Sak: 18-002 Klage vedrørende målerbytte - krav om erstatning - Hafslund Nett AS

Saken gjaldt krav om erstatning etter målerbytte. Klager krevde utgifter til nytt styringspanel til gulvvarme og utgifter til elektriker dekket. Klager hevdet at styringspanel til gulvvarmen ble ødelagt etter målerbyttet. Klager påpekte at trafoen til gulvvarmen har tålt utallige vanlige strømbrudd gjennom årene. Hafslund Nett AS viste til at det ikke var registrert noen feil ved montasjen av ny måler fra deres utfører, og hevdet at arbeidet var i henhold til fastlagte rutiner og prosedyrer. Hafslund Nett AS anførte at elektrisk utstyr skal tåle at strømmen blir slått av og på. Hafslund Nett AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

Saken gjelder krav om erstatning etter målerbytte.  

Regelverk

Standard Nettleie §§ 8-3 og 13-1.

Krav

Klager krever utgifter til nytt styringspanel til gulvvarme og utgifter til elektriker, totalt kr. 6 749,60 dekket.

Partenes anførsler

Klager hevder at styringspanel til gulvvarmen ble ødelagt etter målerbytte.

Klager påpeker at trafoen til gulvvarmen har tålt utallige vanlige strømbrudd gjennom årene.

Klager anfører at sikringsboksen ble modernisert oktober 2016. Det ble da gjort en vanlig strømutkobling uten skade.

Klager krever utgifter til nytt styringspanel til gulvvarme samt utgifter til elektriker dekket.

Hafslund Nett AS (Hafslund) viser til at ifm. målerbytte blir anlegget utsatt for en ut/innkobling av strømforsyning. Hafslund mener at den påkjenningen som oppstår ved et målerbytte er kun at strømmen ble slått på igjen etter at arbeidet var utført, med samme spenning som før utkoblingen.

Hafslund viser til at det ikke er registrert noen feil ved montasjen av ny måler fra deres utfører, og hevder at arbeidet er i henhold til fastlagte rutiner og prosedyrer.

Hafslund anfører at elektrisk utstyr skal tåle at strømmen blir slått av og på. Hafslund påpeker at det er høyst usannsynlig at kun en komponent i installasjon går i stykker hvis det er en feilkobling som kan resultere i at forbrukerutstyr blir defekte.

Hafslund viser til klagers anførsel om tidligere utkobling og anfører at dette er irrelevant da alt elektriskutstyr skal tåle påkjenningen av et avbrudd i forsyningen.

Hafslund avviser klagers erstatningskrav.

Nemnda ser slik på saken

I behandlingen av denne saken var nemnda ikke fulltallig. En av forbrukerrepresentantene fikk forfall kort tid før møtet. Nemnda – dvs. nemndsleder, to bransjerepresentanter og én forbrukerrepresentant – drøftet innledningsvis om saken kunne behandles selv om nemnda ikke var fulltallig. Spørsmålet er regulert i nemndsavtalen pkt. 7.1 siste ledd, som fastslår at nemnda er beslutningsdyktig når leder og minst ett medlem fra Forbrukerrådet og ett medlem fra Energi Norge er til stede. Nemnda kom derfor til at saken kunne behandles.

Saken gjelder krav om erstatning etter målerbytte.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 13-1 er nettselskapet ansvarlig for tap som følge av forsinkelse eller mangler ved ytelsen. Dette gjelder likevel ikke så langt nettselskapet godtgjør at forsinkelsen eller mangelen skyldes årsaker utenfor selskapets kontroll, som det ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.

For at innklagede skal komme i ansvar, må det også foreligge årsakssammenheng mellom mangel ved nettselskapets leveranse og skaden.

Slik denne saken er opplyst og dokumentert, legger nemnda til grunn at det ikke er sannsynliggjort at klagers skade skyldes feil i nettselskapets leveranse. Elektrisk utstyr skal tåle ordinære ut- og innkoblinger av strømnettet. Tidsmessig sammenfall mellom inn- og utkobling og skaden, er etter omstendighetene ikke tilstrekkelig til å sannsynliggjøre årsakssammenheng. Det vises til at alle andre elektriske apparater i huset tålte inn- og utkoblingen uten problemer. Det er ikke noe som tyder på at det var feil med strømforsyningen ved innkobling. Skaden skyldes sannsynligvis forhold utenfor nettselskapets kontroll som selskapet ikke er ansvarlig for. Nemnda legger derfor til grunn at klagers skade ikke er forårsaket av mangel ved nettselskapets ytelse.

Nemnda anbefaler at klager ikke gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Nemnda anbefaler at klager ikke gis medhold.

Oslo, 1. oktober 2018

Frode Støle, leder

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.