Sak: 18-411 Klage vedrørende krav om erstatning – TrønderEnergi Nett AS

Saken gjaldt krav om erstatning etter strømbrudd. Krevde utgifter til ny vaskemaskin dekket. Klager hevdet at vaskemaskin ble ødelagt etter strømbrudd. Klager anførte at det ikke ble varslet før utkobling. Klager hevdet at skaden kunne vært unngått dersom de hadde blitt varslet. TrønderEnergi Nett AS viste til at det ble gjennomført en utkobling av strømforsyningen da hovedsikringen skulle byttes. TrønderEnergi Nett AS beklager dersom klager ikke fikk varsel, men fastholdt at det ikke kunne være en årsakssammenheng mellom deres utkobling av strømforsyningen og skade på klagers vaskemaskin. Under dissens ble klager ikke gitt medhold.

Saken gjelder krav om erstatning etter strømbrudd. 

Regelverk

Standard Nettleieavtale §§ 8-3 og 13. 

Historikk 

07.02.18 – Strømbrudd. Skade på vaskemaskin.  

Krav 

Klager krever utgifter til ny vaskemaskin kr. 8 396 dekket.  

Partenes anførsler 

Klager hevder at vaskemaskin ble ødelagt etter strømbrudd den 07.02.18. 

Klager anfører at det ikke ble varslet før utkobling. Klager mener at årsaken til at vaskemaskinen havarerte var på grunn av at vaskeprogrammet var i gang. Klager hevder at skaden kunne vært unngått dersom de hadde blitt varslet. Klager viser til at han kontakt installatør som informerte at styringsprogrammet var defekt på grunn av spenningsbortfall.  

Klager krever utgifter til ny vaskemaskin kr. 8 396 dekket.  

TrønderEnergi Nett AS (TEN) viser til at det ble gjennomført en utkobling av strømforsyningen den 07.02.18. Det var en oppgradering av forsyningen, der det skulle byttes hovedsikringer.  

TEN anfører at de har rutine, hvor det er behov for utkobling av forsyningen uten at det er forhåndsvarslet, at montøren tar direkte kontakt med berørte parter på stedet og varsler innen arbeidet settes i gang. TEN har ikke bragt på det rene om montøren har forsøkt å varsle klager før utkoblingen fant sted.  

TEN viser til at dette var en ren ut- og innkobling og at dette ikke medfører spenningsvariasjoner og elektriske artikler skal tåle at strømmen kobles ut. TEN hevder at utkoblingen var av en slik art at den ikke kunne ha forårsaket direkte skade på klagers vaskemaskin.  

TEN beklager dersom klager ikke fikk varsel, men fastholder at det ikke kunne være en årsakssammenheng mellom deres utkobling av strømforsyningen og skade på klagers vaskemaskin.  

TEN avviser erstatningsansvar.  

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder krav om erstatning for ødelagt utstyr etter strømbrudd.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 8-1 er nettselskapet i utgangspunktet ikke ansvarlig for skade etter varslet inn- og utkobling. Nettselskapet skal ved utkobling varsle berørte kunder på en hensiktsmessig måte, jf. §13-2. I denne saken legger nemnda på bakgrunn av de foreliggende opplysninger til grunn at utkoblingen skyldtes en planlagt oppgradering av strømforsyningen. Det er uklart hvorvidt klager er blitt varslet om ut- og innkoblingen. Slik saken er opplyst, legger nemnda derfor til grunn at klager ikke ble varslet om utkoblingen.

I henhold til avtalens § 13-1 er nettselskapet ansvarlig for tap som følge av forsinkelse eller mangler ved ytelsen. Dette gjelder likevel ikke så langt nettselskapet godtgjør at forsinkelsen eller mangelen skyldes årsaker utenfor selskapets kontroll, som det ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.

For at innklagede skal komme i ansvar, må det foreligge en årsakssammenheng mellom feil i innklagedes nett og skaden. Kontrollansvar forutsetter at det har foreligget en påvirknings- eller kontrollmulighet.

Spørsmålet er om TrønderEnergi Nett AS har godtgjort at det ikke er årsakssammenheng mellom ut- og innkoblingen og klagers skade. Nemnda er delt i synet på om årsakssammenheng foreligger.

Nemndas flertall, lederen og bransjens representanter, er av den oppfatning at det ikke er sannsynliggjort årsakssammenheng mellom ut- og innkoblingen og klagers skade. Elektrisk utstyr skal tåle ordinære ut- og innkoblinger av strømnettet. Flertallet mener at tidsmessig sammenfall mellom inn- og utkobling og skaden, ikke er tilstrekkelig til å sannsynliggjøre årsakssammenheng. Flertallet legger til grunn at klagers skade ikke er forårsaket av mangel ved nettselskapets ytelse. Flertallets konklusjon er at klager ikke gis medhold.

Nemndas mindretall, forbrukernes representanter, er av den oppfatning at det i denne saken er overveiende sannsynlig at årsaken til at vaskemaskinen havarerte var at vaskemaskinprogrammet var satt i gang da utkoblingen skjedde. Utkoblingen skyldtes en planlagt oppgradering av forsyningen uten at varsel ble sendt klager i henhold til fastsatte rutiner. Dersom klager hadde fått varsel om utkoblingen på forhånd, legger mindretallet til grunn at maskinen høyst sannsynlig ikke hadde blitt satt i gang rett før eller under utkoblingsperioden, og havariet ville kunnet vært unngått. Etter mindretallets mening må derfor nettselskapet være erstatningsansvarlig overfor klager for skaden og tapet som oppstod på grunn av manglende varsel.

På bakgrunn av flertallets vurdering traff nemnda slikt

VEDTAK

Klager gis ikke medhold.

Oslo, 8. april 2019

Ragnar Lindefjeld, leder

Anne Sofie Faye-Lund, Forbrukerrådet

Thomas Iversen,Forbrukerrådet       

Jon Aadland, Eneri Norge                                                               

Lars Lima, Energi Norge 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.