Sak: 18-325 Klage vedrørende spenningskvalitet – VOKKS Nett AS

Saken gjaldt spenningskvalitet på klagers hytte. Klager krevde utgifter til elektriker dekket, samt utgifter til rørlegger og ny varmepumpe dekket. Klager anførte at varmepumpen måtte skiftes på grunn av varmegang som skyldes lav spenning. Klager anførte at det ikke var feil ved den elektriske installasjonen, samt at jordfeil og jordfeilbrytere var installert. Klager hevdet at feilen utelukkende hviler på VOKKS Nett AS. VOKKS Nett AS avviste klagers krav. VOKKS Nett AS viste til at det var en periode hvor det var ekstremt mye feil i nettet. På grunn av den ekstraordinære situasjonen ble det ikke tilstrekkelig med ressurser til å følge opp spenningsklager. VOKKS Nett AS hevdet at årsaken ligger utenfor deres kontroll. Klager ble enstemmig gitt medhold.

Saken gjelder spenningskvalitet på klagers hytte.  

Regelverk

Standard Nettleieavtale § 13. Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet § 2-5. 

Historikk

17.02.18 – Klager kontakter VOKKS vedr. spenningskvaliteten 

22.02.18 – Spenningsmåler satt opp. 

06.03.18 – Spenningsmåler nedtatt. 

Krav 

Klager krever utgifter til elektriker på kr. 1 870 og utgifter til rørlegger på kr. 16 719, totalt kr. 18 589, dekket. Klager krever også at VOKKS foretar ny måling med belastning.  

Partenes anførsler 

Klager reagerer på spenningskvaliteten inn til hans hytte. Klager kontaktet elektriker for å undersøke spenningsfeil. Klager anfører at varmepumpen måtte skiftes på grunn av varmgang som skyldes lav spenning. 

Klager anfører at det ikke er feil ved det elektriske anlegget, samt at jordfeil og jordfeilbrytere er installert. Klager hevder at feilen utelukkende hviler på VOKKS.  

Klager krever utgifter til elektriker og utgifter til rørlegger dekket. Klager krever også at VOKKS foretar ny måling med belastning.  

VOKKS Nett AS (VOKKS) viser til at det ble satt opp et instrument (MedCal N) for å registrere spenningskvaliteten i perioden 22.02.18 til 06.03.18. VOKKS anfører at det ikke var noen brudd på FOL. Målingene er foretatt i en periode hvor det ikke var aktivitet i hytta. VOKKS påpeker at de ikke har mulighet til å gå aktivt inn i en installasjon for å framprovosere normalt bruksmønster hos kunder.  

VOKKS hevder at frist i forhold til informasjon er brutt iht FOL. §2-3.  

VOKKS beklager mangelfulle tilbakemeldinger, og opplyser at i perioden fra desember 2017 t.o.m. februar 2018 hadde VOKKS ekstremt mye feil i nettet. På grunn av den ekstraordinære situasjonen ble det ikke tilstrekkelig med ressurser til å følge opp spenningsklager. VOKKS hevder at årsaken ligger utenfor deres kontroll.  

VOKKS anfører at de vil gjøre tiltak i nettet i området for å heve nettstyrken. VOKKS mener at de ikke kunne ha fanget opp dette på et tidligere tidspunkt.  

VOKKS avviser erstatningsansvar.  

Nemnda ser slik på saken: 

Saken gjelder spenningskvalitet og krav om erstatning.  

I henhold til Standard Nettleieavtale § 12-3 kan nettkunden, dersom det foreligger en forsinkelse eller en mangel, holde tilbake betaling og kreve erstatning. Ved mangel kan klager i tillegg kreve prisavslag. Nettselskapets ytelse har en mangel dersom den ikke er i samsvar med forskrift om leveringskvalitet eller avtale med nettkunden, jf. § 12-2. 

Slik saken er opplyst, legger nemnda til grunn at VOKKS Nett AS har foretatt en måling av klagers anlegg i perioden fra 22.02.18 til 06.03.18. De foretatte målingene viser ingen brudd på forskriften om leveringskvalitet. Hytten var imidlertid ikke i bruk da det ble foretatt målinger, og derfor gir ikke målingen et korrekt bilde av spenningskvaliteten. Videre legger nemnda til grunn at VOKKS Nett AS har foretatt en beregning av spenningskvaliteten til klagers hytte, hvor beregningene viser et brudd på forskrift om leveringskvalitet. Etter nemndas syn viser innklagedes beregning et korrekt bilde av spenningskvaliteten, og legger derfor til grunn at innklagedes ytelse ikke var i samsvar med forskrift om leveringskvalitet, og dermed at det forelå en mangel ved ytelsen fra nettselskapet.  

Etter nemndas syn er det sannsynlighetsovervekt for at skaden på klagers varmepumpe og de dokumenterte utgiftene til rørlegger og elektriker er forårsaket av mangelen ved nettselskapets ytelse. Nettselskapet har ikke fremmet argumenter som motsier dette. På bakgrunn av dette finner nemnda at VOKKS Nett AS er erstatningsansvarlig for klagers dokumenterte tap. 

Uten at det er nødvendig for resultatet, nevner nemnda også at selskapet har plikt til å utbedre uten ugrunnet opphold i medhold av forskrift om leveringskvalitet § 2-1 tredje avsnittEtter nemndas syn har ikke VOKKS Nett AS oppfylt dette kravet. Nemnda viser til at innklagede er ansvarlig for sitt nett og kunden er ansvarlig for sitt anlegg.  

Nemndas konklusjon er at klager gis medhold. 

Uttalelsen er enstemmig. 

VEDTAK 

Klager gis medhold. 

Oslo, 30september 2019 

Ragnar Lindefjeld, leder

Anne Sofie Faye-Lund, Forbrukerrådet

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.