Sak: 18-194 Klage vedrørende strømutkobling – krav om erstatning – Hafslund Nett AS

Saken gjaldt krav om erstatning i forbindelse med planlagt strømutkobling. Klager krevde forsikringens egenandel dekket. Klager hevdet at hovedkretskortet på utedelen av varmepumpa ble ødelagt etter strømutkobling. Klager påpekte at servicemannen bekreftet at varmepumpen ble ødelagt på grunn av arbeidet på strømnettet. Hafslund Nett AS viste til at det ble varslet om strømutkobling i utstedt SMS. Hafslund Nett AS hevdet at det ikke har vært noen mangel ved ytelsen og avviste klagers krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder krav om erstatning i forbindelse med planlagt strømutkobling.

Regelverk

Standard Nettleieavtale §§ 8-1, 8-3 og 13-1.

Historikk

11.01.18 – SMS om planlagt strømutkobling

21.01.18 – Planlagt strømutkobling fra kl. 09.00 til 14.30.

Krav

Klager krever forsikringens egenandel kr. 4 000 dekket.

Partenes anførsler

Klager hevder at hoved kretskortet på utedelen av varmepumpa ble ødelagt etter strømutkobling den 21.01.18.

Klager tilkalte service etter at varmepumpen sluttet å fungere. Klager viser til e-post av servicemannen og påpeker at utført service bekrefter at varmepumpen ble ødelagt på grunn av arbeidet på strømnettet. Kretskort på utedel ser ut til å ha fått høy tilførsel av spenning.

Klager hevder at de ikke har blitt varslet om skadefølger ved strømutkoblingen.

Klager krever forsikringens egenandel dekket.

Hafslund Nett AS (Hafslund) viser til at det ble varslet om strømutkobling i utstedt SMS den 11.01.18. Årsak var et omfattende arbeid med ombygging av høyspentnettet der klager var en av mange berørte nettkunder.

Hafslund viser til standardavtalen og mener at ikke noe utstyr skal ta skade av en forsinkelse, dvs. at strømforsyningen blir borte.

Hafslund anfører at de ikke har noen opplysninger eller dokumentasjon som indikerer at ytelsen har vært utenfor de krav til leveringskvalitet som fastsettes i Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet. Hafslund hevder at det ikke har vært noen mangel ved ytelsen.

Hafslund viser til at de ikke har mottatt melding om skader eller krav om erstatning fra andre nettkunder som var berørt av utkoblingen.

Hafslund avviser klagers krav.

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder erstatning for skade på varmepumpe.

Skaden inntraff etter en planlagt og varslet ut- og innkobling av strømforsyningen i området der klager bor. Det følger av Standard Nettleieavtale § 8-1 at nettselskapet ikke er ansvarlig for skade ved inn- og utkobling som er hjemlet i § 8, med unntak for tap som følge av brudd på opplysningsplikt, jf avtalens § 13-2. I dette tilfellet var det tale om en varslet ut- og innkobling, og nemnda legger til grunn at Hafslund Nett AS har varslet i samsvar med nettleieavtalen § 8-3. Inn- og utkoblingen er da gjort med hjemmel i § 8, og utgangspunktet er at det ikke foreligger ansvar. Avtaleverket bygger på at anlegg og apparater som er tilknyttet strømnettet skal tåle ordinære inn- og utkoblinger.

Dersom selskapet i en kortere eller lengre periode i tilknytning til inn- eller utkobling hadde levert strøm som avviker fra kvalitetskravene i leveringskvalitetsforskriften, er ansvar i prinsippet likevel tenkelig, jf nettleieavtalen § 12-2. Det ville da foreligge en mangel ved nettselskapets ytelse.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 13-1 er nettselskapet ansvarlig for tap som følge av forsinkelse eller mangler ved ytelsen. Dette gjelder likevel ikke så langt nettselskapet godtgjør at forsinkelsen eller mangelen skyldes årsaker utenfor selskapets kontroll, som det ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.

For at innklagede skal komme i ansvar, må det foreligge en årsakssammenheng mellom feil i innklagedes nett og skaden.

Nemnda kan ikke se at det er sannsynlighetsovervekt for at skaden er forårsaket av mangler ved strømleveransen. Tidsmessig sammenfall mellom inn- og utkobling og skaden, er etter nemndas syn ikke tilstrekkelig til å sannsynliggjøre årsakssammenheng. Nemnda viser til at Hafslund Nett AS ikke har registrert noen feil i nettet i forbindelse med inn- og utkoblingen. Ingen vern ble utløst. Selskapet har ikke fått melding om andre skader eller krav fra andre kunder. Inn og utkoblingen berørte mange andre kunder enn klager. Hvis nettselskapet hadde levert mangelfull ytelse, er det grunn til å anta at flere kunder ville opplevd skader. Nemnda viser også til at det ikke har betydning at klagers bolig er plassert nærmest transformatoren.

Nemnda legger til grunn at klagers skade ikke er forårsaket av mangel ved nettselskapets ytelse og finner derfor ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis ikke medhold.

Oslo, 21. januar 2019

Ragnar Lindefjeld, leder

Anne Sofie Faye-Lund, Forbrukerrådet

Cecilie Asak Oftedahl, Forbrukerrådet

Lars Lima, Energi Norge 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.