i strømnettet, herunder ut- og innkoblinger. Nordlandsnett har opplyst at deres nettovervåkningssystem ikke registrerte noen avvik fra kravene i forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet, og dette er underbygget med en fremlagt «Power Quality Summary Report» for perioden avbruddet skjedde. Nemnda viser også til at det var 1 035 kunder som mistet strømmen. Nordlandsnett fikk 10-12 krav etter hendelsen. Antallet er ikke helt ubetydelig, men etter nemndas syn er det likevel sannsynlig at flere kunder ville fått skader og fremmet krav hvis det hadde vært kvalitetsavvik ved leveransen fra Nordlandsnett.

Når det ikke er sannsynlighetsovervekt for at skaden er forårsaket av mangel ved strømforsyningen, blir Nordlandsnett ikke erstatningsansvarlig.

Nemnda anbefaler at klager ikke gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Nemnda anbefaler at klager ikke gis medhold.

Oslo, 1. oktober 2018

Frode Støle, leder

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.