Sak: 18-254 Klage vedrørende strømbrudd – krav om erstatning – Suldal Elverk KF

Saken gjaldt krav om erstatning etter strømbrudd. Klager krevde forsikringens egenandel dekket. Klager krevde også saksomkostninger. Klager viste til at det ble vannskade etter strømbrudd. Klager anførte at årsaken til at korslutningssikringen var defekt, enten skyldes dårlig arbeid eller dårlig utstyr levert av Suldal Elverk KF. Suldal Elverk KF anførte at de ikke var erstatningsansvarlige ved slikte tilfeller da de ikke har eller kan ha full kontroll på sikringsbrudd i lavspentanlegg. Suldal Elverk KF pekte på at de kun har ansvar for å skifte ut sikringen så fort de blir informert om strømbrudd. Under dissens ble klager gitt medhold.

Saken gjelder krav om erstatning etter strømbrudd. 

Regelverk 

Standard Nettleieavtale § 13. 

Historikk 

03.05.18 - Strømbrudd 

Krav

Klager krever forsikringens egenandel på kr. 4000 dekket. Klager krever også saksomkostninger. 

Partenes anførsler

Klager viser til at det ble vannskade etter strømbrudd den 03.05.18. Strømbruddet medførte at varmen koblet ut og dermed ble innvendige vannrør ødelagt.   

Klager anfører årsaken til at korslutningssikringen var defekt, enten skyldes dårlig arbeid eller dårlig utstyrt levert av Suldal Elverk KF. 

Klager peker på at det er betalt for en vare som ikke er levert, og hevder at nettselskapet er ansvarlig for mangelen. 

Klager krever forsikringens egenandel dekket. Klager krever også saksomkostninger. 

Suldal Elverk KF(SE) ble kontaktet av elektriker den 03.05.18 etter at klager manglet spenning i en fase inntakskabelen. Det var konkludert med at det mulig var kortslutningssikringen i SE sitt fordelingsskap som var defekt og førte til at klager manglet spenning på en fase i inntakskabelen. Elektriker og klager var enige om at sikringen kunne erstattes den 05.03.18. Den 05.03.18 ble sikringen erstattet og klagers anlegg koblet tilbake.  

SE anfører at de ikke erstatningsansvarlige ved slike tilfeller da de ikke har eller kan ha full kontroll på sikringsbrudd i lavspentanlegg. SE peker på at de kun har ansvar for å skifte ut sikringen så fort de blir informert om strømbrudd.  

SE hevder at det må bli klagers ansvar å overvåke sitt elektriske anlegg 

SE avviser erstatningsansvar.  

Nemnda ser slik på saken: 

Saken gjelder krav om dekning av forsikringens egenandel etter strømbrudd.  

I henhold til Standard Nettleieavtale § 13-1 er nettselskapet ansvarlig for tap som følge av forsinkelse eller mangler ved ytelsen. Dette gjelder likevel ikke så langt nettselskapet godtgjør at forsinkelsen eller mangelen skyldes årsaker utenfor selskapets kontroll, som det ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av. 

For at innklagede skal komme i ansvar, må det foreligge en årsakssammenheng mellom feil i innklagedes nett og skaden. Kontrollansvar forutsetter at det har foreligget en påvirknings eller kontrollmulighet. 

Hvorvidt kontrollansvaret kan gjøres gjeldende eller ikke, beror på en konkret vurdering. Nettleieavtalen legger bevisbyrden på nettselskapet. Selskapet må sannsynliggjøre at årsaken ligger utenfor kontroll for å unngå ansvar for tap/skade hos kunden. Der det er mulig å konstatere en spesiell årsak, må det redegjøres for denne og hvorfor denne er årsaken til skaden. 

I denne saken er det ubestridt at det har vært en feil i Suldal Elverk KF sitt nett, og at feilen skyldes en defekt kortslutningssikring som tilhører Suldal Elverk KF. Feilen har ført til driftsforstyrrelse hos klager med en utkobling av nettet. Avbruddet er kontraktsbrudd (forsinkelse) i nettselskapets levering, jfnettleieavtalen § 12-1. 

Det avgjørende spørsmålet i saken er om feilen i Suldal Elverk KF sitt nett er innenfor selskapets kontrollsfære, jf. § 13-1. Nemnda er delt i synet om dette. 

Nemndas flertall, lederen og forbrukernes representanter, tar utgangspunkt i at nettleieavtalens ordlyd er klar. Det er selskapet som må føre bevis for at årsaken til kontraktsbruddet ligger utenfor selskapets kontroll. Hva som nærmere ligger i bevisføringsplikten vil kunne variere fra sak til sak. I denne saken er flertallet av den oppfatning at selskapet ikke i tilstrekkelig grad har sannsynliggjort at årsaken til skaden hos klager var utenfor innklagedes kontrollsfære. Flertallet mener at selskapet som et minimum må påvise konkrete forhold som tilsier at feilen ligger utenfor deres kontroll. Når det ikke gjøres må usikkerhet omkring årsaken gå ut over den part som har bevisbyrden i henhold til nettleieavtalen.  

Nemndas mindretall, bransjens representanter, er av den oppfatning at feilen i innklagedes nett og skaden hos klager ikke ligger innenfor innklagedes kontrollsfære. Mindretallet legger vekt på at innklagede har anført at de ikke har funnet årsaken til sikringsbruddet. I utgangspunktet synes det mer sannsynlig at skadene har oppstått som følge av en ekstern årsak som ikke er innenfor selskapets kontrollsfære. Mindretallet anbefaler at klager ikke gis medhold.  

Hva gjelder kravet om erstatning for eget arbeid, viser den samlede nemnda til at dette som hovedregel ikke er erstatningsmessig.. Etter norsk rett må man i utgangspunktet påregne å bruke egen tid for å ivareta egne rettigheter. Nemnda kan ikke se at det er grunnlag for at klager kan innrømmes dekning av utgifter til eget arbeid. 

På bakgrunn av flertallets vurdering traff nemnda slikt 

VEDTAK 

Klager gis medhold. 

Oslo, 30september 2019 

Ragnar Lindefjeld, leder

Anne Sofie Faye-Lund, Forbrukerrådet

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.