Sak: 18-365 Klage vedrørende strømbrudd – krav om erstatning - Norgesnett AS

Saken gjaldt krav om erstatning etter strømbrudd. Klager krevde utgifter for ny varmepumpe dekket. Klager hevdet at varmepumpen ble ødelagt etter gjentatte ut- og innkoblinger av strømforsyningen. Klager hevdet at ansvaret ligger hos selskapet da varmepumper ikke er konstruert for slike ekstreme ut- og innkoblinger. Norgesnett AS avviste erstatningsansvar. Norgesnett AS viste til at det var feil i linjenettet som berørte 1000 kunder. Norgesnett AS anførte at det har vært ut- og innkobling av strømforsyningen og dette var noe utstyr må forvente å tåle. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder krav om erstatning etter strømbrudd.  

Regelverk

Standard Nettleieavtale § 13. 

Historikk

Fra 08.01.18 til 16.01.18 – Strømbrudd.  

Krav 

Klager krever utgifter for ny varmepumpe pålydende kr. 21 900 dekket. 

Partenes anførsler

Klager hevder at varmepumpen ble ødelagt etter gjentatte ut- og innkoblinger av strømforsyningen i perioden fra 08.01.18 til 16.01.18. Klager anfører at det var ca 3-5 ut- og innkoblinger daglig, og en av de siste dagene var det et tilfelle med 7-8 ut- og innkoblinger på et tidsrom på ca. 5 minutter.  

Klager hevder at ansvaret ligger hos selskapet da varmepumper ikke er konstruert for slike ekstreme ut- og innkoblinger.  

Klager viser til rapport fra Borsch Sverige, Boch Norge samt A9 Tekniske.  

Klager krever utgifter for ny varmepumpe dekket.  

Norgesnett AS (NN) viser til at det var feil i linjenettet i januar 2018 som berørte 1000 kunder. Feilen kom mest sannsynlig som en følgefeil etter at ett tre ble felt av en ukjent person og landet på samme høyspentlinje noen dager før, noe som skapte et kraftig sjokk i strømnettet med jordslutning og vernutkobling.  

NN viser til at en svekket isolator gir et kort overslag til jord og medfører korrekt vernutkobling av avgangen hvor jord blir detektert. I hver mast sitter det tre sett med isolatorer. En slik svekkelse i en isolator kan ikke ses eller måles.  

NN viser til at de hadde mannskap ute i flere døgn for å sjekke hvert mastepunkt for å prøve å lokalisere feilen. Feilen ble funnet ved at isolatoren til slutt sprakk. NN tilbakeviser klagers anførsel om at det har vært 7-8 ut- og innkoblinger på 5 minutter. 

NN anfører at det har vært ut- og innkobling av strømforsyningen og dette er noe utstyr må forvente å tåle.  

NN viser til at det eneste innrapporterte skade er varmepumpe.  

NN avviser erstatningsansvar.  

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder krav om erstatning for skade på varmepumpe etter strømbrudd.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 13-1 er nettselskapet ansvarlig for tap som følge av forsinkelse eller mangler ved ytelsen. Dette gjelder likevel ikke så langt nettselskapet godtgjør at forsinkelsen eller mangelen skyldes årsaker utenfor selskapets kontroll, som det ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.

For at innklagede skal komme i ansvar, må det foreligge en årsakssammenheng mellom feil i innklagedes nett og skaden.

Slik denne saken er belyst kan ikke nemnda se at det er sannsynliggjort årsakssammenheng mellom feil i innklagedes nett og klagers skade. Elektrisk utstyr skal tåle ordinære ut- og innkoblinger av strømnettet. Tidsmessig sammenfall mellom inn- og utkobling og skaden, er etter omstendighetene ikke tilstrekkelig til å sannsynliggjøre årsakssammenheng. Det er ikke noe som tyder på at det var feil med strømforsyningen ved innkobling. Nemnda legger også vekt på at anlegg skal tåle å bli spenningsatt og at det er påregnelig med ut- og innkobling i nettet. Skaden skyldes sannsynligvis forhold utenfor nettselskapets kontroll som selskapet ikke er ansvarlig for. Nemnda legger derfor til grunn at klagers skade ikke er forårsaket av mangel ved nettselskapets ytelse.

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis ikke medhold.

Oslo, 8. april 2019

Ragnar Lindefjeld, leder

Anne Sofie Faye-Lund, Forbrukerrådet

Thomas Iversen,Forbrukerrådet       

Jon Aadland, Eneri Norge                                                               

Lars Lima, Energi Norge 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.