Sak: 18-007 Klage vedrørende målerbytte - krav om erstatning - Hafslund Nett AS

Saken gjaldt erstatning for ødelagte matvarer etter målerbytte. Klager stilte spørsmål ved at det ikke var blitt informert om dato for målerbytte, samt at det ikke var blitt informert om følgeskader som kan oppstå ved et målerbytte. Klager krevde erstatning for ødelagte matvarer. Hafslund Nett AS viste til at det ikke var registrert noen feil ved montasjen av ny måler fra deres utfører, og hevdet at arbeidet var i henhold til fastlagte rutiner og prosedyrer. Hafslund Nett AS påpekte at elektrisk utstyr skal tåle at strømmen blir slått av og på. Hafslund avviste erstatningsansvar. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder erstatning for ødelagte matvarer etter målerbytte.

Regelverk

Standard Nettleieavtale §§ 8-3 og 13.

Historikk

18.11.17 – Målerbytte.

Krav

Klager krever erstatning for ødelagte matvarer kr. 600.

Partenes anførsler

Klager var bortreist i perioden 12.11.17 til 08.12.17. Da han kom hjem oppdaget han at hovedbryteren var avslått og matvarer var blitt ødelagt.

Klager stiller spørsmål ved at det ikke er blitt informert om dato for målerbytte, samt at det ikke er blitt informert om følgeskader som kan oppstå ved et målerbytte. 

Klager viser til at han har bodd i leiligheten siden 20.06.05 og påpeker at han aldri har hatt noe slikt strømbrudd og hevder derfor at dette var en følgeskade av målerbyttet.

Klager krever erstatning for ødelagte matvarer.

Hafslund Nett AS (Hafslund) viser til at ifm. målerbytte blir anlegget utsatt for en ut/innkobling av strømforsyning. Hafslund mener at den påkjenningen som oppstår ved et målerbytte er kun at strømmen ble slått på igjen etter at arbeidet var utført, med samme spenning som før utkoblingen.

Hafslund viser til at det ikke er registrert noen feil ved montasjen av ny måler fra deres utfører, og hevder at arbeidet er i henhold til fastlagte rutiner og prosedyrer.

Hafslund anfører at et vern inne i klagers boenhet ikke har tålt påkjenningen av strømbruddet og løst ut. Hafslund mener at enkeltkomponenter i klagers installasjon som ikke tåler påkjenningen av en varslet utkobling er utenfor nettselskapets kontroll. Hafslund mener også at følgeskader som oppstår ved varslet strømutkobling er utenfor deres kontroll. Hafslund peker på at elektrisk utstyr skal tåle at strømmen blir slått av og på.

Hafslund avviser erstatningsansvar i henhold til Standard Nettleieavtale § 13-1.

Nemnda ser slik på saken

I behandlingen av denne saken var nemnda ikke fulltallig. En av forbrukerrepresentantene fikk forfall kort tid før møtet. Nemnda – dvs. nemndsleder, to bransjerepresentanter og én forbrukerrepresentant – drøftet innledningsvis om saken kunne behandles selv om nemnda ikke var fulltallig. Spørsmålet er regulert i nemndsavtalen pkt. 7.1 siste ledd, som fastslår at nemnda er beslutningsdyktig når leder og minst ett medlem fra Forbrukerrådet og ett medlem fra Energi Norge er til stede. Nemnda kom derfor til at saken kunne behandles.

Saken gjelder erstatning for ødelagte matvarer etter målerbytte.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 8-1 er nettselskapet i utgangspunktet ikke ansvarlig for skade etter varslet inn- og utkobling. Nettselskapet skal ved utkobling varsle berørte kunder på en hensiktsmessig måte, jf. §13-2. I dette tilfellet har Hafslund Nett AS informert kundene om at det vil bli foretatt et målerbytte, men ikke dato for målerbyttet. Klagers strømmåler er plassert i fellesområdet i sameiet, slik at det ikke var nødvendig at klager var hjemme under målerbyttet. Etter nemndas syn er slik varsling i samsvar med gjeldende regler. Inn- og utkoblingen er da gjort med hjemmel i § 8, og utgangspunktet er at det ikke foreligger ansvar.

I henhold til Standard Nettleieavtale §13-1 er nettselskapet ansvarlig for tap som følge av forsinkelse eller mangler ved ytelsen. Dette gjelder likevel ikke så langt nettselskapet godtgjør at forsinkelsen eller mangelen skyldes årsaker utenfor selskapets kontroll, som det ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.

For at innklagede skal komme i ansvar, må det også foreligge årsakssammenheng mellom mangel ved nettselskapets leveranse og skaden.

Slik denne saken er opplyst og dokumentert, legger nemnda til grunn at det ikke er sannsynliggjort at klagers skade skyldes feil i nettselskapets leveranse. Elektrisk utstyr skal tåle ordinære ut- og innkoblinger av strømnettet. Tidsmessig sammenfall mellom inn- og utkobling og skaden, er etter omstendighetene ikke tilstrekkelig til å sannsynliggjøre årsakssammenheng. Det vises til at alle andre elektriske apparater i huset tålte inn- og utkoblingen uten problemer, herunder datamaskiner og annet elektronisk utstyr. Det er ikke noe som tyder på at det var feil med strømforsyningen ved innkobling. Skaden skyldes sannsynligvis forhold utenfor nettselskapets kontroll som selskapet ikke er ansvarlig for. Nemnda legger derfor til grunn at klagers skade ikke er forårsaket av mangel ved nettselskapets ytelse.

Nemnda anbefaler at klager ikke gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Nemnda anbefaler at klager ikke gis medhold.

Oslo, 1. oktober 2018

Frode Støle, leder

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.