Sak: 18-314 Klage vedrørende plassering av antenne – krav om erstatning – Agder Energi Nett AS

Saken gjaldt plassering av antenne ved målerbytte. Klager krevde at Agder Energi Nett AS dekket kostnadene knyttet til flytting av antenne til AMS-måler. Klager hevdet at han ikke hadde mulighet til å påvirke lokaliseringen av antennen. Klager krevde erstatning for at Agder Energi Nett AS ikke hadde varslet om ekspropriasjon av veggareal. Agder Energi Nett AS anførte at klager var informert om ekstern antenne og hadde anledning til å fremlegge bemerkning om plassering. Agder Energi Nett AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder plassering av antenne ved målerbytte.  

Regelverk

Standard Nettleieavtale §§ 4-1 og 13. Avregningsforskriften §§ 4-1 og 4-2. 

Historikk

12.02.18 – Målerbytte. Antenne montert samtidig.  

Krav 

Klager krever at AEN dekker kostnadene knyttet til flytting av antennen til AMS-måleren.  

Partenes anførsler

Klager fikk installert AMS-måler den 12.02.18. Klager viser til at han fikk informert av montøren at det måtte monteres en antenne. Klager hevder at han forstod det slik at antennen skulle monteres sammen med måleren inni sikringsskapet. Klager oppdaget at antennen var montert på veggen etter at montøren dro.  

Klager hevder at han ikke hadde mulighet til å påvirke lokaliseringen av antennen. Klager hevder at antennen er ulovlig plassert da han ikke har blitt informert om plassering av en ekstern antenne som skulle monteres utenfor sikringsskapet. Klager krever erstatning for at AEN ikke har varslet om ekspropriasjon av veggareal.  

Klager krever at AEN dekker kostnadene knyttet til flytting av antennen til AMS-måleren.  

Agder Energi Nett AS (AEN) anfører at det må monteres AMS-måleutstyr for at AEN skal kunne være i stand til å levere kravene som standardavtalen og avregningsforskriften stiller. I henhold til Standardavtale mellom AEN og kunden må kunden akseptere AMS-måleutstyr med tilhørende antenne som installeres i henhold til gjeldende forskrift.  

AEN viser til at det ble installert AMS-måler hos klager den 12.02.18. AEN anfører at klager var informert om ekstern antenne og hadde anledning til å fremlegge bemerkning om plassering. Antenneplasseringen er en godkjent plassering og i henhold til montørselskapet OneCos retningslinjer.  

AEN mener at klager ikke hadde dokumentert, konkretisert eller sannsynliggjort at han hadde et økonomisk tap på grunn av plassering av antenne. AEN kan ikke se at plasseringen medfører vesentlige ulemper for klager og at det kan redusere hans eiendoms verdi.  

AEN viser til likebehandlingsprinsippet og anfører at alle kunder som ønsker at antenne, som er montert på vegg over skapet, skal flyttes, kan få tilbud om å flytte antenne på egen kostnad.  

AEN hevder at AMS-måler med tilhørende antenne er rettmessig plassert hos klager.  

AEN avviser klagers krav.  

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder uenighet om plassering av ekstern antenne ved installasjon av AMS-måler.

Klager har anført at han ikke har hatt mulighet til å påvirke lokaliseringen av antennen. AEN har anført at klager var informert om ekstern antenne og hadde anledning til å fremlegge bemerkning om plassering.

Det er uomtvistet mellom partene at klager ble informert om at det vil bli montert AMS-måler med tilhørende ekstern antenne. Nemnda bemerker at partene har en gjensidig plikt i forhold til lokasjon av antennen. Nemnda kan ikke se at det er grunnlag for å rette kritikk mot AEN da klager har blitt informert om at det vil monteres en ekstern antenne. Etter at klager mottok denne informasjonen, hadde klager en oppfordring til å påvirke lokaliseringen.

På denne bakgrunn er nemnda kommet til at klager må bære kostnadene for en eventuell flytting av den eksterne antennen i henhold til Standard Tilknytningsvilkår § 3-10.

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis ikke medhold.

Oslo, 21. januar 2019

Ragnar Lindefjeld, leder

Anne Sofie Faye-Lund, Forbrukerrådet

Cecilie Asak Oftedahl, Forbrukerrådet

Lars Lima, Energi Norge 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.