Sak: 18-433 Klage vedrørende kompensasjon for langvarig strømbrudd – Agder Energi Nett AS

Saken gjaldt langvarig strømbrudd. Klager krevde kompensasjon for langvarig strømbrudd for begge målepunkt. Klager viste til at han eier to boliger med forskjellige bruksnummer. Agder Energi Nett AS viste til at klager er registrert med to aktive målepunkt og begge målepunkt er tilknyttet samme trafokrets. Agder Energi Nett AS anførte at klager er å anse som en sluttbruker for disse to målepunkt. Agder Energi Nett AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder langvarig strømbrudd.  

Regelverk

Standard Nettleieavtale § 13-1. Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer §§ 9A-2, 9A-3 og 9A-4. 

Historikk

09.07.18 – Strømbrudd fra kl. 00.00 til kl. 13.00. 

Krav 

Klager krever kompensasjon for langvarig strømbrudd for begge målepunkt.  

Partenes anførsler

Klager viser til at han eier to boliger med to forskjellige bruksnummer. Klager påpeker at ingen av boligene har tilknytning til hverandre og at han betaler strømutgifter til begge boligene. 

Klager krever kompensasjon for langvarig strømbrudd for begge målepunkt.  

Agder Energi Nett AS (AEN) viser til forskriftsregler og anfører at alle sluttbrukere som har hatt strømbrudd i mer enn 12 timer har krav på kompensasjon fra sitt lokale nettselskap. 

AEN viser til at klager er registrert med to aktive målepunkt og begge målepunkt er tilknyttet samme trafokrets.  AEN viser til at det oppstod en feil i denne trafoen som medførte strømbrudd for tilknyttede målepunkt.  

AEN anfører at klager er å anse som en sluttbruker for disse to målepunkt. AEN viser til at begge målepunktene ble rammet av samme strømbrudd, med samme tidsperiode, grunnet feil i trafoen. AEN hevder at klager er berettiget kun til en utbetaling på kr. 600.  

AEN avviser klagers krav.  

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder kompensasjon for langvarig strømavbrudd. Dette er regulert i forskrift av 11. mars 1999 nr 302 om teknisk og økonomisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer kap. 9A, jf. også Standard Nettleieavtale §12-4.

I henhold til forskriftens § 9A-2 kan sluttbrukere på alle nettnivå kreve å få direkte utbetalt et beløp fra nettselskapet ved svært langvarige avbrudd. Av veilederen til kapittel 9A i kontrollforskriften gitt av Norges vassdrags- og energidirektorat følger det at:

"Slik begrepet ”sluttbruker” er benyttet i § 9A-2 første ledd skal det forstås som en fysisk eller juridisk person som har én eller flere nettleieavtaler med nettselskapet, og som ikke selger videre den elektriske energien som nettjenesten gjelder. En sluttbruker anses for å være kun én kjøper av elektrisk energi, og dermed også bare én sluttbruker, selv om sluttbrukeren er tilknyttet nettet i mer enn ett punkt og har en egen avtale/abonnement i hvert tilknytningspunkt.

Dersom én sluttbruker har to målepunkter og dermed to nettleieavtaler med samme nettselskap, er sluttbrukeren likevel kun å anse som én sluttbruker i § 9A-2."

Etter nemndas syn fremgår det klart av veilederen til kontrollforskriften at klager er å anse som én sluttbruker selv om klager har to aktive målepunkt.

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis ikke medhold.

Oslo, 8. april 2018

Ragnar Lindefjeld, leder

Anne Sofie Faye-Lund, Forbrukerrådet

Thomas Iversen,Forbrukerrådet       

Jon Aadland, Eneri Norge                                                               

Lars Lima, Energi Norge 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.