Sak: 18-073 Klage vedrørende krav om dekning av utgifter til elektriker - Glitre Energi AS

Saken gjaldt krav om dekning av utgifter til elektriker. Klager viste til at det har vært tre hendelser hvor det var problemer med det elektriske anlegget. Klager hevdet at det har vært et brudd på inntakskabelen grunnet dårlig utført skjøtearbeider med påfølgende jordingsfeil. Klager krevde utgifter til elektriker dekket. Glitre Energi AS viste til at feil på den elektriske installasjonen ved de to første hendelsene skyldes forhold som hører til klagers installasjon. Glitre Energi AS har erkjent ansvar for den siste hendelsen. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder krav om dekning av utgifter til elektriker.   

Regelverk

Standard Nettleieavtale § 13-1. Standard tilknytningsvilkår § 4-1.

Historikk

Februar 2017 – Klager kontaktet elektriker.

Mai 2017 – Klager kontaktet elektriker.

August 2017 – Klager kontaktet elektriker. Ingen feil ble funnet.

Krav

Klager krever utgifter til elektriker totalt kr. 19 778,50 dekket.

  • Utgifter til elektriker i februar 2017 - kr. 6 497
  • Utgifter til elektriker i mai 2017 - kr. 10 000
  • Utgifter til elektriker i august 2017 - kr. 3 281,50
Partenes anførsler

Klager viser til at det har vært tre hendelser hvor det var problemer med det elektriske anlegget. Klager hevder at det har vært et brudd på inntakskabelen grunnet dårlig utført skjøtearbeider med påfølgende jordingsfeil. Klager stiller spørsmål ved om det er sammenheng mellom spenningstapet på inntakskabelen og skaden på klagers elektriske utstyr.

Klager anfører at i februar 2017 var det problemer med automatsikringene ved at de stod og klapret, samt at varmekablene slo ut. Klager hevder at det ble påvist brudd og 2 fase var falt ut. Klager hevder at jordfeil i inntakskabelen var årsaken.

Klager anfører at i mai 2017 var det igjen problemer med strømforsyningen hvor automatsikringene til garasjen ble ødelagt. Klager viser til at det var utslag på jordfeilvarslerne. Klager kontaktet elektriker da han trodde det var feil på hans elektriske installasjon. Klager hevder at feilen skyldtes brudd/dårlig skjøtearbeider på inntakskabelen.

I august 2017 konstaterte GE jordfeil. Klager fikk pålegg om utbedring av feilen. Klager kontaktet elektriker, men elektriker kunne ikke finne noen feil i klagers elektriske installasjon. Klager påpeker at feilen var på inntakskabelen. Klager krever utgifter til elektriker dekket.

Glitre Energi AS (GE) viser til at det ikke har vært brudd på strømlederne i inntakskabelen, og følgelig ikke noe spenningstap. GE hevder at det ikke foreligger årsakssammenheng mellom skadene på det elektriske utstyret og jordfeilen. GE påpeker at jordfeilvarslere, samt de øvrige komponentene som er skiftet ut, er en del av det private el-nettet i boligen.

GE viser til klagers anførsel om hendelsen i februar 2017 og anfører at dette hører til klagers installasjon. GE viser til at kontaktorer ikke blir påvirket av jordfeil da disse er mekaniske, og det er uvisst hvorfor disse slo inn og ut. GE hevder at det ikke er årsakssammenheng med jordfeilen i inntakskabelen.

GE viser til klagers anførsel om hendelsen i mai 2017 og anfører at det er ingen elektronikk som kan påvirkes av spenninger i en automatsikring. GE påpeker at bytte av gamle automater og termostat, samt at det ble komplettert et bryterpanel er forhold som hører til klagers installasjon.

GE viser til klagers anførsel om hendelsen i august 2017 og anfører at de ble klar over jordfeilen da denne ble innmeldt av en annen kunde i nabolaget. GE påpeker at de ikke er kjent med at andre kunder har vært berørt av denne feilen. Klager fikk pålegg om å utbedre feilen. Elektriker fant at feilen var på inntakskabelen. GE mener at det foreligger årsakssammenheng.

GE avviser erstatningsansvar for hendelsen i februar og mai 2017. GE aksepterer klagers krav om å dekke utgifter til elektriker for august 2017.

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder krav om dekning av utgifter til elektriker.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 13-1 er nettselskapet, på visse vilkår, ansvarlig for tap som følge av forsinkelse eller mangler ved ytelsen.  

Nemnda skal først ta stilling til om Glitre Energi AS er ansvarlig for utgifter til elektriker i februar og mai 2017.  

Nemnda har i mange tidligere saker lagt til grunn at problemer som skyldes jordfeil i andre enn nettkundens anlegg i utgangspunktet ikke er en mangel eller forsinkelse etter nettleieavtalen. Nemnda har også lagt til grunn at forsyningsnettet ikke kan garanteres fritt for jordfeil.

Det påligger den enkelte anleggseier et ansvar for at det er installert hensiktsmessig og egnet vern for egen elektrisk installasjon. En korrekt dimensjonert installasjon med jordfeilbryter tilpasset de opptredende forhold i området, vil normalt ikke gi uønsket utkobling. Det foreligger dermed ikke en «mangel» i nettleieavtalens forstand.

Det er etter dette ikke nødvendig å ta stilling til om de øvrige vilkårene for erstatning er til stede.

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis ikke medhold.

Oslo, 13. november 2018

Ragnar Lindefjeld, leder

Cecilie Asak Oftedahl, Forbrukerrådet

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.