Sak: 18-221 Klage vedrørende jordfeil – Kragerø Energi AS

Saken gjaldt uenighet om spenningskvalitet og fakturert forbruk. Klager hevdet at det må ha vært en feil ved registrert forbruk og avviste fakturert krav. Klager krevde at selskapet må undersøke spenningskvaliteten i hennes bolig. Klager anførte at det kan være en feil i nettet som har påvirket hennes bolig og dermed strømforbruk. Kragerø Energi AS avviste klagers krav. Kragerø Energi AS viste til at de har sjekket for jordfeil i deres nett, men ikke funnet noen feil. Kragerø Energi AS anførte at logget spenning ligger på et normalt nivå. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder uenighet om spenningskvalitet og fakturert forbruk.  

Regelverk

Standard Nettleieavtale § 13. 

Historikk 

11.12.14 – Målerbytte.  

Krav 

Klager hevder at det må ha vært en feil ved registrert forbruk og avviser fakturert krav på kr. 13 157,28. Klager krever at selskapet må undersøke spenningskvaliteten i hennes bolig.  

Partenes anførsler

Klager hevder at hun merket spenningsvariasjoner i boligen. Klager har bedt selskapet gjentatte ganger undersøke for feil i huset.  

Klager anfører at etter målerbytte ble det feil i den elektriske installasjonen. Klager sier at lamper måtte skiftes ut ofte. Elektriker ble kontaktet og strømmen ble koblet ut. Etter at strømmen ble tilkoblet sluttet viften over komfyren å fungere. 

Klager anfører at de får elektrisk støt ved å ta på oppvaskbenken, kjøleskap, vannkran, stekeovn, stikkontakter osv. TVen og noen stikkontakter sluttet å fungere. Sikringsskapet viste at det var noe feil med spenningen.  

Klager viser til at det ble påvist jordfeil sommeren 2017. Elektriker ble tilkalt. Klager hevder at må ha vært en feil ved registrert forbruk. Klager viser til at de nesten ikke har brukt strøm og det eneste som sto på var varmekolbe/rensepumpe til et akvarium og varmekabel på et lite område, samt lampe. Klager hevder at all strøm har vært slått av. Klager stiller spørsmål ved fakturert krav. 

Klager mener at det kan være en feil i nettet som har påvirket deres bolig og dermed strømforbruk.  

Klager hevder at må ha vært en feil ved registrert forbruk og avviser fakturert krav. Klager krever at selskapet må undersøke spenningskvaliteten i hennes bolig.  

Kragerø Energi AS (KE) viser til at de har sjekket for jordfeil i deres nett, men ikke funnet noen feil. KE viser til at de heller ikke har mottatt henvendelser om jordfeil fra andre kunder som er tilknyttet samme trafokrets.  

KE viser til klagers forbrukshistorikk og påpeker at det ikke er noe unormalt forbruk. KE viser også til at forbruket påvirkes lite av eventuelle jordfeil i området eller i eget hus.  

KE viser til at måleren ble byttet 11.12.14, 2-3 måneder før klager flyttet inn. Forbruket har økt med 10 %. KE mener at dette ikke er gir noe grunnlag til å bytte måler for mistanke om feilmåling.  

KE viser til at alle målerne i området er byttet til nye smarte målere, og påpeker at de ikke har fått noen henvendelse på høyt forbruk etter målerbytte fra andre kunder. De har mottatt en henvendelse fra abonnent på samme nettstasjon, som har reagert på små blunking i lyset. Det ble kun funnet spenningsdipper som er innenfor leveringskrav, men ingen jordfeil i perioden. 

KE viser til klagers anførsel om spenningsvariasjoner etter målerbytte, og påpeker at logget spenning ligger på et normalt nivå. KE viser til at klagers feil i boligen er interne feil i egen installasjon.  KE avviser klagers krav.    

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder uenighet om fakturert forbruk.

Klager har anført at det kan være en feil i nettet som har påvirket deres bolig og dermed strømforbruk. Kragerø Energi AS har anført at de har undersøkt for jordfeil i deres nett og ikke funnet noen feil.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 13-1 er nettselskapet ansvarlig for tap som følge av forsinkelse eller mangler ved ytelsen. Dette gjelder likevel ikke så langt nettselskapet godtgjør at forsinkelsen eller mangelen skyldes årsaker utenfor selskapets kontroll, som det ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av. I henhold til avtalens § 12-2 har ytelsen en mangel dersom den ikke er i samsvar med forskrift om leveringskvalitet eller avtale med kunden.

I henhold til Standard Tilknytningsvilkår § 2-6 er installasjonseier ansvarlig for å bygge, drive og vedlikeholde sin installasjon i samsvar med de til enhver tid gjeldende normer og forskrifter. Nettkunden svarer også for feil og mangler i eget anlegg i henhold til prinsippet nedfelt nettleieavtalen § 5-5.

Den type forsyningsnett som er her kan ikke garanteres fritt for jordfeil. Det vil derfor være den enkelte installasjonseier som må sørge for at den har egnet vern. Antall og type jordfeilvern må spesielt tilpasses den enkelte installasjon, basert på de tekniske forhold som måles i installasjonen. Samtidig skal selvsagt krav og anbefalinger i norm og forskrift overholdes. En korrekt dimensjonert installasjon vil være tilnærmet uberørt av eventuelle jordfeil som har sin opprinnelse et annet sted.

Slik saken er opplyst og dokumentert, legger nemnda til grunn at Kragerø Energi AS har undersøkt nettet for jordfeil og ikke funnet noen feil. Nemnda kan ikke se at det er grunnlag for å konstatere at det har vært jordfeil som har påvirket klagers strømforbruk.

Når det ikke er funnet feil med strømnettet, må kunden, om hun likevel påberoper seg et lavere forbruk enn det målte, sannsynliggjøre dette. Nemndas vurdering er at det ikke er påvist tilstrekkelige holdepunkter for eller tilstrekkelig sannsynliggjort et lavere forbruk enn det som er målt. Nemnda er videre av den oppfatning at det målte forbruket er påregnelig.

I og med at det ikke er sannsynliggjort feil med måler eller strømnett og at det målte forbruket ikke kan anses som upåregnelig, finner nemnda det sannsynlig at strømmen er brukt.

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis ikke medhold.

Oslo, 6. mai 2019

Ragnar Lindefjeld, leder

Anne Sofie Faye-Lund, Forbrukerrådet                         

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge                                                             

Lars Lima, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.