Sak: 17-580 Klage vedrørende krav om dekning av utgifter til elektriker - TrønderEnergi Nett AS

Saken gjaldt dekning av utgifter til utrykning. Klager påpekte at det var feil på selskapets anlegg og mente derfor at han ikke skulle stilles ansvarlig. Klager avviste fakturert krav. TrønderEnergi Nett AS anførte at kortslutningen på klagers interne anlegg var den direkte årsaken til at deres sikringer kortsluttet. TrønderEnergi Nett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder dekning av utgifter til utrykning.       

Regelverk

Standard Tilknytningsvilkår § 4.

Historikk

29.07.17 – Klager kontakter TEN vedr. fase.

Krav

Klager avviser fakturert krav kr. 4 293,49.

Partenes anførsler

Klager kontaktet TrønderEnergi Nett AS den 29.07.17 etter at sikringen kortsluttet på hytta.

Klager viser til at sikringen gikk på grunn av komfyren (kortslutning på lyspære i stekeovn). Når de slo på sikringen var det kun strøm i deler av hytta. Klager sier at han ble informert av TEN om at det var en fase som var gått.

Klager synes det er merkelig at sikringene ikke tåler at en lyspære ryker.

Klager anfører at montøren opplyste at sikringene var dårlige av fukt eller lynnedslag. Klager mener at anleggene bør bli bedre vedlikeholdt. Klager påpeker at det var feil på selskapets anlegg og mener derfor at han ikke skal stilles ansvarlig.

Klager avviser fakturert krav.

TrønderEnergi Nett AS (TEN) viser til at nettsentralen mottok telefon fra klager der det ble opplyst at klager manglet en fase på sin hytte. Uten ugrunnet oppholdt opprettet nettsentralen en arbeidsordre og en av TENs montører dro ut til adressen for å søke og rette feil. Montøren fant at to av tre sikringer hadde kortsluttet i TENs koblingskasse. Montøren byttet alle tre sikringer og gjenopprettet normal forsyning til klager.

TEN viser til montøren anmerket i sin rapport fra oppdraget at det så ut som det var «mekket» i klagers sikringsskap. Montøren mente at det måtte ha vært store energimengder i spill ettersom TENs sikringer hadde kortsluttet. Montøren var av den oppfatning at kortslutningen på klagers interne anlegg var den direkte årsaken til at TENs sikringer kortsluttet. TEN mener derfor at deres sikringer har fungert tilfredsstillende og som forventet, da disse trolig har kortsluttet for å hindre at feil fra klagers anlegg skulle forplante seg ut i TENs nett. Kostnadene for feilretting ble derfor fakturert klager.

TEN viser til klagers anførsel om fukt/lynnedslag og påpeker at montøren ikke mente at koblingskassen var i dårlig forfatning pga. ytre påkjenninger.

TEN opprettholder sitt krav.

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder dekning av utgifter til utrykning.

Klager anfører at det var feil på selskapets anlegg og mener derfor at selskapet må holdes ansvarlig. Innklagede anfører derimot at kortslutningen på klagers interne anlegg var den direkte årsaken til at deres koblingskasse koblet ut.

I henhold til Standard nettleieavtale § 13-1 er nettselskapet ansvarlig for tap kunden lider som følge av forsinkelse eller mangel ved ytelsen.

Etter nemndas syn har klager ikke sannsynliggjort at det var en feil eller mangel ved nettselskapets ytelse. Nemnda er av den oppfatning at dersom det hadde vært en feil ved nettselskapets anlegg, så ville klagers sikringer kortsluttet igjen etter at de ble byttet. Det at sikringene i TrønderEnergi Nett AS sin koblingskasse kortsluttet etter feil i klagers anlegg, betyr at anlegget har fungert som det skulle.

Klager svarer for feil og mangler i eget anlegg, jf. Standard nettleieavtale § 5-5. Nemnda anbefaler at klager ikke gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Nemnda anbefaler at klager ikke gis medhold.

Oslo, 18. juni 2018

Frode Støle, leder

Paal Bjønness, Forbrukerrådet

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Thomas Åtland Ellefsen, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.