Sak: 18-223 Klage vedrørende strømbrudd – krav om dekning av forsikringens egenandel – Kragerø Energi AS

Saken gjaldt krav om erstatning etter feil i lavspentnett. Klager krevde forsikringens egenandel dekket. Klager hevdet at hans musikkanlegg ble ødelagt etter feilen i lavspentnettet. Klager anførte at denne svikten i strømforsyningen kom brått på uten forvarsel, og at det dermed ikke var noen mulighet til å forhindre skaden. Kragerø Energi AS viste til at feilen klager var berørt av var et sikringsbrudd i en fase som følge av stor last i lavspentnettet. Kragerø Energi AS anførte at ved tidspunktet for hendelsen, så har ikke Kragerø Energi AS hatt pågående arbeid eller hendelser som skulle tilsi at de kunne varslet klager. Kragerø Energi AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

Saken gjelder krav om erstatning etter feil i lavspentnett.  

Regelverk

Standard Nettleieavtale § 13. 

Historikk

13.01.18 – Hendelse i nettet. Sikringsbrudd. 

Krav 

Klager krever forsikringens egenandel på kr. 4 000 dekket.  

Partenes anførsler 

Klager merket spenningsvariasjoner i boligen den 13.01.18. All elektrisk belysning ble redusert til svakt glødende. Klager kontaktet Kragerø Energi AS og feilen ble rettet.  

Klager hevder at hans musikkanlegg ble ødelagt etter feilen i lavspentnettet.  

Klager anfører at denne svikten i strømforsyningen kom brått på uten forvarsel, og at det dermed ikke var noen mulighet til å forhindre skaden. 

Klager finner det urimelig at selskapet ikke påtar seg ansvar da han ikke kunne forhindre, eller forutse hendelsen. 

Klager krever forsikringens egenandel dekket.  

Kragerø Energi AS(KE)viser til at klager var berørt av en lavspent feil den 13.01.18. Feilen var et sikringsbrudd i en fase som følge av stor last/tretthetsbrudd i lavspentnettet som førte til at en del kunder fikk redusert strømforsyning. KE anfører at dette er en type feil som fra tid til annen kan forekomme.  

KE viser til at de blir revidert årlig av DSB og NVE, og har rutiner for kontroll og ettersyn av deres anlegg og installasjoner, som er i henhold til gjeldende krav.  

KE anfører at et sikringsbrudd, kan hende av og til, som følge av overbelastning, feil i anlegg eller annet. Ved tidspunktet for hendelsen, har ikke KE hatt pågående arbeid eller hendelser som skulle tilsi at de kunne varslet klager. KE peker på at dette kun er en hendelse som fra tid til annen kan oppstå.  

KE viser til at de ikke har kjennskap til at andre har opplevd utfordringer med deres elektriske anlegg eller elektrisk utstyr i etterkant av hendelsen. 

KE avviser klagers krav. 

Nemnda ser slik på saken: 

Saken gjelder krav om dekning av forsikringens egenandel etter strømbrudd.  

I henhold til Standard Nettleieavtale § 13-1 er nettselskapet ansvarlig for tap som følge av forsinkelse eller mangler ved ytelsen. Dette gjelder likevel ikke så langt nettselskapet godtgjør at forsinkelsen eller mangelen skyldes årsaker utenfor selskapets kontroll, som det ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av. 

For at innklagede skal komme i ansvar, må det foreligge en årsakssammenheng mellom feil i innklagedes nett og skaden. Kontrollansvar forutsetter at det har foreligget en påvirknings eller kontrollmulighet. 

Hvorvidt kontrollansvaret kan gjøres gjeldende beror på en konkret vurdering. Nettleieavtalen legger bevisbyrden på nettselskapet. Selskapet må sannsynliggjøre at årsaken ligger utenfor deres kontroll for å unngå ansvar for tap hos kunden.   

I denne saken er det ubestridt at det har vært en feil i Kragerø Energi AS sitt nett, og at feilen skyldes et sikringsbrudd i en fase som følge av stor last/tretthetsbrudd i nettet som tilhører Kragerø Energi AS.  Feilen har ført til driftsforstyrrelse hos klager med redusert strømforsyning/glødestrøm. Avbruddet er dermed et kontraktsbrudd (mangel) i nettselskapets levering, jf. nettleieavtalen § 12-1. 

Det avgjørende spørsmålet i saken er om feilen i Kragerø Energi AS sitt nett er innenfor selskapets kontrollsfære, jf. § 13-1.  

Innklagede må føre bevis for at årsaken til kontraktsbruddet ligger utenfor selskapets kontroll. I denne saken mener nemnda at selskapet ikke i tilstrekkelig grad har sannsynliggjort at årsaken til skaden hos klager var utenfor innklagedes kontrollsfære. Kragerø Energi AS har anført at årsaken til feilen er overbelastning av linjenettet, uten å sannsynliggjøre at årsaken til overbelastningen er forhold utenfor selskapets kontroll. Kragerø Energi har dermed ikke oppfylt sin bevisbyrde.   

Nemndas konklusjon er at klager gis medhold. 

Uttalelsen er enstemmig. 

VEDTAK 

Klager gis medhold. 

Oslo, 18. november 2019 

Ragnar Lindefjeld, leder

Anne Sofie Faye-Lund, Forbrukerrådet

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.