Sak: 18-218 Klage vedrørende strømutkobling – krav om dekning av utgifter til hotellopphold – Skagerak Nett AS

Saken gjaldt krav om erstatning i forbindelse med planlagt strømutkobling. Klager reagerte på at han ikke har mottatt varsel om strømutkobling på et tidligere tidspunkt. Klager stilte spørsmål ved at selskapet ikke har en løsning om at de kontakter kunder som ikke har blitt varslet. Klager krevde utgifter til hotellopphold dekket. Skagerak Nett AS viste til at det ble sendt en SMS den planlagte strømutkoblingen. Skagerak Nett AS viste til innhentet logg fra deres tjenesteleverandør som viste statistikk over utstedte SMS-er i februar, og påpekte at det viste at meldingen ble sendt, men av ukjent årsak, ikke nådde frem til klagers telefon. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder krav om erstatning i forbindelse med planlagt strømutkobling. 

Regelverk 

Standard Nettleieavtale §§ 8-1, 8-3 og 13-1. 

Historikk  

15.02.18 – SMS om planlagt strømutkobling. 

20.02.18 – SMS om planlagt strømutkobling 

21.02.18 – Planlagt strømutkobling fra kl. 00.10.  

Krav

Klager krever utgifter til hotellopphold dekket. 

Partenes anførsler

Klager viser til at han mottok varsel om strømutkobling den 20.02.18, et par timer før planlagt strømutkoblingen den 21.02.18. Klager reagerer på at han ikke har mottatt varsel på et tidligere tidspunkt.  

Klager viser til selskapets anførsel om at SMS om planlagt strømutkobling den 15.02.18 ikke ble sendt klager av ukjent årsak, og stiller spørsmål ved at selskapet ikke har en løsning om at de kontakter kunder som ikke har blitt varslet.  

Klager finner ikke selskapets kundebehandling tilfredsstillende.  

Klager krever utgifter til hotellopphold dekket. 

Skagerak Nett AS(SN) viser til at det var planlagt strømstans den 21.02.18 fra kl. 00.10, og rutinemessig ble en SMS-melding om denne stansen sendt klagers mobiltelefon, samt andre berørte, den 15.02.18. SN viser til innhentet logg fra deres tjenesteleverandør som viser statistikk over utsendte SMS-er i februar, og påpeker at det vises at meldingen ble sendt, men av ukjent årsak, ikke nådde frem til klagers telefon.  

SN anfører at de ikke kan klandres for at klager ikke har blitt varslet tidligere.  

SN hevder at de har gjort det de skulle og kunne for å varsle om den planlagte strømutkoblingen. 

SN avviser klagers krav.  

Nemnda ser slik på saken: 

Saken gjelder krav om erstatning i forbindelse med planlagt strømutkobling.  

I henhold til Standard Nettleieavtale § 8-1 er nettselskapet i utgangspunktet ikke ansvarlig for skade etter varslet inn- og utkobling. Nettselskapet skal ved utkobling varsle berørte kunder på en hensiktsmessig måte, jf. §13-2.  

I denne saken legger nemnda på bakgrunn av de foreliggende opplysninger til grunn at det var planlagt en strømutkobling den 21.02.18. Videre legger nemnda til grunn at Skagerak Nett AS har sendt SMS med varsel om strømutkobling den 15.02.18 og den 20.02.18 til klager. Klager har ikke bestridt at det var sendt til korrekt telefonnummer. Etter nemndas syn er slik varsling i samsvar med gjeldende regler. Inn- og utkoblingen er da gjort med hjemmel i § 8, og utgangspunktet er at det ikke foreligger ansvar. 

I henhold til Standard Nettleieavtale §13-1 er nettselskapet ansvarlig for tap som følge av forsinkelse eller mangler ved ytelsen. Dette gjelder likevel ikke så langt nettselskapet godtgjør at forsinkelsen eller mangelen skyldes årsaker utenfor selskapets kontroll, som det ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av. 

For at innklagede skal komme i ansvar, må det også foreligge årsakssammenheng mellom mangel ved nettselskapets leveranse og skaden. Kontrollansvar forutsetter at det har foreligget en påvirknings eller kontrollmulighet. 

Det er uomtvistet at varsel om strømutkobling som ble utstedt den 15.02.18 ikke har kommet frem til klager og at årsaken til dette er ukjent. Spørsmålet er følgelig hvem av partene som er nærmest til å bære risikoen for at SMS med varsel om strømutkobling ikke er kommet frem til klager. Nemnda legger til grunn at Skagerak Nett AS har sendt SMS-varsel etter vanlige rutiner den 15.02.18, og deretter fulgt opp igjen med en ny SMS den 20.02.18. Nemnda er av den oppfatning at dette er tilstrekkelig. At kunden ikke har mottatt varselet skyldes forhold som er utenfor selskapets kontroll som selskapet ikke er ansvarlig for.  

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold. 

Uttalelsen er enstemmig. 

VEDTAK 

Klager gis ikke medhold. 

Oslo, 30september 2019 


Ragnar Lindefjeld, leder

Anne Sofie Faye-Lund, Forbrukerrådet

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.