Sak: 18-112 Klage vedrørende strømbrudd – krav om erstatning – Skagerak Nett AS

Saken gjaldt krav om erstatning etter strømbrudd. Klager krevde forsikringens egenandel dekket. Klager hevdet av vaskemaskin ble ødelagt etter strømbrudd. Klager hevdet at Skagerak Nett AS var ansvarlig. Skagerak Nett AS avviste klagers krav. Skagerak Nett ASviste til at det var feil i linjenettet som førte til 9 strømbrudd. Skagerak Nett AS anførte at det ikke har vært registrert noe uvanlig som tilsier at det skulle ødelegge elektrisk utstyr. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder krav om erstatning etter strømbrudd. 

Regelverk

Standard Nettleieavtale § 13-1. 

Historikk

18.05.17 og 19.05.17 – Strømbrudd. Skade på vaskemaskin.  

Krav 

Klager krever forsikringens egenandel pålydende kr. 3 000 dekket. 

Partenes anførsler

Klager hevder at vaskemaskin ble ødelagt etter strømbruddene den 18.05.17 og 19.05.17. 

Klager anfører at hun var hjemme under alle strømbruddene og peker på at vaskemaskinen ble ødelagt av gjentatte små og lengre perioder med strømbrudd.  

Klager mener at det er urimelig at hun skal belastes for merkostnader for kjøp av vaskemaskin på grunn av gjentatte strømbrudd.  

Klager påpeker at hun ikke kan noe for at strømbruddene påvirket hennes vaskemaskin.  

Klager anfører at hun kontaktet LG og Miele og fikk bekreftet at gjentatte strømbrudd kan ødelegge elektronikken i maskinen.  

Klager hevder at Skagerak er ansvarlig. Klager krever forsikringens egenandel dekket.  

Skagerak Nett AS (Skagerak) viser til at det var feil i linjenettet den 18.05.17 og 19.05.17 som førte til 9 strømbrudd som berørte 3 484 kunder, i tillegg til klager.  

Skagerak viser til at det er foretatt en inspeksjon av en vital komponent i nettstasjonen klager er tilknyttet. Det er en sikring som skal løse ut dersom det oppstår overspenninger. Skagerak påpeker at det ikke er logget noe brudd i perioden 17.02.17 til 12.02.18. 

Skagerak viser til at strømbruddene er alle å betrakte som rene av og på betjening av en bryter. Det har ikke vært registrert noe uvanlig som tilsier at det skulle ødelegge elektrisk utstyr.  

Skagerak avviser klagers krav. 

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder krav om erstatning etter strømbrudd.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 13-1 er nettselskapet ansvarlig for tap som følge av forsinkelse eller mangler ved ytelsen. Dette gjelder likevel ikke så langt nettselskapet godtgjør at forsinkelsen eller mangelen skyldes årsaker utenfor selskapets kontroll, som det ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.

For at innklagede skal komme i ansvar, må det også foreligge en årsakssammenheng mellom feil i innklagedes nett og skaden.

Etter nemndas syn er det mest sannsynlig ikke årsakssammenheng mellom hendelsen i nettet og klagers skade. Nemnda legger til grunn at et anlegg skal tåle visse påkjenninger som kan oppstå i strømnettet og at det er påregnelig med ut-/innkobling i nettet. Tidsmessig sammenfall mellom inn- og utkobling og skaden, er etter omstendighetene ikke tilstrekkelig til å sannsynliggjøre årsakssammenheng. Det vises til at elektrisk utstyr skal tåle inn- og utkoblinger i nettet. Det er ikke noe som tyder på at det var feil med strømforsyningen ved innkobling. Skaden er etter dette ikke en sannsynlig følge av feil eller mangler ved nettselskapets tjeneste.

Når det ikke er sannsynlig at det foreligger årsakssammenheng blir Skagerak Nett AS ikke erstatningsansvarlig.

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager ikke gis medhold.

Oslo, 4. mars 2019

Ragnar Lindefjeld, leder

Ola Bergheim, Energi Norge                                      

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.