Sak: 18-291 Klage vedrørende krav om erstatning – Nordlandsnett AS

Saken gjaldt krav om erstatning etter strømbrudd. Klager krevde forsikringens egenandel refundert. Klager påpekte at det ikke bare er snakk om en ut- og innkobling i nettet, men at det har vært fem ut- og innkoblinger innenfor relativt kort tid. Klager hevdet at hans musikkanlegg og oppvaskmaskin ble ødelagt etter feilen i lavspentnettet. Nordlandsnett AS avviser klagers krav. Nordlandsnett AS viste til at det var flere ut- og innkoblinger av nettet på grunn av en feil på en kabel i området. Nordlandsnett AS hevdet at hendelsen var utenfor selskapets kontroll, og koblingsoverspenninger kan forekomme. Under dissens ble klager gitt ikke medhold.

Saken gjelder krav om erstatning etter strømbrudd. 

Regelverk 

Standard Nettleieavtale § 13. 

Historikk

09.04.18 – Hendelse i nettet.  

Krav

Klager krever forsikringens egenandel på kr. 3 000 refundert.  

Partenes anførsler

Klager viser til at det var flere strømbortfall i hans bolig den 09.04.18.  

Klager påpeker at det ikke bare er snakk om en ut- og innkobling i nettet, men at det har vært fem ut- og innkoblinger innenfor relativt kort tid.  

Klager hevder at hans musikkanlegg og oppvaskmaskin ble ødelagt etter feilen i lavspentnettet.  

Klager anfører at det åpenbart er nettverksfeilen som har ødelagt elektriske utstyret, og krever derfor utlegget til forsikringsselskapet dekket.  

Nordlandsnett(NN) viser til at det var flere ut- og innkoblinger av nettet den 09.04.18. Dette ble forårsaket av feil på en kabel i området.  

NN anfører at ut- og innkoblingene er noe man er nødt til å påregne for å finne feil i nettet. NN viser til standardavtalen og hevder at det er utenfor selskapets kontroll.  

NN anfører at erstatningsansvar forutsetter at det har foreligget en påvirknings- eller kontrollmulighet, samt at apparater og anlegg skal tåle visse påkjenninger som kan oppstå i strømnettet. NN hevder at nettselskapet ikke er ansvarlig for skade og tap som den elektriske kraft forårsaker dersom kunden ikke har sikret apparater og utstyr med vern eller andre tiltak for de påkjenninger som utstyret må påregnes å kunne bli utsatt for. NN viser til NEK 400.  

NN hevder at hendelsen er utenfor selskapets kontroll, og koblingsoverspenninger kan forekomme.  

NN avviser klagers krav.  

Nemnda ser slik på saken 

Saken gjelder krav om dekning av forsikringens egenandel etter strømbrudd. 

I henhold til Standard Nettleieavtale § 13-1 er nettselskapet ansvarlig for tap som følge av forsinkelse eller mangler ved ytelsen. Dette gjelder likevel ikke så langt nettselskapet godtgjør at forsinkelsen eller mangelen skyldes årsaker utenfor selskapets kontroll, som det ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.  

For at innklagede skal komme i ansvar, må det foreligge en årsakssammenheng mellom feil i innklagedes nett og skaden. Kontrollansvar forutsetter at det har foreligget en påvirknings eller kontrollmulighet.  

Hvorvidt kontrollansvaret kan gjøres gjeldende eller ikke, beror på en konkret vurdering. Nettleieavtalen legger bevisbyrden på nettselskapet. Selskapet må sannsynliggjøre at årsaken ligger utenfor kontroll for å unngå ansvar for tap/skade hos kunden. Der det er mulig å sannsynliggjøre eller konstatere en spesiell årsak, må det redegjøres for denne og hvorfor denne anses å være årsaken til skaden. 

I denne saken er det ubestridt at det har vært en feil i Nordlandsnett AS sitt nett, og at feilen skyldes en feil på en kabel som tilhører Nordlandsnett AS. Feilen har ført til driftsforstyrrelse hos klager med en utkobling av nettet. Avbruddet er kontraktsbrudd (forsinkelse) i nettselskapets levering, jf. nettleieavtalen § 12-1.  

Nemnda har i spørsmålet om  ansvar delt seg i et flertall og et mindretall 

Nemndas flertall, lederen og bransjens representanter, finner det ikke nødvendig å ta stilling til om Nordlandsnett har sannsynliggjort at årsaken til skaden er en hendelse utenfor selskapets kontroll, da det uansett ikke er påvist at det er utkoblingen som har forårsaket skadene.  

Flertallet viser til at nemnda i en rekke avgjørelser har lagt til grunn at tidsmessig sammenfall mellom hendelsen og skaden, ikke er tilstrekkelig til å sannsynliggjøre årsakssammenheng. Elektriske apparater skal tåle ordinære inn- og utkoblinger av strømforsyningen. Flertallets konklusjon er derfor at klager ikke gis medhold. 

Nemndas mindretallforbrukernes representanter, tar utgangspunkt i at nettleieavtalens ordlyd er klar. Det er selskapet som må føre bevis for at årsaken til kontraktsbruddet ligger utenfor selskapets kontroll. Hva som nærmere ligger i bevisføringsplikten vil kunne variere fra sak til sak. I denne saken er flertallet av den oppfatning at selskapet ikke i tilstrekkelig grad har sannsynliggjort at årsaken til skaden hos klager var utenfor innklagedes kontrollsfære. Mindretallet mener at selskapet som et minimum må påvise konkrete forhold som tilsier at feilen ligger utenfor deres kontroll. Når det ikke gjøres må usikkerhet omkring årsaken gå ut over den part som har bevisbyrden i henhold til nettleieavtalen. 

På bakgrunn av flertallets vurdering traff nemnda slikt 

VEDTAK 

Klager gis ikke medhold. 

Oslo, 16. desember 2019

Ragnar Lindefjeld, leder

Anne Sofie Faye-Lund, Forbrukerrådet

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.