Sak: 17-583 Klage vedrørende strømbrudd - krav om erstatning - Norgesnett AS

Saken gjaldt krav om erstatning i forbindelse med utkobling. Klager krevde utgifter til reparasjon av en datamaskin dekket. Klager påpekte at det ble bekreftet at det elektriske utstyret ble ødelagt på grunn av strømbruddet. Norgesnett AS viste til at Hafslund Nett AS fikk vernutkobling i sitt regionalnett som medførte at flere av Norgesnett AS sine kunder ble strømløse. Norgesnett AS avviste klagers krav om erstatning. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder krav om erstatning i forbindelse med utkobling.

Regelverk

Standard Nettleieavtale § 13-1.

Historikk

20.10.17 – Strømbrudd. Hafslund Nett AS fikk vernutkobling i sitt regionalnett.

Krav

Klager krever utgifter til reparasjon av Mac kr. 2 299 dekket.

Partenes anførsler

Klager viser til at etter strømbruddet den 20.10.17 ble hans Mac ødelagt.

Klager viser til korrespondanse med Eplehuset og påpeker at det bekreftes av Eplehuset at det elektriske utstyret ble ødelagt på grunn av strømbruddet.

Klager krever utgifter til reparasjon av Mac dekket.

Norgesnett AS viser til at Hafslund Nett AS fikk vernutkobling i sitt regionalnett den 20.10.17. Dette medførte at store deler av Fredrikstad og deler av Sarpsborg ble strømløse. For Norgesnett sin del ble ca 30 000 kunder strømløse. Norgesnett påpeker at det ikke var feil i deres anlegg.

Norgesnett viser til rapport av Hafslund Nett AS etter hendelsen.

Norgesnett anfører at utkoblingen var utenfor deres kontroll da Norgesnett ikke kunne unngå eller overvinne følgende av dette. Norgesnett anfører også at det ikke har vært avvik i forhold til de krav som stilles i FOL.

Norgesnett avviser klagers krav om erstatning.

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder krav om erstatning i forbindelse med utkobling.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 13-1 er nettselskapet ansvarlig for tap som følge av forsinkelse eller mangler ved ytelsen. Dette gjelder likevel ikke så langt nettselskapet godtgjør at forsinkelsen eller mangelen skyldes årsaker utenfor selskapets kontroll, som det ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.

For at innklagede skal komme i ansvar, må det foreligge en årsakssammenheng mellom feil i innklagedes nett og skaden. Kontrollansvar forutsetter at det har foreligget en påvirknings- eller kontrollmulighet.

Slik denne saken er opplyst og dokumentert, legger nemnda til grunn at Hafslund Nett AS fikk vernutkobling i sitt regionalnett som førte til at flere kunder av Norgesnett ble strømløse. Avbruddet i strømforsyningen er kontraktsbrudd (forsinkelse) fra Norgesnetts side – selv om årsaken til avbruddet var en hendelse i overliggende nett eid av Hafslund. Saken handler imidlertid ikke om tap hos klager som følge av at strømmen var borte i ca 15 minutter. Spørsmålet er om det ved innkobling av strømforsyningen var mangel ved leveransen (kvalitetsavvik, spenningsfeil el.l.), og om dette i så fall forårsaket skaden på klagers datamaskin. 

Nemnda kan ikke se at det er sannsynlighetsovervekt for at skaden er forårsaket av mangler ved strømleveransen. Tidsmessig sammenfall mellom inn- og utkobling og skaden, er etter nemndas syn ikke tilstrekkelig til å sannsynliggjøre årsakssammenheng. Det vises til at alle andre elektriske apparater i huset tålte inn- og utkoblingen uten problemer, herunder annet elektronisk utstyr. Norgesnett opplyser at det ikke ble registrert feil eller unormale spenninger ved innkobling av strømforsyningen etter avbruddet, og det er ingen opplysninger i saken som tyder på at det var feil med strømforsyningen ved innkobling. Strømbruddet berørte ca 30.000 av Norgesnetts kunder, men selskapet har i etterkant bare fått melding om to skader – klagers datamaskin og en TV hos en annen kunde.

Elektriske apparater skal tåle ordinære inn- og utkoblinger av strømforsyningen. Etter nemndas vurdering er det på denne bakgrunn mer sannsynlig at årsaken til skaden er en særlig sårbarhet i klagers datamaskin enn at årsaken er mangel ved strømforsyningen. Årsaken er da et forhold utenfor nettselskapets kontroll som selskapet ikke er ansvarlig for. Nemnda legger til grunn at klagers tap ikke er forårsaket av mangel ved nettselskapets ytelse.

Nemnda anbefaler at klager ikke gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Nemnda anbefaler at klager ikke gis medhold.

Oslo, 28. august 2018

Frode Støle, leder

Paal Bjønness, Forbrukerrådet

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.