Sak: 18-120 Klage vedrørende strømbrudd - krav om dekning av utgifter til elektriker - Lyse Elnett AS

Saken gjaldt krav om dekning av utgifter til elektriker. Klager viste til dokumentasjon fra elektriker og anførte at AMS-måleren ikke var montert korrekt opp mot jordfeilbryteren. Lyse Elnett AS avviste klagers krav. Lyse Elnett AS anførte at det ikke var registrert noen feil ved montering av ny måler. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder krav om dekning av utgifter til elektriker.

Regelverk

Standard Nettleieavtale § 13-1.

Historikk

Januar 2018 – Målerbytte. Installasjon av AMS-måler.

09.02.18      – Klager kontaktet elektriker.

Krav

Klager krever utgifter til elektriker kr. 12 000 dekket.

Partenes anførsler

Klager kontaktet elektriker etter strømbrudd den 09.02.18.

Klager viser til dokumentasjon fra elektriker og anfører at det fremgår av dokumentasjonen at AMS-måleren ikke er montert korrekt opp mot jordfeilbryteren. Klager hevder at dette er årsaken til at jordfeilbryteren røk.

Klager mener at nettselskapet umulig kan ha prosedyrer for alle eventualiteter i forbindelse med nye strømmålere som skal fungere med eldre og nye anlegg. Klager hevder at nettselskapet er ansvarlig for skaden.

Klager krever utgifter til elektriker dekket.

Lyse Elnett AS (Lyse) viser til at det ble montert AMS-måler hos klager etter vanlig prosedyre for målerbytte. En tid i etterkant av målerbytte viste det seg at jordfeilbryteren til klager røk. Klager kontaktet elektriker for feilsøking. Feilsøkingen viste til feilkobling i nøytralleder og at jordfeilbryteren måtte byttes ut.

Lyse anfører at det ikke er registrert noen feil ved montasjen av ny måler. Lyse anfører også at det ikke er noe som tyder på at det var feil med strømforsyningen ved innkobling.

Lyse påpeker at elektrisk utstyr skal tåle at strømmen blir slått av og på. Dersom elektrisk utstyr tar skade av ordinær ut- og innkobling er det nærliggende å fastslå at det i forkant av hendelsen allerede forelå en svakhet ved jordfeilbryteren og at jordfeilbryteren burde ha røket allerede på tidspunktet montøren da montørene slo på strømmen igjen.

Lyse viser til at feilkoblingene stammer fra før Lyses montører kom til klager for å bytte strømmåler. Lyse vise også til at dokumentasjonen fra elektriker i forhold til feilkoblingen og påpeker at feilkoblingene var plassert på punkter som Lyses montører ikke berører ved målerbytte.

Lyse avviser klagers krav.

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder krav om dekning av utgifter til elektriker.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 13-1 er nettselskapet ansvarlig for tap som følge av forsinkelse eller mangler ved ytelsen. Dette gjelder likevel ikke så langt nettselskapet godtgjør at forsinkelsen eller mangelen skyldes årsaker utenfor selskapets kontroll, som det ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.

For at innklagede skal komme i ansvar, må det i medhold av formuleringen «som følge av forsinkelse eller mangel» foreligge en årsakssammenheng mellom feil i innklagedes nett og skaden.

Slik saken er opplyst, legger nemnda til grunn at det ikke er sannsynliggjort årsakssammenheng mellom installering av AMS-måleren og skaden. Tidsmessig sammenfall mellom inn- og utkobling og skaden, er etter omstendighetene ikke tilstrekkelig til å sannsynliggjøre årsakssammenheng. Det vises til at elektrisk utstyr skal tåle inn- og utkoblinger i nettet. Det er ikke noe som tyder på at det var feil med strømforsyningen ved innkobling. Skaden er etter dette ikke en sannsynlig følge av feil eller mangler ved nettselskapets tjeneste.

Nemnda bemerker, til klagers anførsel om at dokumentasjon fra elektriker støtter hans anførsler, at nemnda ikke kan se at dette medfører riktighet.

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis ikke medhold.

 

Oslo, 18. desember 2018

 

Ragnar Lindefjeld, leder

Anne Sofie Faye-Lund, Forbrukerrådet

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Ola Bergheim, Energi Norge 

 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.